HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

YLRM2200 Produktutvikling og sensorisk metode

Innledning

Redaksjonell endring godkjent av prodekan for studier 20. februar 2015.

Emnet inneholder elementer fra eksperimentell matlaging og sensorisk metode. Emnet har fokus på metoder for å sikre en systematisk produktutvikling som er strategisk viktige verktøy i arbeidet med produktutvikling innen alle restaurant- og matfagene

Forkunnskapskrav

Generelle opptakskrav for yrkesfaglærerutdanningen.

Opptakskrav til enkeltemne

Det er mulig å søke opptak til YLRM2200 Produktutvikling og sensorisk metode som enkeltemne. Det kreves at man er ansatt innen fag- og yrkesopplæring knyttet til restaurant- og matfag (f. eks. skole eller opplæringskontor).

I tillegg må ett av følgende to kulepunkter oppfylles:

 • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen restaurant- og matfag, minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning og generell studiekompetanse eller vurdert realkompetanse
 • Relevant profesjonsrettet bachelorutdanning og minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Utdanningene som godkjennes må være relevant i henhold til kompetansemålene i utdanningsprogram for restaurant- og matfag i videregående opplæring

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Benevnelser i parentes referer til læringsutbyttebeskrivelser i rammeplan for yrkesfaglærerutdanning.

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hygieneregelverket for å sikre trygg matproduksjon (K1)
 • har kunnskap om gjeldende lovverk for merking av matvarer (K1)

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere en produktutviklingsprosess (F1, F2)
 • kan dokumentere et eksperiment ved bruk av digitale verktøy (F3)
 • behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning (F6)

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennom eksperimentell matlaging og produktutvikling legge til rette for entreprenørskap, nytenking og innovasjon (G4)

Innhold

Emnet består av følgende temaer:

 • Markedsføring.
 • Metoder i eksperimentell matlaging.
 • Produktutvikling.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene som benyttes er varierte og ulike og består av forelesning, dialog, gruppearbeid, eksperimentell matlaging.

Arbeidskrav

 • Det er ingen arbeidskrav knyttet til dette emnet.

Krav til deltakelse

 • Jamfør begrunnelsen i kapittel 8 stilles det krav til minst 80 prosent deltakelse i klassesamlingene. Fravær utover denne grensen kan kompenseres med ekstra arbeidsoppgaver etter søknad og vurdering av høgskolen.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning - Vurderingsuttrykk

Individuell skriftlig prosjekteksamen, rapport på 1700 ord +/- 20 prosent, etter retningslinjer gitt av faglærer.

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.

Eksamen vurderes etter gradert skala med A til E for bestått og F for ikke bestått.

Ny og utsatt eksamen

 • Ved karakteren F, ikke bestått, kan det leveres en omarbeidet versjon av prosjekteksamen inntil én gang. Ved senere forsøk må det skrives ny prosjekteksamen.
 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Pensumliste

Fundació, A. (2010). Modern gastronomy A to Z: A scientific and gastronomic lexicon . Boca Raton, Fla: CRC Press.

Hemmer, E., Askim, M., Lynum, L., Karlsen, H., Nordeng, A. & Nybraaten, G. (2001). Næringsmiddellære: Råstoff, produksjon og ferdigvarer: Næringsmiddelteknikk - teknisk fagskole (Fellesspråklig. utg.). Oslo: Yrkeslitteratur.

Ledsaak, O., Eben, B. & Høgskolen i Oslo og, A. (2013). Råvarenes teknologiske egenskaper: Enkel praktisk og teoretisk innføring i matteknologi  (Bind 2/2013). Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.
[Ny utg. samme innhold. Denne publikasjonen er tidligere utgitt som Småskrift nr 5/2010, Høgskolen i Akershus]

McGee, H. (2004). On food and cooking: The science and lore of the kitchen  (Completely rev. and updated [ed.]). New York: Scribner.

Pedersen, T. (2005). Kemien bag gastronomien  (2. utg.). København: Nyt Nordisk Forl. Arnold Busck.

Rødbotten, M., Strandos, L. B. U. & Nyvold, T. E. (2015). Sensorikk: Måling med menneskelige sanser  (3. utg.). Oslo: Kopinor pensum.

(Pensumliste ajour: 08.05.2017. Gjennomgått av Biblioteket Kjeller (sju), APA-stil)

Om emnet

Product Development and Sensory Analysis Bachelorstudium - yrkesfaglærer i restaurant- og matfag 10 stp. 3. Norsk og engelsk 2018

Søk på enkeltemne

Det er mulig å søke opptak til  YLRM2200  Produktutvikling og sensorisk metode som enkeltemne.

Søk opptak 24. mai 2018

Se emneplanen. 

Høst 2018 Kjeller, Skedsmo Semesteravgift: 840 kroner. Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Publisert: Oppdatert: