HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

Matematikk 2 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Dette studiet er fortrinnsvis beregnet på deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk på barnetrinnet, og som allerede har 30 studiepoeng i faget.

Målet er å utvikle trygge og handlekraftige matematikklærere.

Om studiet

Overordnet mål for studiet er at deltakerne utvikler en handlingsrettet lærerkompetanse i matematikk. Det betyr å kunne legge til rette for praktisk, utforskende og teoretisk arbeid som ivaretar og utvikler elevenes matematikkunnskap.

Les mer om innhold og organisering.

Elevperspektivet vil være framtredende i alle deler av studiet. Dette fordrer at lærerne har god kjennskap til hvordan elever utvikler matematisk forståelse, samt at lærerne evner å avdekke de forskjellige elevenes kunnskaper.

I matematikk 2-studiet vil det matematikkfaglige arbeidet omfatte blant annet tallære, geometri, sannsynlighet, algebraisk tenkning, begrunnelse og bevis. Dette knyttes nært til praktisk tilrettelegging av undervisning, til det å forstå og beskrive barns måter å bruke matematikk på, og til barns utvikling av matematisk forståelse. Samtidig legges det vekt på sammenhengen mellom barnetrinnets matematikk og den matematikken elevene vil møte i senere skolegang.

Fagmetodiske problemstillinger inngår som en viktig del av studiet, som det å bruke og drøfte ulike læringsmiljøer, undervisningsmetoder, hjelpemidler, lærebøker.

Studiet gjør studentene fortrolige med de grunnleggende ferdighetene å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig, å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy som regneark og GeoGebra i faget matematikk.

Søkere med grunnkurset i matematikk fra allmennlærerutdanningen vil være formelt sett kvalifisert til å begynne rett på Matematikk 2. Vi anbefaler imidlertid å begynne med Matematikk 1 for 1. -7.trinn. Matematikk 2 bygger på Matematikk 1 for 1. -7. trinn på den måten at det forventes at deltagerne er kjent med elevaktiv undervisning hvor utforsking og argumentasjon står sentralt. Vi kommer til å anta kjennskap til ulike didaktiske aspekter (som undersøkende virksomhet og matematisk kompetanse) som er dekket i Matematikk 1. I tillegg gir Matematikk 1 gir blant annet en fordyping av ulike og alternative tilnærminger til arbeid med de fire regningsartene – som er meget sentralt på barnetrinnet og ikke vil overlappe med det tidligere grunnkurset i allmennlærerutdanningen.

Organisering

Matematikk 2, 1-7 er nettbasert med samlinger. Studiet gir 30 studiepoeng og består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Emne 1 går i høstsemesteret og emne 2 i vårsemester. Emne 2 bygger på emne 1 og det er derfor krav om fullført emne 1 for å kunne start på emne 2. Det er avsluttende eksamen for hvert semester. 

Studiet er organisert i tre samlinger i høstsemesteret og tre i vårsemestret. Samlingene går over to hele dager og vil bli brukt til aktiviteter som krever samhandling. Mellom samlingene forventes det at studentene jobber med oppgaver. Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet og at det derfor kan være det bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Dager og datoer for samlinger vil bli publisert så snart det er klart.

Læringsplattformen Canvas vil bli benyttet aktivt. Studiet gir tilbud om grunnleggende bruk av IKT for dem som ikke har dette som integrert del av sitt arbeid i skolen.

Studiet legger opp til praksisnærhet ved at deltakerne skal gjennomføre observasjon og utprøving av undervisningsopplegg mellom samlingene, slik at opplegg og teorier som blir belyst i studiet, kan bli prøvd ut i praksis og drøftes ut fra teori i etterkant. Disse arbeidskravene kan dreie seg om avdekking av og refleksjoner rundt barns matematiske tenkning, gjennomføring av korte undervisningsopplegg/observasjoner, drøfting av ulike typer matematikkfaglige oppgaver med mer.

Studentene arbeider i faste grupper gjennom hele studieåret. Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring gjennom diskusjoner, framlegg, kollokvier og ved fortløpende vurdering av egen læringsprosess.  Samlingene er obligatoriske.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsprosessen er todelt. Det må  søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars 2018. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Opptakskrav

Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

Opptakskrav er bestått lærerutdanning. I tillegg kreves matematikk 1 trinn 1-7 (30 studiepoeng) eller matematikk 1 (30 studiepoeng) fra allmennlærerutdanningen. Studenter som får tilbud om studieplass må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å aktivt ta del i matematikkundervisning. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å få fullført sin lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se www.udir.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for  generell studiekompetanse

Studieinformasjon

Fakta

Matematikk 2 for 1.-7. trinn Høst 2018 30 stp 1 år, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 600 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Her finner du informasjon om studiestart og samlinger:

Vi gjør oppmerksom på at undervisningen kan begynne allerede i uke 31, og vil i noen tilfeller kunne kollidere med skolenes planleggingsdager eller høst- og vinterferie.

Kontakt

Faglig:  Elisabeta I. Eriksen

Administrativ: Kaja Kristin Ahlgreen

Publisert: Oppdatert: