HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Storbyforskningen gjennom 30 år

Urbanisering og byutvikling – spesielt knyttet til større byer – har fått en stadig mer sentral plass i forskningen og på den politiske agendaen. Befolkningsveksten i storbyene og storbyregionene innebærer at byene står overfor mange sammensatte utfordringer, for eksempel knyttet til utvikling av gode lokalsamfunn, tjenesteproduksjon, boligbygging, klima, miljø og transport. I denne omstillingen har Program for storbyrettet forskning (Storbyprogrammet) vært et viktig tiltak for kunnskapsfeltet, av flere grunner. For det første har det manglet overordna koordinering av og satsing på urbane problemstillinger i nasjonale forskningsagendaer over tid. Selv om det har vært byprogrammer tidligere, så representerer Storbyprogrammet en kontinuitet som mangler i ordinære forskningsprogrammer. For det andre så skal programmet særlig dekke storbyspesifikke kunnskapsbehov som ikke fanges opp av øvrig kommunalforskning eller andre forskningsprogrammer. Selv om urbane problemstillinger har vært fremme i andre forskningsprogrammer, har Storbyprogrammet dekt et nødvendig behov. Brukerorienteringen og forankringen i storbyene selv har dessuten lagt til rette for at forskningsprosjektene svarer til storbyenes behov og kunnskapshull, og med nære relasjoner mellom forskere og byene i selve prosjektene.

Storbyprogrammet har altså vært et sentralt strategisk virkemiddel for storbykommunene for å framskaffe relevant kunnskap om byenes utfordringer og behov, og har gitt et kunnskapsgrunnlag for bykommunenes interessearbeid overfor andre statlige aktører. Vi oppfatter det slik at målet med dette prosjektet ikke er å gi en kritisk evaluering av programmet som sådan, men et innblikk i programmets 30-årige historie som belyser de viktigste temaene, bidragene til storbyenes utvikling, og erfaringer med produksjonen, og bruken av, kunnskapen.

Et tilbakeblikk på programmet vil kunne gi interessante innblikk i hvordan byenes behov, utfordringer og løsninger har endret seg over tid, og i hvilken grad fagmiljøene har evnet å bidra med relevant kunnskap som har vært nyttig for storbyenes tjenesteproduksjon og planlegging. Det vil også være interessant å se på i hvilken grad Storbyprogrammet gjennom sin 30-årige historie har bidratt til å forme dagens byagenda i forskning, politikk og forvaltning. Til sammen vil dette gi kunnskap og innsikt som kan bidra i arbeidet med å videreutvikle Storbyprogrammet.

Gjennomgangen utføres av NIBR på oppdrag fra Oslo kommune på vegne av Storbyprogrammet, og har et budsjett på 600 000 kroner.

English version

Prosjektperiode

Start: 28.08.2017

Slutt: 15.03.2018

Finansiering

    • Oslo kommune på vegne av Storbyprogrammet

Verdi

  • 600 000 NOK

Prosjektnummer

    3709 (NIBR)