HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Programplan for

Bachelorstudium i utviklingsstudier

   Innledning

   Bachelorstudiet i utviklingsstudier gir en tverrfaglig innføring i Nord/Sør-forhold og utviklingslandenes situasjon. Gjennom studiet vil studentene arbeide med temaer og problemstillinger som er utviklet innen fag som geografi, historie, sosialantropologi, religionsvitenskap, sosiologi, statsvitenskap, økonomi og pedagogikk. Det særegne ved utviklingsstudiene er måten disse fagene kombineres og anvendes på til å utvikle kunnskap og innsikt i Nord/Sør-spørsmål.

   Studenter utenfor bachelorprogrammet kan søke opptak på de enkelte delene av programmet i henhold til gjeldende opptakskrav.

   For tildeling av bachelorgrad i utviklingsstudier ved HiOA kreves studier av 180 studiepoengs omfang, med 120 studiepoeng i utviklingsstudier (60 av studiepoengene skal være på påbyggingsnivå). I tillegg er det et krav at 6. semester i utviklingsstudier (Teorier om utvikling, globalisering og sosial endring) må gjennomføres ved HiOA. Studentene kan i tillegg til emnene i utviklingsstudier søke om å få godskrevet et relevant fag/emne/emnegruppe eller studieprogram av maksimum 60 studiepoengs omfang fra en annen institusjon i inn- eller utland. Disse emnene vil normalt kunne erstatte 4. og/eller 5. semester av graden. Minimum 60 av studiepoengene i graden må være gjennomført ved HiOA. Det er en forutsetning at man gjennomfører første studieår og sjette semester i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

   Studiet fører fram til graden bachelor i utviklingsstudier. Gjennom studiet vil studentene kvalifisere seg for arbeid med informasjonsvirksomhet omkring Nord/Sør-forhold, for utviklingsarbeid i land i Sør og for ulike typer arbeid i private og offentlige organisasjoner i Norge og i utlandet. Deler av studiet kan innpasses i bachelorgrader ved andre institusjoner. Gjennomført bachelorgrad kvalifiserer til opptak til masterstudium i flerkulturell og internasjonal utdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) og en del andre masterstudier ved andre institusjoner.

   Målgruppe

   Bachelorprogrammet henvender seg til studenter som er interessert i tverrfaglig samfunnsvitenskap med vekt på utviklingsproblemer og Nord-Sør forhold.

   Opptakskrav

   For opptak til studiet kreves generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

   Læringsutbytte

   Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

   Kunnskap

   Kandidaten

   • har kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger i forskning om utviklingsspørsmål
   • har kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger i forskning om Nord/Sør-forhold
   • har kunnskap om kultur, økonomi, politikk og samfunnsforhold i viktige utviklingsregioner

   Ferdigheter

   Kandidaten

   • har innsikt i kulturers betydning for menneskelig samhandling
   • har evne til å anlegge et flerfaglig helhetsperspektiv på praktiske og teoretiske problemstillinger vedrørende utvikling

   Generell kompetanse

   Kandidaten

   • kan presentere problemorienterte årsaksforklaringer, anvende kritisk analyse og gjennomføre reflekterte vurderinger
   • kan gi en skriftlig framstilling av et problem, basert på samfunnsvitenskapelig metode
   • kan foreta selvstendige kildesøk i forbindelse med informasjonsinnsamling til større skriftlige oppgaver
   • kan inngå i faglig orientert prosjektarbeid med omfattende gruppeprosesser og erfaringsbasert læring

   Bachelorstudiet i utviklingsstudier er organisert som et heltidsstudium over tre studieår (180 studiepoeng). Studiet framstår som en helhetlig utdanning og er bygd opp av emner og organisert som ulike kurs innenfor utviklingsstudier. De enkelte emner varierer fra 10 til 60 studiepoeng.

   Første studieår (60 studiepoeng) er identisk med årsstudiet i utviklingsstudier.

   Et femukers feltarbeid i et land i Sør står sentralt i dette, og pensum, undervisning, arbeidsformer og arbeidskrav er definert i forhold til feltarbeidet. Forberedelsene til feltoppholdet starter tidlig i første semester med valg av land, gruppedannelser og valg av tema for feltarbeidet. Studentene skriver en fyldig feltoppgave (tilsvarende 30 studiepoeng) i etterkant av feltoppholdet. I løpet av første studieår skal studentene også ha to skriftlige eksamener (tilsvarende 30 studiepoeng). Første studieår avsluttes med muntlig eksamen knyttet til feltoppgaven.

   Global forståelse 1 og 2, hver på 30 studiepoeng, kan innpasses som første studieår. Innhold og pensum er i store trekk det samme eller tilsvarende som årsstudiet i utviklingsstudier, men organisering og arbeidsmåter er forskjellig. Hvert studium går over ett år som deltidsstudium. Global forståelse 1 er basert på samlinger, lokalt organiserte kollokviegrupper og selvstudier, mens Global forståelse 2 er nettbasert (se egne emneplaner). Studying Development 1 og 2 kan erstatte Global forståelse 1 og 2. Disse kursene holdes i Vietnam og Ghana og går på heltid over ett semester.

   I andre studieår fordyper studentene seg i ulike emner gjennomgått i første studieår, slik at de tilegner seg en grundigere forståelse av sentrale temaer i utviklingsstudier. Tredje semester består av et semesteremne som avsluttes med en hjemmeeksamen og en muntlig eksamen. Fjerde semester består av tre emner à 10 studiepoeng. I disse emnene kan undervisningen gis på engelsk.

   Tredje studieår gir en ytterligere faglig fordypning i aktuelle temaer innenfor utviklingsstudier.

   Femte semester består av to emner à 15 studiepoeng. Dette semesteret er også lagt til rette for internasjonale utvekslingsstudenter som kommer til HiOA, ved at undervisningen kan gis på engelsk i begge de to emnene. Sjette semester legges opp som et teoretisk fordypningsstudium. Den faglige målsettingen med dette semesteret er refleksjon, helhetsforståelse og dypere innsikt i teorier om utvikling og sosial endring. I dette semesteret skal studentene skrive en individuell bacheloroppgave.

   I den samlede bachelorgraden utgjør studier i metode 15 studiepoeng. Dette er i hovedsak kvalitativ metode knyttet til forberedelse og gjennomføring av feltarbeidet i første studieår. Videre inneholder særlig det 6. semesteret refleksjon om metode(r) i utviklingsstudier.

   Arbeids- og undervisningsformer

   Bachelorstudiet baserer seg på studentaktive undervisningsformer, og studentene får individuell oppfølging gjennom veiledning og arbeid med større oppgaver. Varierte arbeidsmåter benyttes, så som forelesninger, diskusjoner, gruppeaktiviteter, skriftlige oppgaver (individuelle oppgaver og gruppeoppgaver), seminarer og veiledning. Det forutsettes at studentene danner kollokviegrupper på eget initiativ og benytter Internett til faglige diskusjoner seg imellom og med faglærerne.

   Internasjonalisering

   Det er lagt til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ta ett eller to semester av bachelorstudiet som utvekslingsstudent ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Normalt vil dette skje i fjerde eller femte semester av bachelorgraden. HIOA har inngått samarbeidsavtaler med universiteter i flere land i ulike verdensdeler. Dette gir studentene et bredere tilbud av utviklingsrelaterte emner de kan velge mellom, samtidig som det å tilbringe et semester ved en utdanningsinstitusjon i et annet land er en svært nyttig erfaring.

   Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse

   Dette er beskrevet i hver enkelt emneplan.

   Vurdering

   Vurderingsordningene varierer i løpet av studiet med type arbeider, progresjon i krav og forventninger og bruk av interne og eksterne sensorer. Studentene vil i løpet av studiet blant annet være innom følgende vurderingsformer: hjemmeeksamen, feltarbeidsoppgave, muntlig eksamen, skriftlig oppgave og skriftlig skoleeksamen.

   Vurdering.
   Sem. Emnekode
   og emnenavn
   Stp. Vurderings-/
   eksamensform
   Vurderings-
   uttrykk
   1. UTVÅR1000 Utviklingsstudier
   årsstudium
   10 Hjemmeeksamen A-F
   1. UTVÅR1100 Utviklingsstudier
   årsstudium
   20 Skriftlig eksamen
   under tilsyn
   A-F
   2. UTVÅR1200 Utviklingsstudier
   årsstudium
   30 Feltoppgave med
   muntlig eksamen
   A-F
   3. UTVB2000 Makt og politikk 30 Hjemmeeksamen
   og muntlig eksamen
   A-F
   4. UTVB2100 Development and Migration 10 Skriftlig eksamen
   under tilsyn
   A-F
   4. UTVB2200 Education and Religion in
   Development
   10 Hjemmeeksamen A-F
   4. UTVB2300 Economy and Sustainability 10 Hjemmeoppgave A-F
   5. UTVB3110 The Political Ecology of Energy,
   Climate Change and Land Use in Africa
   and Latin America
   15 Hjemmeeksamen A-F
   5. UTVB3120 Capitalist Development and
   Social Transformation in India and China
   15 Muntlig eksamen A-F
   6. UTVB3300 Teorier om utvikling,
   globalisering og sosial endring
   30 Muntlig eksamen
   og bachelor-/
   semesteroppgave
   A-F

   Vurderingskriterier ved bruk av gradert karakter:

   Vurderingskriterier.
   Symbol Betegnelse Kvalitativ beskrivelse av
   vurderingskriterier
    A  Fremragende Fremragende presentasjon som klart utmerker seg.
   Kandidaten viser usedvanlig god reflekterende og
   analytisk evne og uvanlig stor grad av faglig
   modenhet og selvstendighet.
    B  Meget god Meget god presentasjon. Kandidaten viser god
   reflekterende og analytisk evne og stor grad av
   faglig modenhet og selvstendighet.
   Mindre mangler kan aksepteres.
    C  God Jevnt god presentasjon som er tilfredsstillende
   på de fleste områder. Kandidaten viser en viss
   reflekterende og/eller analytisk evne og en viss
   grad av faglig modenhet og selvstendighet.
   En del mangler kan aksepteres.
    D  Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige
   mangler. Kandidaten viser en viss svakhet når
   det gjelder reflekterende og/eller analytisk evne
   og har relativt lav grad av faglig modenhet og
   selvstendighet.
    E  Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene,
   men heller ikke mer. Kandidaten viser klare
   svakheter når det gjelder reflekterende og/eller
   analytisk evne og har lav grad av faglig
   modenhet og selvstendighet.
    F  Ikke bestått Prestasjonen tilfredsstiller ikke de faglige
   minimumskravene. Kandidaten viser både
   manglende faglig modenhet og selvstendighet.

   Pensum

   Det vises til pensumoversikt under det enkelte emnet/emnegruppen. En stor andel av obligatorisk fellespensum vil være på engelsk.

   Om programmet

   Bachelor’s Programme in Development Studies 180 2014-2015
   • Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 21.06.04
    Siste revisjon godkjent av studieutvalget ved LUI 23.05.13
    Redaksjonelle endringer foretatt 04.07.14
   Publisert: Oppdatert: