HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Matematikk 1

Matematikk 1 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Dette studiet er fortrinnsvis beregnet på deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk på barnetrinnet, men som har færre enn 30 studiepoeng i faget.

Målet med studiet er å utvikle trygge og handlekraftige matematikklærere.

Om studiet

Overordnet mål for studiet er at studentene utvikler en handlingsrettet lærerkompetanse i matematikk. Det betyr å kunne legge til rette for praktisk, utforskende og teoretisk arbeid som ivaretar og utvikler elevenes matematikkunnskap.

Les mer om innhold og organisering.

Undervisningen er forskningsbasert, og det teoretiske grunnlaget vil omfatte kunnskaper i og om matematikk som fag, om barns læring og utvikling av kunnskap i matematikk, og om undervisning i matematikk.

I studiet vil det matematikkfaglige arbeidet være sentrert omkring barnetrinnets matematikk; tall og tallforståelse, regningsartene, overgangen fra aritmetikk til algebra, geometri og måling. Dette knyttes nært til praktisk tilrettelegging av undervisning, til det å forstå og beskrive barns måter å bruke matematikk på, og til barns utvikling av matematisk forståelse.

Elevperspektivet vil være framtredende i alle deler av studiet. For alle elever er det viktig at de får mulighet til å bygge opp matematisk kompetanse ut fra egne forutsetninger, og at matematikken gir dem mulighet til innlevelse og fremmer deres fantasi og nysgjerrighet. Dette fordrer at lærerne har god kjennskap til hvordan elever utvikler matematisk forståelse, samt at lærerne evner å avdekke de forskjellige elevenes kunnskaper.

Det matematikkdidaktiske arbeidet vil gi studentene innsikt og kompetanse i å planlegge, gjennomføre, reflektere over og vurdere undervisning med tanke på en bred utvikling av elevers faglige kompetanse.

Organisering

Matematikk 1 studiet er nettbasert med samlinger og går over ett år med avsluttende eksamen for hvert semester. Det er krav om fullført emne 1 for å starte på emne 2. 

Studiet er organisert i tre samlinger i høstsemesteret (emne 1 15 stp.) og tre i vårsemestret (emne 2 15 stp.). Samlingene går over to hele dager og vil bli brukt til aktiviteter som krever samhandling. Mellom samlingene forventes det at studentene jobber med oppgaver. Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet og at det derfor kan være det bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Dager og datoer for samlinger vil bli publisert så snart det er klart. 

Læringsplattformen Canvas benyttes aktivt. Studiet gir tilbud om grunnleggende bruk av IKT for dem som ikke har dette som integrert del av sitt arbeid i skolen.

Studiet legger opp til praksisnærhet ved at deltakerne skal gjennomføre observasjon og utprøving av undervisningsopplegg mellom samlingene, slik at opplegg og teorier som blir belyst i studiet, kan bli prøvd ut i praksis og drøftes ut fra teori i etterkant. Disse arbeidskravene kan dreie seg om avdekking av og refleksjoner rundt barns regnestrategier, gjennomføring av korte undervisningsopplegg/observasjoner, drøfting av ulike typer matematikkfaglige oppgaver med mer.

Studentene arbeider i faste grupper gjennom hele studieåret. Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring gjennom diskusjoner, framlegg, kollokvier og ved fortløpende vurdering av egen læringsprosess.  Samlingene er obligatoriske.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars 2018. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Opptakskrav

Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

Opptakskrav til studiet er bestått lærerutdanning. Studenter som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å aktivt ta del i matematikkundervisning. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å få fullført sin lærerutdanning.

Hvis man søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studieprogrammet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

Matematikk 1 for 1. -7.trinn forutsetter ikke studiepoeng i matematikk fra før. Samtidig overlapper ikke Matematikk 1 med det tidligere grunnkurset i allmennlærerutdanningen, derfor gir det full studiepoenguttelling for deg som har 30 studiepoeng i matematikk fra den «gamle» lærerlærerutdanningen.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se www.udir.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for  generell studiekompetanse

Studieinformasjon

Fakta

Matematikk 1 for 1.-7. trinn Høst 2018 30 stp
1 år, deltid, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 600 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Her finner du informasjon om studiestart og samlinger:

Vi gjør oppmerksom på at undervisningen kan begynne allerede i uke 31, og vil i noen tilfeller kunne kollidere med skolenes planleggingsdager eller høst- og vinterferie.

Kontakt

Faglig:  Ida Solem

Administrativ: Kaja Kristin Ahlgreen

Publisert: Oppdatert: