HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

HEL6120 Folkehelsevitenskap og folkehelsearbeid på individ- og gruppenivå

Innledning

Emnet inneholder sentrale teorier og metoder innen folkehelsevitenskap.  Det gis en innføring i fagområdets historie og plass i dagens samfunn. Helsepolitiske føringer, rammebetingelser og lovverk som er sentrale for helsesøsters fagutøvelse blir belyst. Helsesøsters helsefremmende og forebyggende innsats for barn, unge og deres familier på individ, gruppe og samfunnsnivå vektlegges. 

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om ulike teorier knyttet til begrepene helse og livskvalitet
 • har inngående kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid overfor individer og befolkningsgrupper, inkludert epidemiologi
 • har avansert kunnskap om helsesøsters funksjon, ansvarsområder og etiske utfordringer og kan identifisere profesjonens rolle i samfunnet
 • har inngående kunnskap om betydningen av det helsefremmende- og forebyggende arbeid i et globalt perspektiv
 • har kunnskap om samfunnets forvaltningsnivå og beslutningsprosesser som har betydning for fagutøvelsen
 • har inngående kunnskap om relevante lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og kritisk vurdere fagutøvelsen i et folkehelseperspektiv og basert på nasjonale retningslinjer
 • kan anvende relevante teorier og metoder innen helsefremmende og forebyggende arbeid
 • kan analysere og anvende epidemiologiske data og definisjoner i planlegging av folkehelsearbeidet 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter for å analysere faktorer i samfunnet som påvirker folkehelsen
 • kan analysere og vurdere kvalitetssikring i arbeidet
 • kan anvende og vurdere etiske perspektiv som utgangspunkt ved kritisk refleksjon i fagutøvelsen 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer som inngår i emnet er forelesninger, muntlige og skriftlige gruppeoppgaver med framlegg, ferdighetstrening, seminarer og selvstudium.  

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse i ferdighetstrening, på seminarer og timeplanlagt gruppearbeid.
 • Oppgave i gruppe ca. tre til fire studenter som skal munne ut i et abstrakt på inntil 500 ord med muntlig gruppepresentasjon.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Eksamensinnhold: Læringsutbyttene.

Eksamensform: Individuell skriftlig skoleeksamen, tre timer.

Sensorordning: To interne sensorer. Det er tilknyttet ekstern tilsynssensor til emnet.

Vurderingsuttrykk: A-F.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Ingen.

Pensumliste

Pensum er på totalt ca. 800 sider. Det forutsettes at studentene setter seg inn i lover, forskrifter, rundskriv og faglige retningslinjer som er relevante for helsesøstertjenesten.

Utover pensum skal studentene søke aktuell forskning innen emnet.

Antonovsky, A. (2012). Helsens mysterium: Den salutogene modellen . Oslo: Gyldendal akademisk.
[Kap. 1-3]

Austvoll-Dahlgren, A. og Helseth, S (2012). Public health nurses’ barriers and facilitators to the use of research in consultations about childhood vaccinations. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26 (2) 271-278. Hentet fra: http://dx.doi.org.ezproxy.hioa.no/10.1111/j.1471-6712.2011.00928.x

Clancy, A. (2012). Dybden i et helsesøstermøte. I R. Thorsen, K. S. Mæhre, K. Martinsen, & A. Sjøbu (Red.), Fortellinger om etikk (s. 63-83). Bergen: Fagbokforl.

Dahl, B. M., Andrews, T. & Clancy, A. (2014). Contradictory discourses of health promotion and disease prevention in the educational curriculum of Norwegian public health nursing: A critical discourse analysis. Scandinavian Journal of Public Health, 42 (1), 32-37. Hentet fra: http://dx.doi.org.ezproxy.hioa.no/10.1177/1403494813502585

Dahl, B. M. & Clancy, A. (2015). Meanings of knowledge and identity in public health nursing in a time of transition: Interpretations of public health nurses’ narratives. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29 (4), 679-687. Hentet fra: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/HIOA:default_scope:TN_wj10.1111/scs.12196

Day, P. (2013). Using motivational interviewing in the fight against obesity. British Journal of School Nursing, 8 (5), 244-246. Hentet fra: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/HIOA:default_scope:TN_ma_healthcare10.12968/bjsn.2013.8.5.244

Glavin, K. (2007). Kommunediagnose eller helseprofil. I K. Glavin, S. Helseth, & L. G. Kvarme (Red.), Fra tanke til handling: Metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjeneste (s. 68-78). Oslo: Akribe.

Glavin, K. & Erdal, B. (2007). Tverrfaglig samarbeid i praksis: Til beste for barn og unge i kommune-Norge (2. utg.). Oslo: Kommuneforl.
[Kap. 1, 3, 5-6, 9]

Glavin, K. & Økland, T. (2007). Kvalitetssikring i helsesøstertjenesten. I K. Glavin, S. Helseth, & L. G. Kvarme (Red.), Fra tanke til handling: Metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten (s. 79-102). Oslo: Akribe.

Haukland, M., Meyer, M. E., Gjerlaug, A. K. & Tveiten, S. (2014). Vennlig dulting? Empowerment i utvalgte helsepolitiske dokumenter. I S. Tveiten, & K. Boge (Red.), Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk: Nye perspektiver (s. 37-60). Oslo: Gyldendal akademisk.

Helseth, S. (2007). Sykepleiefaglig forankring. I K. Glavin, S. Helseth, & L. G. Kvarme (Red.), Fra tanke til handling: metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten (s. 17-27). Oslo: Akribe.

Helseth, S., Riiser, K., Holmberg Fagerlund, B., Misvaer, N. & Glavin, K. (2017). Implementing guidelines for preventing, identifying and treating adolescent overweight and obesity - School nurses' perceptions of the challenges involved. Journal of Clinical Nursing , 1-10. Hentet fra: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/HIOA:blended_scope:TN_medline28334476

Holmberg Fagerlund, B., Helseth, S., Owe, J. & Glavin, K. (2017). Counselling parents on young children's healthy diet: A modified scoping review. Journal of Clinical Nursing , 1-14. Hentet fra: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/HIOA:default_scope:TN_medline28543936

Holmberg Fagerlund, B., Pettersen, K. S., Terragni, L. & Glavin, K. (2016). Counseling immigrant parents about food and feeding practices: Public health nurses' experiences. Public Health Nursing, 33 (4), 343-350. Hentet fra: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/HIOA:default_scope:TN_wj10.1111/phn.12248

Klepp, K.-I. & Aarø, L. E. (2017). Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
[Kapittel 1, 2, 3, 4 og 5]

Kvarme, L. G. (2007). Forebyggende og helsefremmende arbeid. I K. Glavin, S. Helseth, & L. G. Kvarme (Red.), Fra tanke til handling: metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjeneste (s. 28-34). Oslo: Akribe.

Magnus, P. & Bakketeig, L. S. (2013). Epidemiologi (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
[Del I Kap. 1-7, 10, Del II, kap. 11, 14-15, Del III, kap. 19 og 21]

Myrtveit Sæther, S. M., Sivertsen, B., Haugland, S., Bøe, T. & Hysing, M. (2017). Health complaints in late adolescence: Frequency, factor structure and the association with socio-economic status. Scandinavian Journal of Public Health , 1403494817711359. Hentet fra: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/HIOA:default_scope:TN_medline28709386

Mæland, J. G. (2016). Forebyggende helsearbeid: Folkehelsearbeid i teori og praksis (4. utg.). Oslo: Universitetsforl.
[Kap. 2, 3, 7, 9 og 10]

Nordstrand, A., Fridlund, B. & Sollesnes, R. (2016). Implementation of national guidelines for the prevention and treatment of overweight and obesity in children and adolescents: a phenomenographic analysis of public health nurses’ perceptions. International Journal of Quality studies on Health and Well-being. 11 (31934). Hentet fra: http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v11.31934

Siem, H. (2010). Migrasjonsprosesser og folkehelse. I B. Viken, & B. N. Kumar (Red.), Folkehelse i et migrasjonsperspektiv (s. 19-26). Bergen: Fagbokforl.

Slettebø, Å. (2007). Etiske utfordringer i helsesøstertjenesten. I K. Glavin, S. Helseth, & L. G. Kvarme (Red.), Fra tanke til handling: metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten (s. 35-48). Oslo: Akribe.

Tveiten, S. (2007). Den vet best hvor skoen trykker-: Om veiledning i empowermentprosessen . Bergen: Fagbokforl.
[Kap. 2]

Viken, B. & Nesje, R. (2010). Familier og helsefremmede arbeid. I B. Viken, & B. N. Kumar (Red.), Folkehelse i et migrasjonsperspektiv (s. 207-232). Bergen: Fagbokforl.

Ward, P. R., Meyer, S. B., Verity, F., Gill, T. K. & Luong, T. C. N. (2011). Complex problems require complex solutions: the utility of social quality theory for addressing the Social Determinants of Health. BMC Public Health, 11 , 630-630. Hentet fra: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/HIOA:default_scope:TN_pubmed_central3167771

(Pensumliste ajour: 23.11.2017. gjennomgått av Biblioteket Kjeller, kk. APA-stil.)

Om emnet

Public Health and Public Health Nursing among Individuals and Groups Helsesøsterutdanning 10 stp. Vår og høst Norsk 2018
Publisert: Oppdatert: