HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Sykepleie - Pilestredet

Intensivsykepleie

Intensivsykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke i alle aldre som har manifest eller potensiell svikt i vitale funksjoner. Intensivsykepleie omfatter blant annet å iverksette livreddende behandling i akutte situasjoner, yte kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens organ eller organsystemer og lindre pasientens smerte og ubehag ved intensivmedisinsk behandling.

Om studiet

Studiets innhold er organisert i ni obligatoriske emner, som til sammen utgjør 120 studiepoeng. Teoretiske studier utgjør 75 studiepoeng, inklusive masteroppgave på 30 studiepoeng, og kliniske studier/praksis utgjør 45 studiepoeng. Les mer om innhold og organisering.

Studiet gjennomføres i løpet av 2 ½ år. De åtte første emnene gjennomføres på heltid over 1 ½ år med 30 studiepoeng per semester. Det siste emnet, masteroppgaven, gjennomføres på deltid over ett år. Ved å strekke arbeidet med masteroppgaven over to semestre tilrettelegges det for at studenten kan arbeide som intensivsykepleier parallelt med dette arbeidet.

Kliniske studier/praksis gjennomføres ved intensivavdeling, postoperativ avdeling, overvåkningsavdeling og operasjonsavdeling.

I studiet vektlegges studentaktive metoder, som skal bidra til at studenten stimuleres til aktivt å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder. Denne prosessen vil veksle mellom individuelt arbeid og samhandling med medstudenter og andre i gruppearbeid, seminarer, simulering og kliniske studier.

Les mer om innhold og organisering.

For nærmere beskrivelse av studiets innhold, samt emneplaner med pensumoversikt, se programplanen lenger ned på siden.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars 2018

Poenggrense ved siste opptak

6,7

Opptakskrav

Treårig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende. I tillegg kreves det norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk yrkespraksis fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon. For opptak til alle masterstudier ved HiOA kreves det gjennomsnittskarakter C eller bedre (tallkarakterer: 2,7 eller bedre) fra det faglige grunnlaget. Se opptaksforskriften

Kvalifikasjonskrav master i anestesi-, barne- og intensivsykepleie

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i intensivsykepleie August 2018 120 5 semestre, heltid Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Studenter i hvite frakker som undersøker en pasient på et legekontor.

Jobbmuligheter

Intensivsykepleiere er etterspurt nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp ved akutt og kritisk sykdom. Spesialisthelsetjenesten etterspør intensivsykepleiere med et solid klinisk og vitenskapelig fundament for yrkesutøvelsen sin. I dag behandles en rekke sykdommer og skader som tidligere var umulig å behandle. Pasientene som i dag er innlagt i somatiske sykehus, er også sykere enn før. En konsekvens av denne utviklingen er nye og økte kompetansekrav til intensivsykepleieren.

Les mer om jobbmuligheter

Intensivsykepleieren arbeider primært i spesialavdelinger som intensivavdelinger, overvåkningsavdelinger, postoperativavdelinger og akuttmottak. Andre aktuelle arbeidsplasser er intermediæravdelinger, AMK-sentraler, dialyseavdelinger, kardiologisk laboratorium, ambulansetjenesten og luftambulansetjenesten. Intensivsykepleieren er også kompetent til å arbeide i katastrofe- og krigsområder.

Også i kommunehelsetjenesten er behovet for spesialisert kompetanse innen sykepleie økende. Ifølge St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen ønsker en å utvide kommunenes rolle i behandlingen av akutt oppstått sykdom, forverring av kronisk sykdom og i etterbehandlingen av pasienter som er ferdigbehandlet i sykehus. Intensivsykepleiere vil derfor også være etterspurt i kommunehelsetjenesten.

En kandidat med fullført mastergradsstudium i intensivsykepleie vil ha handlingskompetanse i intensivsykepleie, og vil også ha kompetanse i å initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i forskningsarbeid innenfor egen virksomhet. Kandidaten er kvalifisert til å ta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert intensivsykepleie til akutt og/eller kritisk syke pasienter i og utenfor sykehus.

Relevans for videre studier

En kandidat med fullført mastergradsstudium i intensivsykepleie kan søke opptak til blant annet doktorgradsprogram innen helsefag og sykepleievitenskap.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Bilde av en plakat som viser kroppens muskelsystemer.

Studentene forteller

Studiemagasinet "24/7"

Publisert: Oppdatert: