HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Matematikk 1MU (oppdrag)

Matematikk 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Dette studiet er fortrinnsvis beregnet på deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk, men som har færre enn 30 studiepoeng i faget.

Målet med studiet er å utvikle trygge og handlekraftige matematikklærere for de øverste trinnene i grunnskolen.

Om studiet

Gjennom studiet vil ulike undervisningsmetoder og prinsipper for undervisning i matematikk bli presentert og drøftet. Vi har ulike typer kunnskaper: Faktakunnskap, ferdigheter, holdning til faget, hvordan begreper utvikles og bygger på hverandre, og hvordan utforskning og eksperimentering kan være et redskap for å utvikle bevisst kunnskap.

Les mer om innhold og organisering.

Undervisningen vil medvirke til at studentene opplever matematikkens rolle i en kulturell og samfunnsmessig sammenheng.

Det er viktig at studentene kan reflektere omkring samspillet mellom matematikkfaglige kunnskaper og didaktiske problemstillinger. Derfor vil læring og undervisning i matematikk, i relasjon til elevperspektivet, være framtredende. Det vil bli lagt vekt på språkets betydning for læring av matematikk. Studentene skal med utgangspunkt i egne erfaringer reflektere om læring og undervisning av matematikk.

Emnene vil behandles utover grunnskolens nivå for å gi grunnlag for en dypere forståelse. Studentene skal få muligheten til å utvikle kompetanse i vurdering ved å se hva som skal til for å kunne endre undervisningspraksis mot vurdering for læring og standpunktvurdering. Emnet vil presentere ulike vurderingsformer, både formelle og uformelle, og drøfte kvaliteten av og rekkevidden til de ulike vurderingene. Merk at det mest sannsynlig vil bli endringer i pensumlista.

Organisering

Studiet er organisert i to emner à 15 studiepoeng som avsluttes med eksamen. Undervisningen går over to semestre og er organisert i seks samlinger, tre i høstsemesteret (emne 1) og tre i vårsemesteret (emne 2). Samlingene går over to hele dager. Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet og at det derfor kan være det bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Dager og datoer for samlinger vil bli publisert så snart det er klart.

Aktivitetene på samlingene er lagt opp til læring av matematikk og matematikkdidaktikk på en måte som bidrar til å utvikle egen undervisning.  Der blir det god tid til innspill fra deltagerne og drøfting av erfaringer, deling av ideer og opplegg. Studentene vil møte varierte arbeidsformer, og forventes å ta ansvar for egen læring gjennom oppgaver, framlegg, kollokvier og ved fortløpende vurdering av egen læringsprosess.

Studiet vil integrere både faglige og didaktiske aspekter. Arbeidet vil derfor være noe sentrert rundt praksisfeltet ved at prosjektoppgaver skal gjennomføres på skoler / i klasser. Studentene arbeider i grupper fra starten av. Disse skal fungere som kollokviegrupper for arbeid med ulike øvingsoppgaver som gis underveis.

Studentene kommuniserer med hverandre og med lærestedet gjennom læringsplattformen Canvas og får god trening i bruk av ulike dataverktøy, herunder Formeleditor. Det undervises i regneark og GeoGebra, samt tilbud om opplæring i bruk av SMART Board i matematikkundervisningen.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsprosessen er todelt. Det må  søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars 2018. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Opptakskrav

Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

Opptakskrav til studiet er bestått lærerutdanning. Studenter som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å aktivt ta del i matematikkundervisning. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å få fullført sin lærerutdanning. 

Hvis man søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studieprogrammet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se www.udir.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for  generell studiekompetanse

Studieinformasjon

Fakta

Matematikk 1 for 5.-10. trinn Høst 2018 30 stp 1 år, deltid, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 600 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Her finner du informasjon om studiestart og samlinger:

Vi gjør oppmerksom på at undervisningen kan begynne allerede i uke 31, og vil i noen tilfeller kunne kollidere med skolenes planleggingsdager eller høst- og vinterferie.

Kontakt

Faglig:  Helga K. Tellefsen

Administrativ: Kaja Kristin Ahlgreen

Publisert: Oppdatert: