HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ungdata junior

Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse til elever på 5.–7. trinn. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv. Livskvalitet, helse, venner, skoletrivsel, fritidsaktiviteter og forhold til foreldre er noe av det barna blir spurt om.

Informasjonsvideo Ungdata junior

Informasjonsskriv til foresatte og barn om Ungdata junior (pdf)

De første Ungdata junior-undersøkelsene ble gjennomført i Asker og Bærum i 2017. I år gjennomføres undersøkelsen i enda flere kommuner.

Ungdata junior-undersøkelsene er anonyme, og det er frivillig å delta. For at undersøkelsen skal gi et godt bilde av situasjonen i kommunen, er det viktig at så mange som mulig deltar. Dette er en mulighet for barn i kommunen til å fortelle politikere, myndigheter og forskere om hvordan deres liv er.

Hva brukes resultatene til?

Resultatene fra Ungdata junior-undersøkelsen vil bli brukt i kommunenes arbeid med denne aldersgruppen. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, for å framskaffe ny kunnskap om barns oppvekstsvilkår.

Økt kunnskap om 10–12-åringer

Alderen 10-12 år er en brytningstid mellom barndom og ungdom, der mange begynner å reise spørsmål om egen identitet, og betydningen av jevnaldrende endres. Dette er en alder hvor løsrivelse fra foreldre begynner, samtidig som barna skal gjenkjenne og håndtere egne og andres følelser. Vaner og perspektiver er enda ikke sementert, og endringsmulighetene er derfor større i denne aldersgruppen enn blant eldre ungdom.

Per dags dato vet vi allikevel mindre om barn i alderen 10-12 år sammenlignet med yngre og eldre aldersgrupper. Ungdata junior vil bidra med kunnskap som kommunene kan bruke i arbeidet med tidlig innsats, og i videreutviklingen av eksisterende tjenester for denne aldersgruppen.

Hvordan gjennomføres Ungdata junior?

Undersøkelsen finner sted i skoletiden ved at barna svarer på et elektronisk spørreskjema. Deltakelse foregår ved at barna logger seg inn på en nettside med en tilfeldig engangskode.

Spørreskjemaet

I spørreskjemaet blir barna stilt spørsmål innenfor følgende hovedtemaer:

 1. Hjem og familie
 2. Venner
 3. Skole
 4. Fritid
 5. Helse
 6. Mediebruk
 7. Mobbing
 8. Livskvalitet

Personvern og etikk

Anonymitet

Undersøkelsen er anonym, så det er ikke mulig å identifisere enkeltelever gjennom de data som samles inn. Det blir ikke spurt om navn eller andre personidentifiserende opplysninger i spørreskjemaet. Ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres.

Frivillighet

Det er frivillig å delta i undersøkelsen og barna står selv fritt til å velge å ikke delta. Foresatte kan reservere sine barn fra å delta. Dette gjør de ved å gi beskjed til kontaktlærer i forkant av undersøkelsen. De som svarer på undersøkelsen kan hoppe over enkeltspørsmål hvis de ønsker det.

Informert samtykke

I forkant av undersøkelsen vil alle foresatte få tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen fra skolen. Samtykke til å delta skal være informert, det vil si at foresatte og barn skal være kjent med hensikten med undersøkelsen.

Hvem er ansvarlig?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) har ansvar for gjennomføringen av Ungdata junior-undersøkelsene i samarbeid med landets sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet( KoRus Vest Bergen, KoRus Vest Stavanger, KoRus Midt-Norge, KoRus Øst, KoRus Sør, KoRus Nord, KoRus Oslo).

NOVA har det overordnede faglige og juridiske ansvaret for undersøkelsene, og for å sikre at datainnsamlingen foregår i tråd med lover, regler og etiske retningslinjer.

KoRus bistår kommunene i sin region med planlegging og veiledning om gjennomføring av undersøkelsen.

Helsedirektoratet finansierer Ungdata junior over statsbudsjettet for 2018.

Les mer om Ungdatasenterets samarbeidspartnere.

Utviklingen av Ungdata junior

Ungdata junior kom i gang på Bærum kommunes initiativ i 2015, og i 2016 ble det gjennomført en pilot på noen barneskoler i Asker og Bærum. Forskningsinstituttet NOVA og Kompetansesenter rus - region øst var ansvarlige for gjennomføringen.

Etter to år med spørreskjemautvikling, pilotering, revisjon og andre forberedelser, ble Ungdata junior gjennomført på alle skoler i Asker og Bærum i 2017. Barnas tilbakemeldinger viste at de satte pris på undersøkelsen og mente den ga et godt bilde av deres liv, og svarprosenten var svært høy – 90 %. Med svar fra rundt 6 600 barn fikk kommunene gode styringsdata i folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge. Resultater fra denne undersøkelsen er presentert i to rapporter skrevet av forskere ved NOVA (Løvgren & Bakken 2017a; b). Rapportene er tilgjengelige på ungdata.no.

Les mer om undersøkelsene i Viten og Praksis.

Ungdata junior 2017. Metoderapport

Lest mer om NOVA Rapport 3/18 "Ungdata junior 2017. Metoderapport" her.

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Seksjon for ungdomsforskning

Prosjektperiode

Start: 01.03.2017

Slutt: 31.12.2018

Finansiering

  Helsedirektoratet

Verdi

 • 600 000,- (ikke mva.-pliktig)