HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

UTVB2000 Makt og politikk

Gjeldende fra høstsemesteret 2017.

Godkjent på dekanfullmakt 22.05.12. Revisjon godkjent av studieutvalget 23.05.13. Redaksjonelle endringer foretatt 29.04.14. Siste revisjon godkjent av studieutvalget 11.05.17. Redaksjonelle endringer foretatt 08.06.17. Pensum oppdatert 08.06.17.

Innledning

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tildeler graden Bachelor i utviklingsstudier til studenter som gjennomfører det treårige bachelorprogrammet i utviklingsstudier (180 studiepoeng) ved høgskolen. Påbyggingsemnet kan gå inn som del av graden ”Bachelor i utviklingsstudier” ved HiOA. Studiet kan dessuten gi grunnlag for videre studier i Norge og utlandet.

Opptakskrav

Emnet kan tas av studenter som har tatt årsstudiet i utviklingsstudier ved HiOA, studenter som har gjennomført HiOAs deltidsstudier Global forståelse 1 og Global forståelse 2, studenter som har gjennomført Development Studies 1 og 2 ved HiOA/Kulturstudier eller tilsvarende utdanning innen utviklingsstudier fra andre læresteder.

Forkunnskapskrav

Studenter tatt opp på HiOAs bachelorgrad i utviklingsstudier kan begynne på dette emnet såframt de har bestått de to eksamenene i første semester av bachelorstudiet, til sammen 30 studiepoeng.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap  

Studenten

 • har kunnskap om generell samfunnsteori vedrørende makt og politikk
 • har kunnskap om stat og politiske regimeformer i utviklingsland både nasjonalt og lokalt
 • har kunnskap om sivilsamfunn og sosiale bevegelser i utviklingsland
 • har kunnskap om hovedlinjer i internasjonal politikk med vekt på utviklingslands posisjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere makt, politikk og ulikhet
 • kjenner logikken i sentrale argumenter om makt, politikk og ulikhet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bearbeide og presentere fagstoff på selvstendig vis

Innhold

Påbyggingsemnet består av en undervisningsdel som omfatter fire hoveddeler angitt nedenfor.

1. Samfunnsteori

Denne delen søker å gi en innføring i grunnleggende samfunnsteori. Spesielt fokus vil være på spørsmål om makt, modernisering, politikk og ulikhet. Sentrale spørsmål er de varierende kilder til politisk makt, forhold mellom legitimitet, vold, hegemoni og makt, avveininger mellom individuelle og strukturelle forklaringer av samfunn og maktforhold, samt grunnlaget for makt i klasse- og kjønnsrelasjoner.

2. Geopolitikk og internasjonal politisk økonomi

Hensikten med denne delen er å kaste lys over noen av de historiske, økonomiske og politiske prosesser som kjennetegner et mer sammenvevd – og konfliktfylt – verdenssystem. Det legges vekt på å videreføre årsstudiets drøfting av sentrale drivkrefter bak den rådende formen for økonomisk globalisering, samtidig som konsekvenser av mellomstatlige maktforhold og stormaktsrivalisering for utviklingsland trekkes inn i sterkere grad enn på årsstudiet. Søkelyset rettes mot konsekvensene av Kinas økonomisk vekst og viktige rolle i internasjonal politikk, og styrkingen av andre regionale stormakter i Sør. Også USAs politiske, økonomiske og militære rolle vil bli studert. Et annet viktig tema er den globale kampen om oljeressurser og strategiske råvarer.

3. Stat og regimeformer

Denne delen omhandler stater i Sør. Et viktig spørsmål er hvilken innvirkning statene har på befolkningens levekår. Det legges vekt på forskjeller mellom disse statene med hensyn til grader av statlig styrke, stabilitet og demokrati/autoritarianisme. Statenes organisering og virkemåte blir sett i sammenheng med deres organisering, sivilsamfunnets virkemåte og forholdet stat/sivilsamfunn, sosiale konflikter, kulturelle forhold og statsledelsens maktstrategier.

4. Sivilsamfunn og sosiale bevegelser

Denne delen presenterer ulike perspektiver for å forstå og analysere organisering i sivilsamfunnet i land i Sør, med vekt på perspektivenes teoretiske og ideologiske forankringer. Det legges også vekt på å vise hvordan ulike organisasjonsformer – fra NGOer til sosiale bevegelser – knytter an til overordnede strukturelle endringsprosesser (modernisering, globalisering, utvikling, demokratisering) og problematiserer hvorvidt og hvordan de kan bidra til sosial og politisk endring på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Pensum omfatter empiriske eksempler fra Asia, Latin Amerika og Afrika.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er et heltidsstudium over ett semester og blir bare tilbudt i høstsemesteret. Undervisningen består av forelesninger oppdelt i fire temaer, og til sammen fire obligatoriske seminarer. Hvert forelesningstema avsluttes med et obligatorisk skriftlig arbeid, to ganger i gruppe, to ganger individuelt. Størrelsen på de skriftlige arbeidene angis av faglærer.

Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse

Gjennom semesteret leverer studenten korte skriftlige arbeider ved avslutningen av hvert av de fire hovedtemaene. Arbeidene diskuteres i seminarer. Dette er en hjelp til å oppsummere og diskutere sentralt innhold i pensum. Følgende arbeidskrav må være godkjent før hjemmeeksamen kan avlegges:

 • Innlevering av fire korte skriftlige arbeider (to individuelt, to som gruppearbeid).
 • Deltakelse i gruppearbeid.
 • Seminardeltagelse.

Arbeidskravene vurderes til ”godkjent” eller ”ikke godkjent”. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen ”ikke godkjent”, har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

Vurdering

Avsluttende vurdering består av to deler; hjemmeeksamen og muntlig eksamen:

 1. Hjemmeeksamen over fem dager. Oppgaven skal være på 4000 ord +/- ti prosent. Oppgaven vurderes av intern og ekstern sensor. Eksamensbesvarelser kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk. De som eventuelt trenger oppgaveteksten på engelsk, må søke spesielt om dette.
 2. Muntlig eksamen. Varighet: 30 minutter +/- fem minutter. Det benyttes intern og ekstern sensor.

Karakterskala

Det benyttes graderte karakterer i begge delene. Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. F brukes ved ikke bestått eksamen.

Samlet karakter

Det gis en samlet karakter i studiet der karakteren på hjemmeeksamen teller 60 % og muntlig eksamen teller 40 %. Begge deler må være bestått for å få samlet karakter for studiet. Ved gyldig fravær eller ikke bestått resultat må kun den aktuelle eksamenen tas opp igjen.

Ny/utsatt eksamen

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Pensumliste

Gjeldende fra høsten 2017.

Med forbehold om endringer. Eventuelle endringer i pensumlitteraturen skal godkjennes av instituttleder.

Pensum omfatter 1866 sider, hvorav det meste er på engelsk.

1. Samfunnsteori

Betèille, Andrè (1990). “Race, Caste and Gender”, Man , Vol. 24, No. 3, s. 489-504 (16 s.) http://www.jstor.org.ezproxy.hioa.no/stable/2803715

Borland, Elizabeth (2006) “The Mature Resistance of Argentinas Madres de Plaza de Mayo”, s. 115-130 i Johnston, Hank og Paul Ameida, red. (2006) Latin American Social Movements: Globalization, Democratization and Transnational Networks. Lanhan: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. (16 s.)

Bugge, Lars (2002). “Pierre Bourdieus teori om makt”, Agora , Nr. 3/4, s. 224-248 (25 s.) https://www.idunn.no.ezproxy.hioa.no/file/ci/59684318/Pierre_Bourdieus_teori_om_makt.pdf

Bugge, Lars (2003). ”Patriarkatets natur ”, Agora , Nr. 1, s. 140-151 (12 s.) https://www.idunn.no.ezproxy.hioa.no/file/ci/59684358/Patriarkatets_natur.pdf 

Farmer, Paul (2004). “An Anthropology of Structural Violence”, Current Anthropology , Vol. 45, No. 3, s. 305-317 (13 s.) http://www.jstor.org.ezproxy.hioa.no/stable/10.1086/382250

Giddens, Anthony (1973). “The Relations of Production and Class Structure”, s. 35-46 i Capitalism and Modern Social Theory: An analysis of the writings of Marx, Durkheim and Weber. Cambridge: Cambridge University Press. (11 s.)

Giddens, Anthony (1993). “Systems of Social Stratification” s. 212-221 i Sociology . Cambridge: Polity Press. (9 s.)

Grimen, Harald (2004). «Kapittel 9: Metodologisk individualisme og kollektivisme» s. 265-288 i Samfunnsvitenskapelige tenkemåter , Oslo: Universitetsforlaget (23 s.)

Halsaa, Beatrice (1996). ”Variasjoner over et tema: Feminisme som teori” (utdrag; s. 141-174), i Harriet Holter (red) Hun og Han. Kjønn i forskning og politikk , Oslo, Pax Forlag. (33 s.)

hooks, bell (1981). ”Introduction”, s. 1-15 i bell hooks Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism . Boston MA: South End Press. (15 s.)

Huq, Shireen P. (2005): “Bodies as sites of struggle: Naripokkho and the movement for women’s rights in Bangladesh”, s. 164-181 i Naila Kabeer (red.) Inclusive Citizenship: Meanings and expressions . New Delhi: Zubaan. (16 s.)

Lukes, Steven (2004). “Power: A Radical View” s. 14-60 i Steven Lukes Power: A Radical View . Palgrave Macmillan (46 s.)

Moe, Sverre (1994). “Weber: Det moderne som det rasjonaliserte samfunn“, s. 25-47 og  “Durkheim: Solidaritetsproblemer i det moderne“, s. 47-69, i Sosiologi i hundre år: En veileder i sosiologisk teor i. Oslo Universitetsforlaget. (til sammen 44 s.)

Scott, James C. (1972). “Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia”, The American Political Science Review , bd. 66, nr. 1, s. 91-113. (23 s.) http://www.jstor.org.ezproxy.hioa.no/stable/1959280

Scott, James C. (1986). “Everyday Forms of Peasant Resistance”, The Journal of Peasant Studies , 13(2), s. 5-35. (30 s.)

Stølen, Kristi Anne (1996). “The gentle exercise of male power in rural Argentina”, Identities , bd. 2, nr. 4, s. 385-406. (21 s.)

Tamale, Sylvia (2016): Profile: ‘Keep Your Eyes off My Thighs’: A Feminist Analysis of Uganda’s ‘Miniskirt Law’, i Feminist Africa 21. 2016: The Politics of Fashion and Beauty in Africa, s. 83-90 (7 s.)

Waldrop, Anne (2012). «Grandmother, Mother, Daughter: Changing agency of Indian, middle-class women, 1908-2008», Modern Asian Studies , Vol. 46 (3), s. 601-639 (39 s.)

Østerberg, Dag (2012). Sosiologiens Nøkkelbegreper . Oslo: Cappelen Damm (19 s.)

 • 2. «Sosial Struktur» s. 12-18
 • 22. «Herredømme og kontroll» s. 116-123
 • 27. «Ideologi» s. 149-155

Østerud, Øyvind (1991). “Politikk, makt og beslutninger“, s. 36-47 i Statsvitenskap: Innføring i politisk analyse. Oslo: Universitetsforlaget (11 s.)

Til sammen 429 sider.

2. Geopolitikk og internasjonal politisk økonomi

Brzezinski, Zbigniew (2012) Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power . New York: Basic Books, s. 37-74. (38 s.)

Chang, Ha-Joon (2007)  Bad Samaritans: the guilty secrets of rich nations and the threat to global prosperity . Random House Business Books. Kap. 1, 3, 4, 6 (s. 19-39, 65-102, 122-141), (79 s.)

Cox, Robert W. (1993) [1983] “Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method”, i Stephen Gill (red.) Gramsci, Historical Materialism and International Relations . Cambridge, UK: Cambridge University Press, s. 49-66. (18 s.)

Flint, Colin (2017) Introduction to Geopolitics , 3nd ed. New York/London: Routledge, s. 1-16. (16 s.) 

Henderson, Jeffrey (2011) East Asian Transformation: On the Political Economy of dynamism, governance and crisis . London/New York: Routledge, s. 116-136. (21 s.)

Hung, Ho-fung (2015) “China Fantasies”, Jacobin , nr. 19, 2015, s. 37-43. (7 s.)

Kagan, Robert (2012) “Not Fade Away”, New Republic , 11. jan. 2012. (21 s.)

Kiely, Ray (2016) The Rise and Fall of Emerging Powers. Globalisation, US Power and the Global North- South Divide . London: Palgrave MacMillan, kap. 2, “The Rise of the South and International Relations and Development Theory”, s. 9-42. (34 s.)

Layne, Christopher M. (2012) “This Time It’s Real: The End of Unipolarity and the Pax Americana”, International Studies Quarterly , bd. 56, nr. 1, s. 203-213 (11 s.) http://isq.oxfordjournals.org.ezproxy.hioa.no/content/56/1/203

Lee, Ching Kwan (2014) “The Spectre of Global China”, New Left Review (2) , nr. 89, s. 29-65 (37 s.)

Mann, Michael (2008) “American Empires: Past and Present”, Canadian Review of Sociology , bd. 45, nr. 1, s. 7–50. (44 s.) onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.hio.no/doi/10.1111/j.1755-618X.2008.00002.x/full

Marshall, Tim (2017) Geografiens makt. 10 kart som forklarer verden . Oslo: Vega Forlag, kap. 6, «Midtøsten», s. 141-175. (35 s.)

Mjøset, Lars; Nils Butenschøn & Kristian Berg Harpviken (2012) ”USA og det utvidede Midtøsten”, Vardøger , nr. 33, s. 120-182 (63 s.)

Vanaik, Achin (2013) “Capitalist Globalisation and the Problem of Stability: enter the new quintet and other emerging powers”, Third World Quarterly , bd. 34, nr. 2, s. 194–213. (20 s.) http://www.tandfonline.com.ezproxy.hioa.no/doi/pdf/10.1080/01436597.2013.775779

Wolf, Martin (2004) Why Globalization Works . New Haven: Yale University Press, kap. 10, s. 173-219. (47 s.)

Til sammen: 491 sider.

3. Stat og samfunnsformer

Chabal, Patrick (2009) Africa: The Politics of suffering and smiling . London/New York: Zed Books, s. 1-105, 127-185. (162 s.)

Critical African Studies no. 2, (2009) Where next for political science in Africa? Debating Patrick Chabal’s Africa: the Politics of Suffering and Smiling . (43 s.)

http://www.tandfonline.com.ezproxy.hioa.no/toc/rcaf20/1/2

 • Chabal, Patrick, “Introduction”, s. 1-4.
 • Neubert, Dieter, “African Politics revisited from below: Chabal’s plea for more social anthropological analysis in political science”, s. 28-35.
 • Taylor, Ian, “Drowning not waving: Comments on Africa: The politics of suffering and smiling”, s. 36-42.
 • Van de Walle, Nicolas, “Chabal and political science”, s. 43-48.
 • Van Donge, Jan Kees, “Chabal’s honourable failure”, s. 49-53.
 • Chabal, Patrick, “Response”, s. 54-62.

Di John, Jonathan (2010) "The concept, causes and consequences of failed states: A critical review of the literature and agenda for research with specific reference to Sub-Saharan Africa", European Journal of Development Research , vol 22, no. 1, pp. 10-30. (21 s.)  https://link.springer.com/article/10.1057/ejdr.2009.44

Eriksen, Thomas H. (2010) Ethnicity and Nationalism. 3. edition. London: Pluto Press. 
Kap 1: What is Ethnicity, 2: Ethnic Classification: Us and Them, og 3: The Social Organisation of Cultural Distinctiveness (til og med underkapittel Levels of ethnic incorporation), s. 1-54 (54 s.) 
Kap 6: Nationalism, s. 117-146. (30 s.)

Grugel, Jean & Matthew Louis Bishop (2014) Democratization: A Critical Introduction . 2nd Edition. Houndsmill/New York: Palgrave, kap. 1, s. 20-51 og kap 3, 74-104. (61 s.)

Haddad, Fanar. (2013) “Sectarian Relations and Sunni Identity in Post-Civil War Iraq”, i L. G. Potter (red.) Sectarian Politics in the Persian Gulf , London: Hurst & Company. (48 s.)

Hough, Philip A. (2011) “Guerilla Insurgency as Organized Crime: Explaining the So-Called ‘Political Involution’ of the Revolutionary Armed Forces of Colombia“, Politics & Society , nr. 3, bd. 39, s. 379-414. (35 s.)  http://pas.sagepub.com.ezproxy.hioa.no/content/39/3/379.full.pdf+html

Médard, Jean François (1997) “Patrimonialisme, nypatrimonialisme og studiet av den postkoloniale staten i Afrika sør for Sahara”, Sosiologi i dag , nr. 3, s. 3-22. (20 s.)

Reno, William (2007) “Patronage Politics and the Behavior of Armed Groups”, Civil Wars , nr. 4, bd. 9, s. 324-342. (19 s.)  http://www.tandfonline.com.ezproxy.hioa.no/doi/pdf/10.1080/13698240701699409

Til sammen: 493 sider.

4. Sivilsamfunn og sosiale bevegelser

Appadurai, Arjun (2001). “Deep democracy: urban governmentality and the horizon of politics”, Environment and Urbanization , bd. 13, nr. 2, s. 23-43. (20 s.) http://eau.sagepub.com.ezproxy.hioa.no/content/13/2/23.full.pdf+html

Borchgrevink, Axel (2015). “Civil Society under Different Political and Aid Regimes in Nicaragua”, Journal für Entwicklungspolitik / Austrian Journal of Development Studies , 31 (1) (15 s.)

Bull, Benedicte (2013). “Social Movements and the ‘Pink Tide’ Governments in Latin America” kap. 4 i Kristian Stokke og Olle Törnqvist (red.), Democratization in the Global South: The Importance of transformative Politics . Palgrave Macmillan. s. 75-99. (24 s.)

Castells, Manuel (2015). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Second Edition . Cambridge UK and Malden USA: Polity Press. S. 1-19, 54-112 (78 s.)

Choudry, Aziz and Dip Kapoor, (2013) “NGOization: Complicity, Contradictions and Prospects”, s. 1-24 i Aziz Choudry and Dip Kapoor (red.) NGOization: Complicity, Contradictions and Prospects , London and New York: Zed Books. (24 s.)

Desai, Vandana (2008) “The role of non-governmental organizations (NGOs)”, s. 525-529 in Vandana Desai and Robert B. Potter (eds.) The Companion to Development Studies, Second Edition , London: Hodder Education. (5 s.)

Eriksen, Stein Sundstøl (2001) “The State We're In: Recent Contributions to the Debate on State—Society Relations in Africa”, Forum for Development Studies , 28:2, 289-307. (19 s.) http://www.tandfonline.com.ezproxy.hioa.no/doi/abs/10.1080/08039410.2001.9666172

Evans, Peter. "Is an alternative globalization possible?" Politics & Society 36.2 (2008): 271-305. (35 s.)

Ferguson, James (2006) “Transnational Topographies of Power: Beyond “the State” and “Civil Society” in the Study of African Politics”. In Ferguson, James: Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order , Durham and London: Duke University Press, 89-112 (24 s.)

Hogenboom, Barbara (2012) “The return of the state and the new extractivism: what about civil society?” In Cannon, Barry & Peadar Kirby. Civil Society and the State in Left-led Latin America.Challenges and Limitations to Democratisation . Zed Books. (15 s.)

Lewis, David and Nazneen Kanji (2009) Chapter 6 NGOs and civil society. In Non-governmental organizations and development . Routledge Perspectives on Development. Oxford: Routledge. 21 p.

Tarlau, Rebecca (2015) Education of the countryside at a crossroads: rural social movements and national policy reform in Brazil, The Journal of Peasant Studies , 42:6, 1157-1177 (21 s.)

Utvik, Bjørn Olav (2011). Islamismen . Oslo: Unipub forlag. Kapittel 1, 3–4, 9-11 (147 s.)

Van Rooy, Alison (2008): “Strengthening Civil Society in Developing Countries”, 520-525 in Vandana

Desai and Robert B. Potter (eds.) The Companion to Development Studies, Second Edition , London: Hodder Education. (5 s.)

Totalt 453 sider.

(Pensumliste ajour: 19. juni 2017)

Om emnet

Power and Politics Bachelorstudium i utviklingsstudier 30 stp. 3. Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: