HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel

En forskningsbasert evaluering

Forfatter(e): NOVA Rapport 1/16

Last ned gratis

Dette er den siste evalueringsrapporten til Justis- og beredskapsdepartementet fra prøveprosjektet med ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel. Stortinget vedtok å etablere et fengsel for unge mellom 15 og 18 år
som prøveprosjekt. Det ble igangsatt av fire departementer (JD, KD, HOD, BLD) i september 2009. Denne sluttrapporten svarer på om prøveprosjektet oppfyller FNs barnekonvensjons krav. Vi viser at ungdomsenheten oppfyller kravene med få unntak: begrensninger i kontakt med familie pga. lang reisevei og problemer med sosial isolasjon pga. få innsatte. Ungdomsenheten og tverretatlig team kan således samlet bli et permanent tiltak. Med tiltak menes selve bygget og personalets arbeidsformer og den årvåkenhet og kompetanse som råder fra fire departementer, Kriminalomsorgsdirektoratet, regionale forvaltningsansvarlige og Sivilombudsmannens forebyggingsenhet.

Sammendrag av publikasjonen

Sammendrag av publikasjonen

Denne rapporten er den tredje og siste til Justis- og beredskapsdepartementet om ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel utenfor Bergen. Her gir vi en samlet fremstilling av vår evaluering av ungdomsenheten og vurderer disse opp mot målene for enheten og tverretatlig team og med FNs barnekonvensjon som juridisk rammeverk. Deler av dette foreligger mer omfattende i to foregående delrapporter. I tillegg til å oppsummere delrapportene kombinerer vi her juri­diske og samfunnsvitenskapelige vurderinger. Vi beskriver bakgrunn og faglig utvikling på feltet og vurderer relevant regelverk, rettspraksis, praksis i ung­domsenheten og det tverretatlige teamet, og de endringer og konsekvenser av endringer som har skjedd i evalueringstiden (eks. ungdomsstraffen), samt de virkninger eventuelle endringer har hatt eller kan få. Vi peker på sentrale utford­ringer og kommer med anbefalinger for videre arbeid med og for barn i fengsel.

Vi konkluderer med at ungdomsenheten i hovedsak oppfyller barne­konvensjonens grunnleggende krav. Unntaket er begrensninger i kontakt med familie pga. lang reisevei og problemer med sosial isolasjon når det er få inn­satte. Vi konkluderer med at ungdomsenheten og tverretatlig team bør bli et permanent tiltak, det ene kan ikke bestå uten det andre. Med tiltak mener vi både selve bygget og personalets og tverretatlig teams arbeidsformer. Det gjelder de prinsipper og mål de arbeider etter. Det gjelder også den møte­virksomhet og de videre- og etterutdanningsmuligheter som til i dag synes å ha vært tilgjengelig for personalet og tverretatlig team i ungdomsenheten, der flere for eksempel har tatt familieterapiutdanning. Like viktig er å videreføre den årvåkenheten og kompetansen som til nå har vært prioritert fra fire departementer, Kriminalomsorgsdirektoratet, de oppfølgende regionale for­valtningsansvarlige, BUF-etat, Fylkesmannen i Hordaland, Helse Bergen og kriminalomsorgsregionen – og Sivilombudsmannens forebyggingsenhet.

Lukk sammendrag
Utgivelsesår:

2016

Antall sider:

238

ISBN:

978-82-7894-572-8

ISSN:

0808-5013

Bestilling

Pris:

NOK 250,-