Nye nettsider:  OsloMet har fått nye nettsider, og mye av innholdet har blitt flyttet dit. Vi kommer ikke til å oppdatere de norske sidene på hioa.no fremover. 
Hvis det er noe du ikke finner, ta en titt på oslomet.no.

meny
søk
English

Kartlegging og analyse av strategier og virkemidler for visuell kunst

Delprosjekt 2

Kulturpolitikken nasjonalt har primært blant annet som mål å legge til rette for at alle kan oppleve et mangfold av ulike kulturtilbud og kunstneriske uttrykk, delta aktivt i et aktivt kulturliv, som det heter i Meld.nr.23 2011-2012, side 21. Nettopp visuell kunst bidrar til utvikling og fornyelse som det heter samme sted, av samfunn og enkeltmennesker. Kulturrådet har lyst ut tre delprosjekter knyttet til Visuell kunst i Norge, hvor del to er en kartlegging av strategier og virkemidler.

Det er et mangfold av strategier og virkemidler for visuell kunst på ulike forvaltningsnivåer. Er det mulig å definere eller trekke ut noen felles standarder for hvilket kunstsyn forvaltningsapparatets strategiske arbeid og virkemidler bygger på? Er det mulig å si noe generelt om i hvilken grad kunstens egenart og autonomi fanges opp innenfor forvaltningsapparatets tilnærming til feltet visuelle kunst? 

Hovedmålet og problemstillingene for dette delprosjektet er tredelt:

  1. For det første skal det samles inn, sorteres og syntetiseres informasjon og utvikles en samlet oversikt over strategier og virkemidler for visuell kunst på ulike forvaltningsnivåer.
  2. For det andre, skal det, med utgangspunkt i overordnede kulturpolitiske mål, gis en oversikt over og analyse av, samspillet mellom ulike strategiske mål, virkemidler på ulike kunstfaglig relevante områder, som kompetanseutvikling, produksjon, formidling, kjøp salg, og andre kunstfaglig relevante forhold.
  3. For det tredje skal det gis en oversikt over og analyse av hvordan hensynet til ytringsfrihet, kunstfaglige vurderinger, mangfold i uttrykk, gjøres rede for i strategier og virkemidler.

Kartleggingen gjøres på oppdrag for Norsk kulturråd, og har en ramme på 300 000 kroner.

English version

Prosjektperiode

Start: 21.05.2018

Slutt: 28.10.2018

Finansiering

    • Norsk kulturråd

Verdi

  • 300 000 NOK

Prosjektnummer

    200873