HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Regional og territoriell utvikling

Dette omfatter forskning om territorielle mønstre, ulikheter og prosesser på lokalt, regionalt, nasjonalt og transnasjonalt nivå, og studier av muligheter og barrierer for regional utvikling.

Det innebærer også internasjonal komparativ forskning om regionale og territorielle forhold, og studier i andre land (blant annet Kina), med aktiv deltakelse i internasjonale forskningsprogram (som ESPON; European Observation Network for Territorial Development and Cohesion). En viktig delkompetanse er evaluering og effektstudier av offentlig politikk og virkemidler.

Regional og territoriell utviklingsdynamikk handler om samspill mellom ulike aktørers handlinger, politiske innsatser og økonomiske, sosiale, demografiske og miljømessige forhold i et regionalt og territorielt samfunnsperspektiv.
Det forutsetter både en tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming.

Vår forskning på feltet kan beskrives under to hovedoverskrifter (men prosjektene griper på tvers).

Regional samfunnsutvikling

  • Næringsutvikling og regionaløkonomiske prosesser.
  • Samspill mellom lokale/regionale ressurser og økonomisk utvikling.
  • Innovasjon og vekst i næringer, næringsmiljøer og klynger.
  • Betydningen av virkemidler i sektor- og regionalpolitikk.
  • Klassifikasjonssystemer og indikatorer for måling av regional utvikling.

Bosettingssystemets utforming, endring og funksjoner

  • Regionaldemografiske prosesser.
  • Flytting og bostedsvalg i livsløp- og tidsgeografisk perspektiv.
  • Regionavgrensning og regiondannelse.
  • Utvikling av funksjonalitet/attraktivitet på steder, i lokalsamfunn og sentre.
  • Helhetlig perspektiv på steds-, region- og områdeutvikling.

Noe av innsatsen er evaluering av hvordan offentlige reformer og programmer, samt nasjonalt og internasjonalt regionalpolitisk samarbeid påvirker regional og territoriell utvikling. Studier av flytting og bostedsvalg er et annet tyngdepunkt sammen med samfunnsøkonomiske analyser av relevans for regioner og regional endring.

Instituttet har en betydelig aktivitet knyttet til regional innovasjon og næringsutvikling og byenes rolle for regional og økonomisk utvikling.

Internasjonalt samarbeid er blant annet knyttet til rurale områders utviklingspotensial, territorielle aspekter ved fiskeripolitikk, europeiske kyst- og sjøregioner, grunnleggende tjenesters territorielle betydning, urbane vekstmønstre og vekstspredning, den nordisk-baltiske makroregionen, territorielle indikatorer og regionale klassifikasjonssystemer, og studier av flytting og fattigdomsutvikling.

Samarbeidet omfatter Norden, Europa/OECD-området, Kina og Saudi-Arabia. Instituttet er nasjonalt kontaktpunkt for det Europeiske forskningsprogrammet ESPON og har fra 1992 bidratt til OECDs aktivitet på territorielle indikatorer og analyser.

Publisert: Oppdatert: