HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Engelsk 2 (oppdrag)

Engelsk 2, for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Dette studiet retter seg primært mot lærere på ungdomstrinnet og siste del av barnetrinnet. Studiet går over ett år og består av to emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne.

Studiet gir deg formell kompetanse i faget, samtidig som det gir deg økt handlingskompetanse i forhold til det praktiske arbeidet med engelsk i klasserommet.

Om studiet

Studiet bygger på Engelsk 1 og innebærer en fordypning i studiet av det engelske språket og ulike typer tekster. I tillegg fokuserer det på videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene, med spesiell vekt på progresjonen fra 5. til 10. trinn, interkulturell kompetanse, noen varianter av engelsk, tilpasset opplæring og ulike vurderingsformer knyttet til kompetansemålene i engelsk.

Les mer om innhold og organisering.

Studentene vil analysere gjeldende læreplan og arbeide med å utvikle en læringsfremmende vurderingspraksis der elever selv kan delta aktivt i formulering av læringsmål. Ikke minst vil ulike grader av måloppnåelse, og ulike sider ved vurdering med karakter bli drøftet. Bevisstgjøring omkring utfordringer ved overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn vil inngå i studiet.

Oppgavene knytter sammen teori, praktisk lærerarbeid og didaktisk refleksjon. Enkelte oppgaver er individuelle, andre er gruppeoppgaver. Noen av oppgavene forutsetter også en diskusjon over nett i tematiske diskusjonsfora i forkant av eller som oppfølging etter innlevering, der studiets lærere også deltar (opplæring blir gitt).

Vurdering av elevenes læringsutbytte inngår som en sentral del.

Organisering

Engelsk 2, 5-10 går over ett år og gir til sammen 30 studiepoeng. Den første delen av studiet, emne 1, er lagt til høsten, og emne 2 til vårsemesteret. Det er krav om bestått emne 1 for å kunne starte på emne 2. Begge emnene avsluttes med en eksamen, hver tilsvarende 15 studiepoeng. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet og at det derfor kan være det blir lagt opp til undervisning også disse ukene. Dager og datoer for samlingene vil bli publisert så snart det er klart.

Studiet er nettbasert, men i hvert emne inngår 3 samlinger på OsloMet, som hver går over 2 dager. I emne 2 er første samling lagt til Det norske studiesenteret i York. Studiesenteret har utviklet egne moduler for Engelsk 2. Studieoppholdet i York er ikke obligatorisk, men et verdifullt tilbud om forflyttet undervisning. Studenter som ikke har anledning til å delta må utføre alternative arbeidskrav.

Opplegget på samlingene består av gjennomgang av sentrale områder i faget og med eksemplarisk bruk av varierte læringsaktiviteter og arbeidsmåter. Arbeidsspråket er engelsk. Studentene får også anledning til erfaringsdeling og diskusjoner og får innføring i et utvalg digitale verktøy. I tillegg til samlingene på høgskolen består studiearbeidet av selvstudium av faglitteratur og innlevering av muntlige og skriftlige tekster til en  professional journal , som er en egen elektronisk mappe.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars 2018. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Opptakskrav

Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

Opptakskrav til studiet er bestått lærerutdanning. I tillegg kreves engelsk 1, trinn 1-7 eller 5-10 (30 studiepoeng) eller engelsk 1 (30 studiepoeng) fra allmennlærerutdanningen. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å få fullført sin lærerutdanning. Studenter som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta del i engelskopplæring.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se nettsidene deres for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for generell studiekompetanse.

Studieinformasjon

Fakta

Engelsk 2, for 5.-10. trinn Høst 2018 30 stp 2 semestre, deltid, samlingsbasert Pilestredet , Oslo Engelsk Semesteravgift: 600 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Her finner du informasjon om studiestart og samlinger:

Vi gjør oppmerksom på at undervisningen kan begynne allerede i uke 31, og vil i noen tilfeller kunne kollidere med skolenes planleggingsdager eller høst- og vinterferie.

Kontakt

Fagansvarlig: Colin Haines

Administrativ: Kaja Kristin Ahlgreen

Publisert: Oppdatert: