HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

YLRM2400 Kvalitet og trygg matproduksjon

Innledning

Trygg mat til befolkningen er et av de viktigste myndighetskravene til RM bransjene. For alle elever fra 8. - 13. trinn er systemer, rutiner og teorier om tryggmat og kvalitetssikring uttrykte målsetninger i fag- og læreplaner. Det legges derfor vekt på at yrkesfaglæreren i restaurant og matfag tilegner seg god kompetanse på dette området innenfor bredden av bransjen.

Forkunnskapskrav

Generelle opptakskrav for yrkesfaglærerutdanningen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Benevnelser i parentes referer til læringsutbyttebeskrivelser i rammeplan for yrkesfaglærerutdanning.

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om gjeldene lovverk og de styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen knyttet opp mot trygg mat og kvalitetssikring (K1)
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid innen trygg mat og kvalitetssikring som har relevans for lærerprofesjonen innenfor restaurant og matfag, og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet (K7)

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper i arbeidet med kvalitetssikring og sikre trygg mat til befolkningen (F1)
 • behersker relevante kvalitetssikringsprosesser, -verktøy, -teknikker og uttrykksformer innen trygg matproduksjon, kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning (F6)
 • kan bruke og henvise til relevante faglitteratur og forskningsresultater innen kvalitetssikring og trygg matproduksjon for å treffe begrunnede kritiske valg og gjennomføre systematisk kvalitetssikringsarbeid (F5+F7)

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i relevante faglige og yrkesdidaktiske problemstillinger innen kvalitetssikring og trygg matproduksjon og kan formidle dette skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer (G1)
 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring innen kvalitetssikring og trygg matproduksjon (G2)
 • kan bygge gode relasjoner til samarbeide med bedrifter og aktuelle samarbeidspartnere i arbeidet med kvalitetssikring og trygg matproduksjon (G7)

Innhold

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg følgende innhold om kvalitetssikring og trygg matproduksjon:

 • ulike kvalitetsteorier, kvalitetssikringsmetodikk
 • myndighetspålagte krav slik som internkontroll og HACCP baserte IK- mat system
 • gjennomføre et kvalitetssikringsprosjekt
 • arbeide med opplæring i bedrift og utvikle relevant læringsmateriell

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene som benyttes er varierte og ulike og består av forelesninger, prosjektorienterte læringsaktiviteter, veiledning, lede opplæring i bedrift og undervisningsøvelser.

Praksis

Studentene gjennomfører 10 dager yrkesfaglig praksisopplæring. Gjennomføring av yrkespraksis beskrives i kapittel 6 Studiets arbeids- og undervisningsformer, Praksisopplæring.

Arbeidskrav

 • Det er ikke arbeidskrav knyttet til dette emnet

Krav til deltakelse

 • jamfør begrunnelsen i kapittel 8 stilles det krav til minst 80 % deltakelse i klassesamlingene. Fravær utover denne grensen kan kompenseres med ekstra arbeidsoppgaver etter søknad og vurdering av universitetet.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning - Vurderingsuttrykk

Individuell skriftlig prosjekteksamen, rapport på 4500 ord +/- 20 %, etter retningslinjer gitt av faglærer. 

Eksamen vurderes etter gradert skala med  A til E for bestått og F for ikke bestått.

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.

Ny og utsatt eksamen

 • ved karakteren F; ikke bestått, kan det leveres en omarbeidet versjon av prosjekteksamen inntil to ganger
 • studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Alle kilder skal oppgis og det skal benyttes korrekte kildehenvisninger.

Pensumliste

Arbeidsformen, arbeidskravene og eksamen i emnet er problem- og oppgavebasert. Se nærmere redegjørelse i kapittel 6 Studiets arbeids- og undervisningsformer.

Den oppgitte litteraturen dekker emnet, men er likevel å anses som en anbefaling og en inngang til emnets innhold. Basert på arbeidsformen, arbeidskrav, eksamen og læringsutbyttebeskrivelser i emnet velger og dokumenterer studentene bruk av hele, eller deler av, den anbefalte litteraturen.

Aune, A. (2000 ). Kvalitetsdrevet ledelse – kvalitetsstyrte bedrifter . Oslo: Gyldendal.

Bredal, D. Kvalitet i Norge . Norden: Publishing house

Grefstad, J. (1990). Kvalitet og kvalitetsstyring . Kristiansand: Ceta Forl.

Haugen, G. m.fl.(1994). Kvalitetssikring og kvalitetsledelse . Bergen: Fagbokforl.

Hårsaker, T. m.fl. (1990). Kvalitetsstyring . Oslo: TI forl.

Innbjør, H. & Kleiveland, J. (2007). Operativt Lederskap . Oslo. Faktabokforl.

Kleiveland, J. (2005). Arbeidsbok om bruk av HACCP-metoden. Lillestrøm:Høgskolen i Akershus.

Kleppen, J. (1997). Helse, miljø og sikkerhet. Internkontrollhåndbok. Oslo: Arbeidsmiljøsentret.

Kvalfors, T. (1998). Kvalitetsledelse i bedrifter . Oslo: Cappelen forl.

Lillestøl; K. (1994). Ideer og metoder – offensiv kvalitetsutvikling. Bergen: Fagbokforl.

Lindøe, P. (1996). Kvalitetssikring og Internkontroll.   Oslo: Ad Notam Forl.

Lindøe, P. (1997).  Medvirkning til kvalitetsforbedring . Oslo: Arbeidsmiljøforl.

Lund, F. (1990). Kvalitetsstyring . Danmark: Gyldendal Erhverv.

Lundeby, F. (1993). Analyse – et viktig verktøy i kvalitetsarbeidet. Ås: Matforsk.

Pedersen, P. (1997). Kvalitetssikring – et ledd i verdiskapningen. Oslo: NKI-forl.

Ringstad, J. U. (2001). Kvalitetssikring og internkontroll. Oslo: Yrkeslitteratur.

Smolan, G. og Vaksvik, S. (2014). HACCP- arbeid med mattrygghet. Oslo: Yrkeslitteratur.

Om emnet

Quality and safe food production Yrkesfaglærerutdanningen i restaurant og matfag 10 stp. 4. Norsk 2018
Publisert: Oppdatert: