HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Engelsk 2 (oppdrag)

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, trinn 1-7, nivå 2 (Kompetanse for kvalitet)

Studiet Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, 1-7, nivå 2, tar for seg lesing og skriving som norskfaglige og flerfaglige kompetanser og legger vekt på sammenhengen mellom de ulike delkompetansene i lese- og skriveopplæringen.

Om studiet

Studiet tar sikte på å kvalifisere til arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving som kommunikativ kompetanse og som redskap for læring og utvikling.

Les mer om innhold og organisering.

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, 1-7, nivå 2, inneholder både teoretisk og fagdidaktisk tilnærming til lesing og skriving på barnetrinnet. Studiet består av to emner á 15 studiepoeng. Innholdet i Emne 1 og Emne 2 er knyttet opp mot praktisk arbeid med gjeldende læreplaner for barnetrinnet med vekt på å identifisere hvordan lesing og skriving skal brukes for å fremme elevenes kompetanse i flere fag.

Emne 1 gir kunnskap om lesing og skriving i spesifikke fag der arbeid med både enkle og sammensatte tekster, læreboktekster og tekster skrevet av elever inngår. Det blir lagt vekt på den tilrettelegging og støtte som læreren kan gi i lese- og skriveprosessen med utgangspunkt i det enkelte fagets spesifikke tekstkultur. Emne  2 gir teoretisk og didaktisk fordypning i systematiske metoder for å videreutvikle elevenes lese- og skrivekompetanse med vekt på de ulike fasene i lese- og skriveprosessen. I emne 2 inngår også vurdering av lesing og skriving, samt arbeid med forebygging og tiltak knytt til lese- og skrivevansker. Det flerkulturelle perspektivet er gjennomgående i studiet. Det gjelder blant annet drøfting av ulike måter å legge til rette for lese- og skrivesituasjoner i og på tvers av fag for alle elever, majoritetsspråklige og minoritetsspråklige. Arbeidet med digitale ferdigheter er også sentralt i sammenheng med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. IKT er derfor integrert i studiet, både som et eget emne, som redskap i studentenes egen læringsprosess, og i erfaringsdeling og diskusjon knyttet til faglige emner og utforming av læringsaktiviteter for elevene.

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1-7, nivå 2 (30 studiepoeng) består av to emner á 15 studiepoeng. Emne 2 bygger på undervisningen i emne 1. Studiet kan utvides til 60 studiepoeng gjennom Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1-7, nivå 1, som også består av to emner á 15 studiepoeng. Lesing og skriving 1 og 2 kan for øvrig tas uavhengig av hverandre og i vilkårlig rekkefølge.

Målgruppe

Målgruppe er lærere med fullført lærerutdanning, fortrinnsvis tilsatt på barnetrinnet. NB! Dette studiet dekker ikke kompetansekravet til 30 studiepoeng i norsk, ta kontakt med oss ved spørsmål om dette.

Organisering

Studiet er nettbasert med samlinger og går over ett år. Hver samling går over to dager. Det er tre samlinger i høstsemesteret (Emne 1, 15 stp.) og tre samlinger i vårsemesteret (Emne 2, 15 stp.). Etter hvert emne er det eksamen. I tillegg til undervisning blir samlingene brukt til erfaringsdeling. Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet og at det derfor kan være det bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Dager og datoer for samlinger vil bli publisert så snart det er klart. 

Studentene arbeider med selvstudium og oppgaver til fagstoffet mellom samlingene. Oppgavene knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og praksisaktiviteter i klasserommet. Utprøving i egen arbeidssituasjon og bruk av egne didaktiske erfaringer er sentrale elementer. Det blir opprettet faste grupper ved studiestart. Gruppene støtter hverandre i arbeidet, utveksler erfaringer og diskuterer faglige spørsmål på nettet.

Det faglige arbeidet blir dokumentert gjennom innleverte arbeidskrav gjennom hele studieåret. Det er krav om bruk av både nynorsk og bokmål som målform. Noen arbeidskrav er individuelle, mens andre er knyttet til gruppearbeid. Minst ett av arbeidskravene skal danne grunnlag for kunnskapsdeling i eget kollegium. En må ha fått godkjent alle arbeidskravene for å få rett til å gå opp til eksamen.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsprosessen er todelt. Det må  søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars 2018. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Opptakskrav

Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

Opptakskrav til studiet er bestått lærerutdanning. Studentar som får studieplass, må vere i arbeid som lærar eller ha kontakt med en skole der det er mulig å aktivt ta del i undervisning relevant for studieprogrammet. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å få fullført sin lærerutdanning. 

Hvis man søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studieprogrammet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se www.udir.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for  generell studiekompetanse

Studieinformasjon

Fakta

Lesing og skriving som grunnleggjande ferdigheiter 2, trinn 1-7 Høst 2018 30 stp To semestre, deltid Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 600 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Her finner du informasjon om studiestart og samlinger: 

Vi gjør oppmerksom på at undervisningen kan begynne allerede i uke 31, og vil i noen tilfeller kunne kollidere med skolenes planleggingsdager eller høst- og vinterferie.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Anne Kristine Øgreid

Administrativ kontaktperson: Kaja Kristin Ahlgreen

Publisert: Oppdatert: