HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Sykepleie - Kjeller

Intensivsykepleie

Intensivsykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke i alle aldre som har manifest eller potensiell svikt i vitale funksjoner. Intensivsykepleie omfatter å iverksette livreddende behandling i akutte situasjoner, yte kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens organ eller organsystemer og lindre pasientens smerte og ubehag ved intensivmedisinsk behandling.

Om studiet

Studiets innhold er organisert i åtte obligatoriske emner, som til sammen utgjør 90 studiepoeng. Teoretiske studier utgjør 45 studiepoeng og kliniske studier/praksis utgjør 45 studiepoeng.

Studiet gjennomføres i løpet av 1 ½ år på heltid. Kliniske studier/praksis gjennomføres ved intensivavdeling, postoperativ avdeling, overvåkningsavdeling og operasjonsavdeling.

I studiet vektlegges studentaktive metoder, som skal bidra til at studenten stimuleres til aktivt å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder. Denne prosessen vil veksle mellom individuelt arbeid og samhandling med medstudenter og andre i gruppearbeid, seminarer, simulering og kliniske studier.

For nærmere beskrivelse av studiets innhold, samt emneplaner med pensumoversikt, se programplanen lenger ned på siden.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars

Poenggrense ved siste opptak

5,9

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst 2 års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.

Kvalifikasjonskrav

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i intensivsykepleie August 2018 3 semestre Pilestredet Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart og samlingsdatoer for ditt studium.

Jobbmuligheter

Intensivsykepleiere er etterspurt nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp ved akutt og kritisk sykdom. Spesialisthelsetjenesten etterspør intensivsykepleiere med et solid klinisk og vitenskapelig fundament for yrkesutøvelsen sin. I dag behandles en rekke sykdommer og skader som tidligere var umulig å behandle. Pasientene som i dag er innlagt i somatiske sykehus, er også sykere enn før. En konsekvens av denne utviklingen er nye og økte kompetansekrav til intensivsykepleieren.

Les mer om jobbmuligheter

Intensivsykepleieren arbeider primært i spesialavdelinger som intensivavdelinger, overvåkningsavdelinger, postoperativavdelinger og akuttmottak. Andre aktuelle arbeidsplasser er intermediæravdelinger, AMK-sentraler, dialyseavdelinger, kardiologisk laboratorium, ambulansetjenesten og luftambulansetjenesten. Intensivsykepleieren er også kompetent til å arbeide i katastrofe- og krigsområder.

Også i kommunehelsetjenesten er behovet for spesialisert kompetanse innen sykepleie økende. Ifølge St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen ønsker en å utvide kommunenes rolle i behandlingen av akutt oppstått sykdom, forverring av kronisk sykdom og i etterbehandlingen av pasienter som er ferdigbehandlet i sykehus. Intensivsykepleiere vil derfor også være etterspurt i kommunehelsetjenesten.

En kandidat med fullført videreutdanning i intensivsykepleie vil ha handlingskompetanse i intensivsykepleie.

Stipend
Flere av sykehusene/helseforetakene i Oslo-regionen tilbyr støtte til utdanning av denne typen. Studiestøtte tildeles etter søknad. Det kan være lurt å sende med kopi av dokumentasjon på utdanning og jobberfaring samt bekreftelse fra høgskolen på søknaden din til det sykehuset du ønsker å søke støtte hos.

Lukk
Publisert: Oppdatert: