HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Helse og empowerment

Psykososial støtte til ungdom og unge voksne med kreft

Studiets formål er å øke kompetansen hos helsepersonell slik at unge mennesker med kreft sikres en helthetlig psykososial støtte og oppfølging.

Om studiet

Psykososial omsorg omfatter psykologiske og sosiale støttetiltak og oppfølging for den unge pasienten og familien i alle faser av pasientforløpet. Studiet omhandler derfor fasene fra utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, overgangen til primærhelsetjenesten under og etter avsluttet behandling samt tiltak knyttet til oppfølging og omsorg i palliativ fase og for de etterlatte.

Studiet legger vekt på møtet og samspillet mellom helsepersonell, den unge pasienten med kreft, familien og det offentlige og private nettverket og vil gjøre helsepersonell i stand til å inneha en koordinerende rolle med det formål å sikre gode overganger mellom tjenestenivåene.

Målgruppen for studiet er autorisert helsepersonell, inkludert sosionomer, med 3-årig bachelorgrad.

Studiet består av en kombinasjon av nettbasert og samlingsbasert undervisning.

Studiet er utviklet i samarbeid med Oslo universitetssykehus.

Samlinger høsten 2018

Uke 38 og 44.

Master - fritak/innpassing

Studiet kan godkjennes som et emne i en mastergrad. Læringsutbyttebeskrivelsene i studiet er lagt på masternivå og med fullført videreutdanning i psykososial støtte til ungdom og unge voksne med kreft kan du søke om godkjenning av emnet på masterstudier innen ulike helsefag.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

Tre-årig helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i psykososial støtte til ungdom og unge voksne med kreft Høsten 2018 10 stp. 1 semester Pilestredet Norsk Studieavgift: 17000 kr.
Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Jobbmuligheter

Generelt stilles det krav om at helsepersonell skal arbeide kunnskapsbasert, der utøvelsen bygger på forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Helsepersonell skal kunne analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder. Videre skal de også kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i klinisk praksis, og bruke relevante metoder for utviklingsarbeid. En kandidat med fullført videreutdanning i psykososial støtte til ungdom og unge voksne med kreft oppfyller disse kravene.

Les mer om jobbmuligheter

Studiet skal bidra til å dekke behovet samfunnet har for økt kompetanse i psykososial støtte til ungdom og unge voksne med kreft både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Den unge kreftpasienten blir behandlet på medisinskonkologiske-, barneonkologiske- og kirurgiske avdelinger, på kreftpoliklinikk og strålepoliklinikk og ved avdeling for lindrende behandling og hospice. Gjennom hele sykdomsforløpet oppholder de fleste unge kreftsyke seg i hjemmet. Det er helsepersonellets ansvar å bidra til at kreftpasientene med ulike behov blir ivaretatt og bygge broer mellom de ulike tjenestenivåene.

Lukk
Publisert: Oppdatert: