HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Analyseresultater

Her finner du resultater for student-, kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser. Resultater fra rapportene inngår i den årlige kvalitetsrapporteringen ved OsloMet.

Førsteårsstudenten

Sendes ut på våren til alle studenter ved OsloMet som er i gang med første studieår av et bachelorprogram, 4-årig lærerprogram eller masterprogram. Resultatene publiseres på denne siden i begynnelsen av juni. Det legges ut to rapporter – én for programmer på lavere nivå og én for programmer på masternivå.

Undersøkelsen omfatter også et fritekst-spørsmål der studentene kan legge inn kommentarer med egne ord. Svarene som er gitt på dette spørsmålet formidles direkte til angjeldende institutter og er ikke inkludert i rapportene her.

Til rapportene for førsteårsstudenten .

Studiebarometeret

En nasjonal undersøkelse som NOKUT sender ut til alle som er i gang med andre studieår av et studieprogram ved norske universiteter og høyskoler. Den sendes ut i oktober, og resultatene publiseres av NOKUTs i deres nettportal studiebarometeret.no i begynnelsen av februar. Vi legger ut to egenproduserte samlerapporter i Excel-format – én for programmene på lavere nivå og én for masterprogrammene. Fra og med 2015 legger vi i tillegg ut rapport i PDF-format fra NOKUT.

Til rapportene for Studiebarometeret .

Sisteårsstudenten

Sendes ut på våren til alle studenter ved OsloMet som er i siste studieår av et bachelorprogram eller 4-årig lærerprogram. Resultatene publiseres på denne siden i begynnelsen av juni.

Undersøkelsen omfatter flere fritekst-spørsmål der studentene med egne ord kan utdype svar de har gitt på de lukkede spørsmålene. Svarene som er gitt på åpne spørsmål formidles direkte til angjeldende institutter og er ikke inkludert i rapportene her.

Til rapportene for sisteårsstudenten .

Kandidatundersøkelsen

Kartlegger kandidatenes innpass i arbeidslivet og tilfredshet med utdanningen. Sendes ut til alle som har fullført gradsgivende utdanning i løpet av siste fem år. Undersøkelsen er gjennomført i tre bolker. I 2014 gikk den til kandidatene fra de største profesjonsutdanningene ved hvert fakultet (sykepleie, allmennlærer, barnevern, sosialt arbeid og ingeniørfag). I 2015 gikk den til kandidater fra de øvrige bachelorutdanningene. I 2016 var det kandidater fra masterprogrammene som ble spurt. Endelig rapport for masterprogrammene vil foreligge innen desember 2016.  

Vi planlegger å gjenta syklusen med kandidatundersøkelser for gradsgivende programmer i perioden 2018-2020. Alle programmene får dermed undersøkelsen hvert fjerde år.

Til rapportene for kandidatundersøkelsen .

Arbeidsgiverundersøkelsen

Kartlegger erfaringer fra relevante grupper blant arbeidsgivere, som har rekruttert kandidater fra OsloMet. De blir spurt om hvilken oppfatning de har av den aktuelle utdanningen. Disse undersøkelsene er mer profesjonsrettede enn våre øvrige undersøkelser. De er bygget opp som komplementære til kandidatundersøkelsen for de samme profesjoner og dekker bare profesjoner hvor arbeidsmarkedet er relativt homogent.

Vi har gjennomført åtte arbeidsgiverundersøkelser for ulike profesjonsutdanninger. OsloMet planlegger per i dag ingen flere arbeidsgiverundersøkelser.

Til rapportene for arbeidsgiverundersøkelsen .

Publisert: Oppdatert:

Kontaktinfo

Har du spørsmål vedrørende analyser og undersøkelser ved OsloMet?

Ta gjerne kontakt på E-post.