HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

AFI og NOVA institutter i eget senter

AFI og NOVA skal innlemmes i HiOA som to autonome institutter, samlet i et felles Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA).

Det vedtok styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus i møte i dag. Etableringen av senteret, med de to instituttene, skjer med virkning fra 1.januar 2014.

Dermed er de viktigste brikkene lagt for innlemmelse av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i HiOA. Instituttene beholder sine dagens navn og de fortsetter i stor grad som selvstendige økonomiske enheter. Dette skjer ved at myndighet til å inngå kontrakter og disponere budsjett blir delegert til AFI og NOVAs ledere. Høgskolen garanterer videre for at instituttenes grunntildeling blir viderefordelt, at instituttene selv har råderett over drifts- og virksomhetskapital og overskudd, og at de inntektene som instituttene genererer i sin helhet skal tilbakeføres til instituttene.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

De to instituttene samles i et senter som får navnet Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA, engelsk: Centre for Welfare and Labour Research ), som opprettes for formålet. Etter ønske fra AFI og NOVAs ledelse vil senterledelsen gå på omgang mellom instituttene. I løpet av prosessen har det også kommet forslag fra AFI og NOVAs fagforeninger og NOVAs styre om at senteret skulle ha et styre. HiOA har valgt å imøtekomme dette. Det ble også foreslått at senteret skulle etableres som en driftsenhet iht. Hovedavtalen for å sikre medbestemmelse. HiOA imøtekommer også dette.

Det nye senteret får et senterstyre, med funksjonstid fra 1. januar 2014 til 31. juli 2015. Senterstyret blir satt sammen av ekstern styreleder og to eksterne styremedlemmer, oppnevnt etter forslag fra instituttene, to representanter fra ledergruppen ved to av fakultetene, med varamedlem fra ledergruppen eller et relevant forskningsområde ved HiOA, to medlemmer med varamedlemmer valgt fra og av de tilsatte (ett medlem med varamedlem fra AFI, og ett medlem med varamedlem fra NOVA), samt to studentrepresentanter.

Senterleder og to instituttdirektører

Senteret skal ledes av en senterleder, tilsatt på åremål, som faglig-administrativ leder, etter en egen stillingsbeskrivelse. Senterleder er senterstyrets sekretær og ansvarlig for saksforberedelsen. Instituttene AFI og NOVA skal ledes av hver sin instituttdirektør, tilsatt på åremål, med egen stillingsbeskrivelse.
Senterleder får delegert myndighet til å inngå alle typer avtaler innenfor de rammer som er fastsatt av HiOAs styre (iht. UH-loven § 9-1(2) ). Myndigheten skal delegeres videre til instituttdirektørene for hhv. AFI og NOVA og gjelder:

  • Adgangen til å inngå alle typer samarbeidsavtaler og kontrakter om forskning, utrednings- og undervisningsoppdrag som understøtter senterets formål
  • Attestasjons- og anvisningsmyndighet samt økonomisk resultatansvar for instituttet.

Vedtakene om navn organisering var enstemmige. Styrerepresentant Ragnar Audunson hadde et alternativt forslag til styresammensetting, dette fikk kun to stemmer. Studentrepresentant There Eia Lerøen fikk enstemmig tilslutning til et tilleggsforslag om studentrepresentasjon også i senterstyret.

Publisert: Oppdatert: