HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Accumulation of welfare problems among immigrants in Norway

Forfatter(e): NIBR-rapport 2018:8

Last ned gratis

Denne analysen utnytter SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere 2016 og bidrar med ny kunnskap om innvandreres integrering ved at den ser på opphopning av levekårsproblemer på
flere ulike områder. Analysen omfatter innvandrere over 16 år som selv har innvandret til Norge med bakgrunn fra Afghanistan, Bosnia-Herzegovina, Eritrea, Iran, Irak, Kosovo, Pakistan, Polen,
Somalia, Sri Lanka, Tyrkia og Vietnam. De tolv landgruppene utgjør noen av de største innvandrergruppene i Norge, de er bosatt i hele landet, med ulik botid og innvandringsgrunn. Dataene er
representative for de tolv landgruppene, men er ikke representativ for alle innvandrere i Norge, som har bakgrunn fra mer enn 200 ulike land og selvstyrte regioner.

Rapporten identifiserer velferdsproblemer knyttet til arbeid, bolig, inntekt, nærområde/nabolag, sosialt marginaliserte, dårlig helse og psykiske problemer, og analyserer hvilke levekårsproblemer som er
hyppigst blant innvandrere, og i hvilken grad velferdsproblemene hoper seg opp i enkelte grupper av innvandrere. Analysen inneholder også analyser av hvilke kombinasjoner av levekårsproblemer som er mest vanlig blant innvandrere fra de 12 landgruppene. I tillegg til å fokusere på levekårsproblemer inneholder rapporten en analyse av hvordan dårlige levekår påvirker innvandreres livskvalitet. Utover å analysere livskvalitet og opphopning av levekårsproblemer for innvandrere i Norge, inneholder rapporten enkle sammenligninger av levekår og livskvalitet mellom innvandrere og befolkningen som helhet basert
på Barstad (2016).

Rapporten foreligger på engelsk, med norsk sammendrag.

Utgivelsesår:

2018

Antall sider:

77

ISBN:

978-82-8309-236-3 (Elektronisk)

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet

Tilknyttet prosjekt