HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

YLRM2000 Entreprenørskap og entreprenørielle prosesser

Innledning

Innhold og læringsaktiviteter i emnet skal gi studentene kunnskaper og ferdigheter om ulike typer entreprenørskap som kan benyttes i skole og arbeidsliv.

Fokuset i emnet er å se anvendelse og bruk av ulike entreprenørielle prosesser og kunne lede disse formene av entreprenørskap.

Forkunnskapskrav

Generelle opptakskrav for yrkesfaglærerutdanningen.

Opptakskrav til enkeltemne

Det er mulig å søke opptak til YLRM2000 Entreprenørskap og entreprenørielle prosesser som enkeltemne. Det kreves at man er ansatt innen fag- og yrkesopplæring knyttet til restaurant- og matfag (f. eks. skole eller opplæringskontor).

I tillegg må ett av følgende to kulepunkter oppfylles:

 • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen restaurant- og matfag, minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning og generell studiekompetanse eller vurdert realkompetanse
 • Relevant profesjonsrettet bachelorutdanning og minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Utdanningene som godkjennes må være relevant i henhold til kompetansemålene i utdanningsprogram for Restaurant og -matfag i videregående opplæring

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Benevnelser i parentes referer til læringsutbyttebeskrivelser i rammeplan for yrkesfaglærerutdanning.

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om myndighetspålagte krav vedrørende entreprenørskap (K1)
 • har kunnskap om ulike entreprenørielle prosesser (K2)
 • har kunnskap om gründervirksomhet, økonomisk, pedagogisk og sosialt entreprenørskap (K6, K7)

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sin yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper i arbeidet med entreprenørielle prosesser (F1)
 • kan planlegge gjennomføring av entreprenørielle prosesser (F2, F6)

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sentralt fagstoff om entreprenørskap gjennom faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne (G1)
 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i utdanningen (G4)

Innhold

Emnet består av følende temaer:

 • pedagogisk entreprenørskap
 • sosialt entreprenørskap
 • økonomisk entreprenørskap
 • gründervirksomhet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene som benyttes er varierte og ulike og består av forelesninger, gruppearbeid, dialog, erfaringsutveksling og prosjektrapport.

Arbeidskrav

Det er ikke arbeidskrav knyttet til dette emnet.

Krav til deltakelse

Jamfør begrunnelsen i kapittel 8 stilles det krav til minst 80 prosent deltakelse i klassesamlingene. Fravær utover denne grensen kan kompenseres med ekstra arbeidsoppgaver etter søknad og vurdering av faglærer.

Vurdering-/eksamensform og sensorordning - Vurderingsuttrykk

Skriftlig prosjekteksamen i gruppe, rapport på 5000 ord +/- 20 prosent, etter retningslinjer gitt av faglærer.

Eksamen vurderes til bestått/ ikke bestått.

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.

Ny og utsatt eksamen

 • dersom gruppen som helhet stryker eller en av studentene i gruppen blir syk eller ikke leverer bidrag til gruppen, vil studenten(e) måtte besvare en 53 timers Individuell skriftlig hjemmeeksamen
 • studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Pensumliste

Arbeidsformen, arbeidskravene og eksamen i emnet er problem- og oppgavebasert. Se nærmere redegjørelse i kapittel 6: Studiets arbeids- og undervisningsformer.Den oppgitte litteraturen dekker emnet, men er likevel å anse som en anbefaling og en inngang til emnets innhold.

Kolvereid, L., Erikson, T. & Jenssen, J. I. (Red.). (2012). Perspektiver på entreprenørskap  (2 utg.). Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforl.

Rønnevig, E. & Schei, B. (2009). Vilje til endring: Sosialt entreprenørskap på norsk . Hentet fra http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/vilje_til_endring/frontpage/schei_roennevig_vilje_til_endring.pdf [Tilgjengelig som e-bok]

Skogen, K. (2006). Entreprenørskap i utdanning og opplæring . Oslo: Gyldendal akademisk.

Skogen, K. (2015). Læreren som talentutvikler . Oslo: Universitetsforlaget.

Ødegård, I. K. R. (2003). Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap: Å lære i dilemma og kaos . Kristiansand: Høyskoleforl.

Ødegård, I. K. R. (2014). Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanning: En framtidsrettet læringsstrategi . Oslo: Cappelen Damm akademisk.

(Pensumliste ajour: 19.06.2017 Gjennomgått av Biblioteket Kjeller (sju). APA-stil)

Om emnet

Entrepreneurship and entrepreneurial processes Yrkesfaglærerutdanningen i restaurant og matfag 10 stp. 3. Norsk og engelsk 2018

Søk på enkeltemne

Det er mulig å søke opptak til  YLRM2000  Entreprenørskap og entreprenørielle prosesser som enkeltemne. 

Søk opptak 24. mai 2018

Se emneplanen. 

Høst 218 Kjeller, Skedsmo Semesteravgift: 840 kroner. Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Publisert: Oppdatert: