HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Den nasjonale strategien "Bolig for velferd" beskriver vanskeligstilte på boligmarkedet som «personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd». På bakgrunn av denne teoretiske definisjonen ønsker KMD å komme frem til en statistisk definisjon som tallfester hvor mange som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Et slikt tall er viktig for å kartlegge utfordringene på det boligsosiale feltet, synliggjøre hvor mange som er vanskeligstilt på boligmarkedet og for å si noe om utviklingen i utfordringene over tid. Samtidig er det utfordrende å finne et godt mål på antall vanskeligstilte basert på tilgjengelig statistikk.

Prosjektet gjennomføres av forskningsinstituttene NIBR og NOVA i samarbeid (begge ved HiOA). Instituttene skal evaluere og til slutt anbefale et mål på «vanskeligstilthet» som kan brukes til å utvikle en løpende statistikk på omfang og sammensetning av vanskeligstilte med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk. KMD har bevilget 500 000 til gjennomføringen av dette prosjektet, med ferdigstillelse i april 2018.

English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 01.09.2017

Slutt: 01.04.2018

Finansiering

    • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Verdi

  • 500 000 NOK (totalt)

Prosjektnummer

    3711 (NIBR)