HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Vanskeligstilte på boligmarkedet: Effekter av tiltak

Bolig og boforholdene er et fundament i våre liv. Har man utilfredsstillende og ustabile boforhold er det vanskelig å oppnå integrasjon og deltakelse på andre arenaer som f.eks. skole og arbeidsliv.

Det har derfor blitt utviklet et bredt sett av boligsosiale virkemidler som skal bidra til at sårbare grupper skaffer og beholder gode boforhold. Eksempler på dette er kommunale boliger, bostøtte og Startlån og tilskudd til kjøp av bolig. For de vanskeligst stilte er det også utviklet rådgivings- og støttetjenester.

Man vet en del om hvordan disse virkemidlene påvirker boforhold og andre forhold. Det mangler imidlertid rigorøse studier av årsakssammenhenger. Hensikten med prosjektet er nettopp å fylle dette hullet. Med rigorøse studier mener vi systematiske forsøk på å svare på det hypotetiske kontrafaktuelle spørsmålet: Hva ville situasjonen ha vært for en person eller et hushold om de ikke hadde fått bostøtte, kommunal bolig og lignende.

Prosjektet har en klar empirisk innretning og kommer dels til å gjøre bruk av registerdata fra SSB og dels samle inn egne registerdata fra utvalgte kommuner. For å løse disse oppgavene har vi satt sammen et team av forskere fra Frisch-senteret og NOVA. Teamet kombinerer Frischs kompetanse og erfaring med bruk av registerdata i kausale analyser av velferdspolitikkens tiltak og NOVAs kompetanse og erfaring i studier av boligsosiale tiltak.

English version

Forskningsgruppe

Seksjon for aldersforskning og boligstudier

Samarbeidspartnere

    Frischsenteret

Prosjektperiode

Start: 01.09.2017

Slutt: 30.06.2020

Finansiering

    Norges forskningsråd

Verdi

  • 10 000 000 (ikke mva.-pliktig)

Prosjektnummer

    200241