HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

U-Multirank – internasjonal rangering av universiteter

OsloMet deltar i den internasjonale rangeringen U-Multirank. Dette er en flerdimensjonal rangering (ranking) som skiller seg fra andre rangeringer av universiteter og høgskoler ved at det ikke bare er institusjonenes forskning som blir målt – like viktig er kvaliteten på undervisning og læring, kunnskapsoverføring, internasjonal orientering og regionalt engasjement.

Om lag 1600 universiteter og høgskoler med over 100 000 studenter i 100 land er med i U-Multirank. U-Multirank er blitt gjennomført hvert år siden 2013/2014, og de nyeste resultatene ble publisert i juni 2018. Bak U-Multirank står et internasjonalt konsortium som ledes av Centre for Higher Education (CHE) i Tyskland, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) ved Universitetet i Twente og Centre for Science and Technology Studies (CWTS) ved Universitetet i Leiden, begge i Nederland. Prosjektet er finansiert av EU.

Indikatorer og datainnsamling

De fem kategoriene ("dimensjonene") i U-Multirank (utdanning, forskning, kunnskapsoverføring, internasjonalisering og regional deltakelse) måles ved hjelp av en rekke indikatorer, både for universitetet sett under ett (institusjonsnivået) og eventuelt for utvalgte fagområder i tillegg. Det blir dermed mulig å sammenlikne institusjoner på et vesentlig bredere grunnlag enn det som har vært vanlig i universitetsrangeringer.

Utdanningsavdelingen ved OsloMet sentralt samler og rapporterer inn data som gjelder institusjonsnivået. Datarapporteringen foregår ved hjelp av elektroniske skjemaer som sendes U-Multirank. Rapportering foregår om høsten.

I tillegg brukes data fra internasjonale bibliometriske og patentdatabaser som U-Multirank henter ut direkte for den enkelte institusjon.

Utvalgte fagområder i U-Multirank

I tillegg til å delta i institusjonsundersøkelsen kan institusjonene delta i undersøkelser på utvalgte fagområder. Det er U-Multirank som hvert år velger ut aktuelle fagområder. Institusjonene kan så delta med egne bachelor- og masterstudier innenfor de utvalgte fagområdene. De siste par årene har ikke OsloMet vært med i fagområdeundersøkelsene, men universitetet har deltatt med studier på følgende fagområder i tidligere år: Sosialt arbeid (social work) i 2015/2016, IT/IKT (computer science/ICT) og psykologi i 2014/2015, og økonomi og administrasjon (business), elektroingeniør- og maskiningeniørstudier (electrical engineering og mechanical engineering) i 2013/2014.

Resultater 2018

Resultatene for 2018 ligger på U-Multiranks nettsider.

Bruksområder

Et av hovedmålene med U-Multirank er å gi studenter informasjon som kan hjelpe dem i valget av universitet eller høgskole, både før de begynner på et studium og når de ønsker et utvekslingsopphold i utlandet som del av studiet. For lærestedene gir U-Multirank økte muligheter for samarbeid med nye institusjoner.

Tanken er at studenter, vitenskapelig og administrativt tilsatte, utdanningsinstitusjoner i inn- og utland og andre skal kunne sammenlikne læresteder etter aktiviteter og profil. Brukerne velger selv ut hvilke indikatorer de er interessert i, f.eks. med tanke på mulige læresteder og samarbeidspartnere. 

Ved å delta i U-Multirank får OsloMet et bedre og bredere grunnlag for sammenlikne seg med andre institusjoner med liknende faglig profil. Samtidig kan vi finne aktuelle samarbeidspartnere for utdanning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Universitetets profil som kommer fram gjennom resultatene fra U-Multirank, blir også viktig i det videre arbeidet med å styrke kvaliteten på utdanningene vi gir og gjøre OsloMet bedre kjent utad.

Publisert: Oppdatert: