HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Bilde av lærer og elever i klasserom

Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring for 1. – 4. trinn

Studiet er for deg som ønsker verktøy i å avdekke og sette seg inn i de forskjellige elevers kunnskaper for å kunne tilrettelegge begynneropplæringen best mulig og sikre tidlig innsats for elever som strever.

Denne spesialiseringen vil gi lærere som underviser på 1.-4. trinn i barneskolen særlig kompetanse og kunnskap når det gjelder å tilrettelegge for god, systematisk og tilpasset begynneropplæring de første skoleårene. Lærerne vil utvikle kompetanse i ledelse av læringsprosesser og systematisk begynneropplæring, forskning på eget fag, og veiledning av elever, foreldre og kollegaer. Studiet er praksisnært og forskningsbasert.

For nærmere informasjon om lærerspesialistutdanninger, herunder søknadsskjema og informasjon om viktige frister, se Utdanningsdirektoratets nettside om lærerspesialistutdanning.

Les mer om innhold og organisering.

Emner

- Den praktiserende og reflekterende lærer
- Den forskende og reflekterende lærer
- Begynneropplæring i alle fag på klassetrinn 1-4
- Aksjonsforskning og FoU-arbeid med spesialisering i norsk eller matematikk

Målgruppe

Målgruppe for lærerspesialistutdanning i begynneropplæring er lærere som underviser på 1.–4. trinn og som har særlig kompetanse og interesse for å jobbe med begynneropplæring. Utdanningen er for lærere som allerede har lang erfaring og god kompetanse i begynneropplæring, og som kan få muligheten til ytterligere kompetanseutvikling og spesialisering gjennom spesialistutdanning.

Arbeids- og undervisningsformer

Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring for 1. – 4. trinn er samlingsbasert og går over fire semester. Det er tre samlinger á to dager hvert semester de tre første semestrene og to samlinger siste semester. I tillegg til undervisning blir samlingene brukt til diskusjoner og erfaringsdeling, blant annet med utgangspunkt i praksisopplegg deltakerne gjennomfører på egen skole. Dialogen mellom student og lærer, oppgaveinnleveringer, deling av faglige ressurser og individuell oppfølging fra lærer skjer i nettbasert forum på OsloMets læringsplattform. Deltakerne arbeider selvstendig med teoretiske og didaktiske oppgaver mellom samlingene. Oppgavene knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og praksisaktiviteter i klasserommet. Deltakerne arbeider i faste grupper gjennom hele studieåret. Gruppene støtter hverandre i arbeidet, utveksler erfaringer, kommenterer hverandres innlegg og diskuterer faglig i digitalt diskusjonsforum.

Studieplan er under utvikling.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. august 2018

Søknadsfristen er utvidet til 1. august (gjelder søkere utenom Udirs  vikarordning)

Slik søker du:

  1. Registrer deg som søker i SøknadsWeb.
  2. Last opp påkrevet dokumentasjon i Søknadsweb:

- Vitnemål og karakterutskrift fra lærerutdanning og eventuelt videreutdanning. Hvis du har tatt din bachelorutdanning ved OsloMet i løpet av de ti siste årene, behøver du ikke å laste opp vitnemål og karakterutskrift i SøknadsWeb. 

- Søkere som har lærerutdanning fra utlandet må i tillegg til vitnemål og karakterutskrift laste opp godkjenningsvedtak fra Utdanningsdirektoratet ( https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/utenlandsk-utdanning/). Disse må i tillegg dokumentere formell norsk- og engelskkompetanse

- Dersom du har endret navn etter utstedelse av vitnemål må du laste opp dokumentasjon på navneendring.

- Yrkespraksis: Det kreves minst 3 års undervisningspraksis i begynneropplæring på 1. - 4. trinn.

Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis. Attesten må inneholde:

- dato for når du begynte i jobben og når du sluttet, eventuelt om du fortsatt jobber der.

- stillingens omfang. Om du har jobbet heltid eller deltid, oppgitt i timer eller prosentandel.

- beskrivelse av arbeidet du har utført.

- bekreftelse på at du er i arbeid som lærer i studieperioden.

- attesten må være signert og stemplet av arbeidsgiver eller leder.

Opptakskrav

Opptakskrav er godkjent lærerutdanning med 30 studiepoeng i norsk og 30 studiepoeng i matematikk, med ytterlige 30 studiepoeng fordypning i ett av disse fagene eller fordypning i relevante fagområder, som for eksempel lesing, skriving og regning. I tillegg er det krav om minst tre års undervisningspraksis i begynneropplæring på 1. – 4. trinn. Studenter som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer i studieperioden.

Studieinformasjon

Fakta

Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring for 1. – 4. trinn Høst 2018 60 Fire semester, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 35 Semesteravgift: 600 kroner

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her finner du mer informasjon:

Kontakt

Faglig kontaktperson: Kirsten Palm

Administrativ kontaktperson: Eva S. Johnskareng

Publisert: Oppdatert: