HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Strategier

Strategier for Høgskolen i Oslo og Akershus.

Strategi 2024

Visjon og slagord

Visjon

Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer.

Slagord

Ny viten – ny praksis

Våre verdier

Lærende

Vår kunnskap og våre erfaringer skal, i tett samspill med samfunns- og arbeidsliv, bidra til læring og fornyelse i våre utdanninger og til videreutvikling av institusjonen og den enkelte student og medarbeider.

Nyskapende

Nyskaping krever samhandling på tvers av fagdisipliner, yrker og aktører i samfunnet rundt oss. Vi skal være nysgjerrige og åpne i møte med samfunns-, arbeids- og næringsliv, og utvikle ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer.

Mangfoldige

Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir oss gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning. Vi skal stimulere til likeverd og forståelse – i samfunnet generelt, og spesielt blant våre studenter og ansatte.

Formål og profil

Formål

HiOAs skal løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å forberede studenter, arbeidsliv og myndigheter på velferdssamfunnets fremtidige utfordringer.

Vi skal være

 • en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet
 • ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer
 • et urbant universitet, med regionale og nasjonale oppgaver, og med et tydelig internasjonalt preg
 • en profesjonell organisasjon med engasjerte studenter og medarbeidere, og ha en velfungerende infrastruktur

Profil

HiOA skal preges av at vi er tett på samfunns- og arbeidslivets behov. Våre utdanninger skal ha høy internasjonal kvalitet basert på forskning, nærhet til praksis og oppdaterte og studentaktive læringsformer. Vår forskning skal være relevant og kunne anvendes for å løse morgendagens utfordringer. Våre kandidater skal utdannes til bevisste samfunnsborgere, som erkjenner og er motivert for livslang læring. Våre ansatte skal opptre i tråd med våre verdier. Vår organisasjon skal være veldrevet og profesjonell.   

Hovedmål 1

HiOA skal være en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Aktiviteter:

 • Utvikle lærer- og sykepleierutdanningene våre til å være landets beste.
 • Utvikle tre til fem fagmiljøer til å holde særlig høyt kvalitet, hvorav minst ett av disse er innen teknologifag.
 • Tilby relevant praksis med høy kvalitet i våre studieprogrammer.
 • Styrke arbeidet med strategisk utvikling av vår studieportefølje, og avvikle studier som over tid ikke holder tilstrekkelig høy kvalitet eller har svak søkning.
 • Tilpasse tilbudet av etter- og videreutdanning i tråd med arbeidslivets behov.
 • Øke andelen professorer, dosenter, vitenskapelig ansatte med forskerkompetanse og master og doktorgradsstudenter, til et nivå på linje med sammenlignbare universiteter.
 • Styrke vitenskapelig produktivitet, gjennomstrømning på forskerutdanningene og formidling til et nivå på linje med sammenliknbare universiteter.
 • Utvikle flere vitenskapelige ansatte til å bli bedre formidlere av kunnskap om velferdssamfunnet, og stimulere studenter og ansatte til å delta i samfunnsdebatten.
 • Forsterke arbeidet med å integrere våre oppdragsforskningsinstitutter, uten at instituttenes særskilte fokus på egen inntjening svekkes.
 • Styrke våre studenters kunnskap om forskningens rolle i samfunnet og oppøve studentene til kritisk tenkning.
 • Utvikle samspill mellom studenter, alumner, ansatt, arbeidsliv og norske og internasjonale kunnskapsmiljøer.

Hovedmål 2

HiOA skal være ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer.

Aktiviteter:

 • Etablere innovasjon, verdiskaping og entreprenørskap som sentrale elementer i utdanning og forskning.
 • Utvikle og formidle kunnskap om velferdsteknologi.
 • Gjøre digital og teknologisk kompetanse til en integrert del av våre studier og fagmiljøer.
 • Utvikle vår posisjon som tilbyder av desentralisert undervisning med digitale undervisningsformer.
 • Etablere forpliktende allianser med forskningsmiljøer og kunnskapsintensivt næringsliv i regionen for utvikling av ny teknologi og effektive arbeidsformer.
 • Videreutvikle våre utdanninger innen ledelse og organisasjonsutvikling til å svare på sentrale utfordringer i velferdssamfunnet.
 • Legge til rette for nye studentaktiviserende arbeidsformer i undervisningen.
 • Styrke innsatsen på utdanningsforskning.

Hovedmål 3

HiOA skal være et urbant universitet, med regionale og nasjonale oppgaver, og med et tydelig internasjonalt preg.

Aktiviteter:

 • Forsterke vår kunnskap om byregionens muligheter og utfordringer, og ta en synlig plass i samfunnsdebatten om dette.
 • Utvikle et tett samarbeid med regionale myndigheter i Osloregionen, blant annet for å styrke Oslo som en internasjonalt attraktiv universitetsby.
 • Følge opp og videreutvikle handlingsplan for mangfold, i samarbeid med relevante aktører i regionen.
 • Legge bedre til rette for inn- og utveksling av studenter.
 • Legge til rette for at samtlige gradsstudenter får et utenlandsopphold i løpet av studiet.
 • Øke deltakelsen betydelig i internasjonale utdannings- og forskningssamarbeid, særlig knyttet til EU-programmer.
 • Styrke og samordne vårt internasjonale nettverk, både blant enkeltpersoner, grupper og på institusjonsnivå.
 • Utvikle god kunnskap om internasjonale forhold og globale utfordringer av relevans for våre utdanninger og vår forskning.
 • Integrere studenter med fluktbakgrunn i vårt studentmiljø og våre undervisningsopplegg.
 • Styrke kompetanse og kapasitet til internasjonalt samarbeid, herunder forskningsadministrativ støtte.

Hovedmål 4

HiOA skal være en profesjonell organisasjon med engasjerte studenter og medarbeidere, og ha en velfungerende infrastruktur.

Aktiviteter:

 • Rekruttere vitenskapelig personale som ønsker å være i front nasjonalt og internasjonalt på forskning og utdanning.
 • Styrke vår konkurranseevne på rekruttering av medarbeidere til alle funksjoner.
 • Videreutvikle opplæringsprogrammer for å styrke ansattes kompetanse, samt lederutvikling for faglige-, tekniske- og administrative ledere.
 • Etablere langsiktige strategiske bemanningsplaner som ivaretar vårt fremtidige behov for ressursstyring, arbeidskraft og kompetanse.
 • Jobbe kontinuerlig for å forbedre og effektivisere administrative støttetjenester, inkludert bedre system for virksomhetsstyring.
 • Tilby digitale løsninger som førstevalg for alle som vil kommunisere med institusjon.
 • Videreutvikle bygningsmassen i samarbeid med våre utleiere i en miljøvennlig retning.
 • Prioritere infrastrukturløsninger som reduserer vårt økologiske fotavtrykk.
 • Utvikle moderne universitetscampuser med rom for flere studenter og nye lærings- og samarbeidsformer.
 • Utvikle aktiviteter på institusjonsnivå for å styrke engasjement, samhold og felles identitet blant studenter og ansatte.

Les hele Strategi 2024 (PDF).

Publisert: Oppdatert: