HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Bygg- og anleggsteknikk

Yrkesfaglærer: bygg- og anleggsteknikk

Er du fagarbeider og ønsker å jobbe med opplæring i skole eller arbeidsliv, kan yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk være noe for deg.

Om studiet

Bachelorutdanningen for yrkesfaglærer i bygg- og anleggsteknikk består av profesjonsfag (60 studiepoeng) og yrkesfag (120 studiepoeng). Studiets innhold konsentreres om ledelse av læringsprosesser på ulike læringsarenaer med fokus på pedagogiske, yrkesdidaktiske, faglige og etiske kompetansekrav i det daglige arbeidet med elever/lærlinger.

Studiets programplan er under revisjon, og det vil komme endringer i studiets innhold og oppbygging.

Les mer om innhold og organisering.

Opplæringen omfatter kjerneoppgaver som kartlegging, planlegging, tilrettelegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av læreprosesser som er tilpasset den enkelte elev/lærling og klasse/gruppe. I tillegg skal studiet gi kunnskap om skolens plass i samfunnet. Dette innebærer forståelse for skolens mandat, virksomhetens mål og egenart som organisasjon, arbeidsplass og læringsarena.

Både profesjonsfaget og yrkesfaget inneholder praktisk opplæring. I profesjonsfaget skal studentene gjennomføre 70 dager veiledet pedagogisk praksis, ti dager i ungdomsskolen og resten i tilknytning til videregående opplæring i programområde for BA. I yrkesfaget skal studentene gjennomføre 60 dager veiledet praksis knyttet til eget yrkesområde (BA).

Veiledet yrkespedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring inngår som en integrert del av de ulike emner i studiet.

Studiet bygger på yrkesfaglige opplæringstradisjoner hvor praksisorientering, problemorientering, opplevelsesorientering og erfaringslæring er sentrale arbeidsformer. Refleksjon, analyse og drøfting i plenum, gruppe og individuelt er gjennomgående arbeidsmetoder i studiet. Tverrfaglige oppgaver står sentralt i studiet.

Ellers benyttes forskjellige læringsaktiviteter som forelesninger, oppgaveløsninger, fagskriving, rollespill, gruppeoppgaver, prosjekter og utplassering i bedrifter. Ved å benytte et bredt utvalg av undervisningsmetoder ønsker vi å gi studentene et repertoar av undervisningsmetoder som senere kan benyttes i skole og bedrifter.

Varianter av studiet som starter høsten 2018

Studiet tilbys i 2018 i følgende varianter:

 • Samlingsbasert klasse på studiested Kjeller.
 • Nettbasert klasse med samlinger på studiested Kjeller.
 • Desentralisert klasse.

Undervisning (studiebelastning per uke)

Samlingsbasert klasse

Opplæringen er samlingsbasert og nettstøttet, med samling på høgskolen hver fredag gjennom hele studieåret. Studiet starter med en oppstartuke på høgskolen medio august. Mellom fellessamlingene er studentene inndelt i lokale tverrfaglige grupper som har gruppemøter minimum en gang per uke. I tillegg skal det gjennomføres praksis både i skole og næringsliv.

Nettbasert klasse

Det nettbaserte studiet starter med en oppstartuke på høgskolen medio august, samt en fellessamling i løpet av høstsemestret. I vårsemesteret blir det to fellessamlinger på campus. Studentene organiseres i lokale grupper som møtes ukentlig. Videre vil det bli nettsamlinger og veiledning fra faglærere via nett. I tillegg skal det gjennomføres praksis i skole og arbeidsliv.

Desentralisert klasse 

Opplæringen er samlingsbasert og noe nettstøttet.

Utdrag fra læringsutbyttebeskrivelsene

Kandidaten 

 • har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak
 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper
 • kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv

Målgruppe og fokusområder

Yrkesfaglærerutdanningen retter seg mot yrkesutøvere med fag-/svennebrev og relevant praksis fra yrkesområdet. Aktuelle yrkesområder er knyttet mot korresponderende utdanningsprogram i videregående opplæring (Kunnskapsløftet). Yrkesfaglærerutdanningen retter seg også mot yrkesutøvere som til daglig arbeider med yrkesopplæring i bedrift eller annen yrkesfaglig kompetanseheving.

Læreryrket er mangfoldig og krevende, interessant og engasjerende. Det er et viktig yrke med stor betydning for enkeltmennesket og samfunnet som helhet. Lærerrollen forutsetter derfor solid kompetanse på flere områder. Yrkesfaglærerutdanningen er bygget opp rundt følgende kompetanseområder:

 • Skolen i samfunnet.
 • Ledelse av læringsprosesser.
 • Pedagogikk og yrkesdidaktikk.
 • Faglig kompetanse.
 • Etikk.
 • Samhandling og kommunikasjon.
 • Endring og utvikling.

Stipend

Det er mulig for skoleeier å søke til Utdanningsdirektoratet om utdanningsstipend for personer uten godkjent lærerutdanning som ønsker å ta Yrkesfaglærerutdanning (YFL) eller Praktisk-Pedagogisk utdanning (PPU-Y). Skoleeier kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.  Søknadsperioden er fra 1. februar til 15. mars 2018.  Mer informasjon finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: alle kvalifiserte.
Studiet har ikke kvote for førstegangsvitnemål.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav:

 • Fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i bygg og anleggsfag.
 • Minimum to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning.

Søk med studiekode

215 109 (Kjeller)
215 953 (nettbasert)

Studieinformasjon

Fakta

Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk August 180 3 år, heltid Kjeller, Skedsmo / nettbasert Norsk Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: John David Holt og Kurt Stokke
Administrativ: opptak-lui@hioa.no

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet gir deg mulighet til å lede yrkesfaglig opplæring i skole og arbeidsliv samtidig som du tar vare på og utvider din yrkeskompetanse.

Les mer om jobbmuligheter

Målet for utdanningen er å utvikle profesjonelle yrkespedagoger som kan arbeide med yrkesfagopplæring i bygg- og anleggsfag i videregående, ved opplæringskontor og innenfor opplæring i arbeidslivet.

Du kan også gå videre med mastergradsstudier i yrkespedagogikk.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk

Utveksling

Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Les om utveksling ved yrkesfaglærerutdanningen i bygg- og anleggsteknikk

Portrett Curt Rice

Utdanning er nøkkelen til et rikere liv

- Det er trygt å ta en utdanning ved HiOA, slår rektor Curt Rice fast.

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: