HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Anestesisykepleie

Akuttsykepleie

Akuttsykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt kritisk syke eller skadde pasienter i alle aldre, fortrinnsvis i akuttmottak. Akuttsykepleie handler også om å begrense omfanget og graden av belastninger pasienten kan oppleve i forbindelse med sykdom, skade og behandling, ved å sørge for at pasienten og pårørende opplever trygghet og tillit.

Akuttsykepleie omfatter blant annet å utføre triagering og retriagering av akutt og/eller kritisk syke eller skadde pasienter, å iverksette livreddende behandling i akutte situasjoner og yte kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens organ eller organsystemer.

Studiets innhold er organisert i åtte obligatoriske emner, på til sammen 90 studiepoeng. Teoretiske studier utgjør 45 studiepoeng og kliniske studier/praksis utgjør 45 studiepoeng.

Kliniske studier/praksis gjennomføres ved akuttmottak. Andre aktuelle avdelinger og læresteder kan være postoperativ avdeling, overvåkningsavdeling, intermediæravdeling og operasjonsavdeling.

I studiet vektlegges studentaktive metoder, som skal bidra til at studenten stimuleres til aktivt å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder. Denne prosessen vil veksle mellom individuelt arbeid og samhandling med medstudenter og andre i gruppearbeid, seminarer, simulering og kliniske studier.

Nærmere beskrivelse av studiets innhold, samt emneplaner med pensumoversikt, finner du i programplanen.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september 2019

Poenggrense ved siste opptak

8,40

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst 2 års somatisk yrkespraksis fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.

Kvalifikasjonskrav

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i akuttsykepleie Januar 2020 90 Tre semestre på heltid Pilestredet Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart og samlingsdatoer for ditt studium.

Studieside for akuttsykepleie

Kontakt

Administrativ: studiehenvendelser-hf@hioa.no

Faglig: Anders Kildal

Jobbmuligheter

Videreutdanning i akuttsykepleie skal bidra til å dekke det økende behovet samfunnet har for spesialisert sykepleiekompetanse ved akuttmottak i spesialisthelsetjenesten.

Akuttsykepleiere er etterspurt nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp i akuttmottak. Spesialisthelsetjenesten etterspør akuttsykepleiere med et solid klinisk og vitenskapelig fundament for yrkesutøvelsen sin.

Les mer om jobbmuligheter

Helsetjenesten er i stadig utvikling og kravene til helsetjenesten endres raskt. Medisinsk utvikling, etablerte pasientforløp og fokus på tidlig målrettet behandling, har ført til at mye av pasientbehandlingen starter i akuttmottaket. En konsekvens av denne utviklingen er nye og økte krav til sykepleieren i akuttmottak. Høy aktivitet kombinert med økende mengde eldre med komorbiditet, samt pasienter med uavklarte diagnoser og problemstillinger, stiller store krav til kompetanse hos sykepleiere i akuttmottak. Akuttsykepleieren er kvalifisert til å ta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert sykepleie til akutt og/eller kritisk syke og/eller skadde pasienter i sykehusenes akuttmottak.

Akuttsykepleieren arbeider primært i akuttmottak. Andre aktuelle arbeidsplasser er overvåkningsavdeling, intermediæravdeling, AMK-sentraler, legevakt og prehospitale tjenester. Akuttsykepleieren er også kompetent til å arbeide i katastrofe- og krigsområder.

En kandidat med fullført videreutdanning i akuttsykepleie vil ha handlingskompetanse i akuttsykepleie.

Lukk
Publisert: Oppdatert: