HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Service og samferdsel

Yrkesfaglærer: service og samferdsel

Er du fagarbeider og ønsker å jobbe med opplæring i skole eller arbeidsliv, kan yrkesfaglærerutdanningen i service og samferdsel være noe for deg.

Om studiet

Bachelorutdanningen for yrkesfaglærer i service og samferdsel består av profesjonsfag (60 studiepoeng) og yrkesfag (120 studiepoeng). Studiets innhold konsentreres om ledelse av læringsprosesser på ulike læringsarenaer med fokus på pedagogiske, yrkesdidaktiske, faglige og etiske kompetansekrav i det daglige arbeidet med elever/lærlinger.

Studiets programplan er under revisjon, og det vil komme endringer i studiets innhold og oppbygging.

Les mer om innhold og organisering.

Opplæringen omfatter kjerneoppgaver som kartlegging, planlegging, tilrettelegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av læreprosesser som er tilpasset den enkelte elev/lærling og klasse/gruppe. I tillegg skal studiet gi kunnskap om skolens plass i samfunnet. Dette innebærer forståelse for skolens mandat, virksomhetens mål og egenart som organisasjon, arbeidsplass og læringsarena.

Studiet bygger på yrkesfaglige opplæringstradisjoner hvor praksisorientering, problemorientering, opplevelsesorientering og erfaringslæring er sentrale arbeidsformer. Refleksjon, analyse og drøfting i plenum, gruppe og individuelt er gjennomgående arbeidsmetoder i studiet. Tverrfaglige oppgaver står sentralt i studiet.

Ellers benyttes forskjellige læringsaktiviteter som forelesninger, oppgaveløsninger, fagskriving, rollespill, gruppeoppgaver, prosjekter og utplassering i bedrifter. Vi ønsker å gi studentene et repertoar av undervisningsmetoder som senere kan benyttes i skole og bedrifter.

Varianter av studiet som starter høsten 2018

Studiet tilbys i 2018 i følgende varianter:

 • Samlingsbasert klasse på studiested Kjeller
 • Nettbasert klasse med samlinger på studiested Kjeller

Undervisning (studiebelastning per uke)

Samlingsbasert klasse

Opplæringen er samlingsbasert og nettstøttet, med samling på høgskolen hver fredag gjennom hele studieåret. Studiet starter med en oppstartuke på høgskolen medio august. Mellom fellessamlingene er studentene inndelt i lokale tverrfaglige grupper som har gruppemøter minimum en gang per uke. 

Nettbasert klasse

Det nettbaserte studiet starter med en oppstartuke på høgskolen medio august, samt en fellessamling i løpet av høstsemesteret. I vårsemesteret blir det to fellessamlinger på campus. Studentene organiseres i lokale grupper som møtes ukentlig. Videre vil det bli nettsamlinger og veiledning fra faglærere via nett. 

Utdrag fra læringsutbyttebeskrivelsene

Kandidaten 

 • har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak
 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper
 • kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv

Målgruppe og fokusområder

Yrkesfaglærerutdanningen retter seg mot yrkesutøvere med fag-/svennebrev og relevant praksis fra yrkesområdet. Aktuelle yrkesområder er knyttet mot korresponderende utdanningsprogram i videregående opplæring (Kunnskapsløftet). Yrkesfaglærerutdanningen retter seg også mot yrkesutøvere som til daglig arbeider med yrkesopplæring i bedrift eller annen yrkesfaglig kompetanseheving.

Læreryrket er mangfoldig og krevende, interessant og engasjerende. Det er et viktig yrke med stor betydning for enkeltmennesket og samfunnet som helhet. Lærerrollen forutsetter derfor solid kompetanse på flere områder. Yrkesfaglærerutdanningen er bygget opp rundt følgende kompetanseområder:

 • Skolen i samfunnet
 • Ledelse av læringsprosesser
 • Pedagogikk og yrkesdidaktikk
 • Faglig kompetanse
 • Etikk
 • Samhandling og kommunikasjon
 • Endring og utvikling

Praksisopplæring

Det er totalt 130 dager veiledet og vurdert praksisopplæring på yrkesfaglærerutdanningen, fordelt slik:

 • 70 dager yrkespedagogisk praksis. Målet med denne praksisen er at studenten får innsikt i de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsplanfestede dag.  
 • 60 dagers yrkesfaglig praksis i ulike bedrifter/virksomheter. Målet med denne praksisen er at studenten får innsikt i det daglige arbeidet og yrkesprosesser på ulike arbeidsplasser.

Praksisopplæringen bidrar til at studentene oppnår relevant og god kompetanse for sin framtidige utøvelse av læreryrket. I praksisopplæringen skal studentene prøve ut og bearbeide egne erfaringer og refleksjoner i forhold til læringsutbyttene i studiet.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Politiattest for studiet må leveres ved studiestart.
 • Yrkespedagogisk praksis skal i hovedsak gjennomføres i ordinær videregående opplæring i eget studieprogram, fordelt på ulike trinn. Minst ti dager skal gjennomføres på ungdomstrinnet (8.–10. trinn).
 • Det er universitetet som inngår avtale med egnede praksissteder om tilgjengelige plasser for yrkespedagogisk praksis.
 • Yrkespedagogisk praksis på eget arbeidssted kan gjennomføres etter gjeldende rammer for studiet, med forbehold om at praksisstedet er egnet og har kvalifisert praksislærer.
 • Yrkesfaglig praksis gjennomføres i ulike bedrifter/virksomheter, der studentene selv inngår avtale med egnet praksissted etter gjeldende rammer for studiet.
 • Det vil i de fleste tilfeller være mulig å gjennomføre praksis i nærheten av studentens bostedsadresse, med forbehold om tilgjengelige egnede praksissteder. Det må påregnes noe reisevei, og studenter må selv dekke evt. reise- og boutgifter.
 • Studenten må sørge for fri fra eventuell jobb slik at all praksisopplæring kan gjennomføres til oppsatte tidspunkt og når praksisstedet er tilgjengelig. Fritidsaktiviteter som reiser etc. må planlegges slik at de ikke kommer i konflikt med praksis og studieaktiviteter for øvrig.
 • All praksis er obligatorisk og skal dokumenteres.  Evt. fravær må tas igjen. Praksis må gjennomføres og godkjennes før studenten kan avlegge eksamen i emnet.
 • Fritak for praksis og lignede må det søkes formelt om via studieadministrasjonen. Kontakt infosenter-lui@oslomet.no.

Det er utarbeidet nettsider som gir utfyllende informasjon om yrkespedagogisk praksis. Her finnes eksempelvis rammer, praksiskalender, praksisguide og retningslinjer. 

Stipend 

Det er mulig for skoleeier å søke til Utdanningsdirektoratet om utdanningsstipend for personer uten godkjent lærerutdanning som ønsker å ta Yrkesfaglærerutdanning (YFL) eller Praktisk-Pedagogisk utdanning (PPU-Y). Skoleeier kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.  Søknadsperioden er fra 1. februar til 15. mars 2018.  Mer informasjon finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se sidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: alle kvalifiserte.
Studiet har ikke kvote for førstegangsvitnemål.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav:

Søk med studiekode

215 105 (Kjeller)
215 957 (nettbasert)

Studieinformasjon

Fakta

Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel August 180 3 år, heltid Kjeller, Skedsmo / nettbasert Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon, inkludert alt om studiestart for ditt studium:

Kontakt

Faglig: John Eivind Storvik og John David Holt
Administrativ:  opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet gir deg mulighet til å lede yrkesfaglig opplæring i skole og arbeidsliv samtidig som du tar vare på og utvider din yrkeskompetanse.

Les mer om jobbmuligheter

Målet for utdanningen er å utvikle profesjonelle yrkespedagoger som kan arbeide med yrkesfagopplæring i service og samferdsel i videregående, ved opplæringskontor og innenfor opplæring i arbeidslivet.

Du kan også gå videre med mastergradsstudier i yrkespedagogikk

OsloMet hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk

Utveksling

Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Les om utveksling ved yrkesfaglærerutdanningen i service og samferdsel

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: