HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Barnesykepleie ingressbilde

Barnesykepleie

Barnesykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke barn. Barn er ikke små voksne, og det kreves spesialkompetanse for å ivareta denne pasientgruppen. Barn er avhengige av sine omsorgspersoner, og barnesykepleieren ivaretar familieperspektivet ved å inkludere omsorgspersoner som likeverdige samarbeidspartnere i sykepleie til barn.

Om studiet

Studiets innhold er organisert i ni obligatoriske emner, som til sammen utgjør 120 studiepoeng. Teoretiske studier utgjør 75 studiepoeng, inklusive masteroppgave på 30 studiepoeng, og kliniske studier utgjør 45 studiepoeng.

Les mer om innhold og organisering.

Gjennomføring

Studiet gjennomføres i løpet av 2 ½ år. De åtte første emnene gjennomføres på heltid over 1 ½ år med 30 studiepoeng pr. semester. Det siste emnet, masteroppgaven, gjennomføres på deltid over ett år. Ved å strekke arbeidet med masteroppgaven over to semestre tilrettelegges det for at studenten kan arbeide som barnesykepleier parallelt med dette arbeidet.

Gjennom hele studiet anvendes studieformer som fremmer kunnskapsbasert praksis, ved at studenten integrerer forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap.

I studiet vektlegges studentaktive metoder, som skal bidra til at studenten stimuleres til aktivt å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder. Denne prosessen vil veksle mellom individuelt arbeid og samhandling med medstudenter og andre i gruppearbeid, seminarer, simulering og kliniske studier.

Programplan

For nærmere beskrivelse av studiets innhold, samt emneplaner med pensumoversikt, se programplanen som ligger under Mer om studiet nederst på siden.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars 2018

Poenggrense ved siste opptak

7,2

Opptakskrav

Treårig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende. I tillegg kreves det norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk yrkespraksis fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon. For opptak til alle masterstudier ved HiOA kreves det gjennomsnittskarakter C eller bedre (tallkarakterer: 2,7 eller bedre) fra det faglige grunnlaget. Se opptaksforskriften

Kvalifikasjonskrav master i anestesi-, barne- og intensivsykepleie

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i barnesykepleie August 2018 120 5 semestre, heltid Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Studenter i hvite frakker som undersøker en pasient på et legekontor.

Jobbmuligheter

Barnesykepleiere er etterspurt nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp ved akutt og/eller kritisk sykdom hos barn.

Les mer om jobbmuligheter

Spesialisthelsetjenesten krever i økende grad spesialisering og etterspør barnesykepleiere med et solid klinisk og vitenskapelig fundament for sin yrkesutøvelse. I dag behandles en rekke sykdommer og skader som tidligere var umulig å behandle, blant annet behandles flere for tidlig fødte barn. Barn som behandles i spesialisthelsetjenesten i dag, er sykere enn før. En konsekvens av denne utviklingen er nye og økte krav til barnesykepleierne.

Hvor kan du jobbe?

Barnesykepleiere arbeider primært i barnemedisinske avdelinger, barnekirurgiske avdelinger, intermediæravdelinger for barn, nyfødtintensiv- og intensivavdelinger for større barn, barnemottak, poliklinikker og voksenavdelinger med sengeplasser for barn. Habiliteringsavdelinger og barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger vil også være aktuelle arbeidsområder.

Kommunehelsetjenesten

Også i kommunehelsetjenesten er behovet for spisskompetanse i barnesykepleie økende. Ifølge St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen ønsker en å utvide kommunenes rolle i behandlingen av akutt oppstått sykdom, forverring av kronisk sykdom og i etterbehandlingen av pasienter som er ferdigbehandlet i sykehus. Sykepleiere med spesialistkompetanse i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke barn vil derfor også være etterspurt i kommunehelsetjenesten.

En kandidat med fullført mastergradsstudium i barnesykepleie vil ha handlingskompetanse i barnesykepleie, men vil også ha kompetanse i å initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i forskningsarbeid innenfor egen virksomhet. Kandidaten er kvalifisert til å ta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert barnesykepleie til akutt og/eller kritisk syke pasienter i og utenfor sykehus.

Relevans for videre studier

En kandidat med fullført mastergradsstudium i barnesykepleie kan søke opptak til blant annet doktorgradsprogram innen helsefag og sykepleievitenskap.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Studenter avbildet på avstand blant vinduer i P32.

Studentene forteller

Studiemagasinet "24/7"

Publisert: Oppdatert: