HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Matematikk 2MU for 8.- 10. trinn

Matematikk 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Studentene skal utvikle faglig kompetanse, viktige begreper og metoder i matematikk med fokus på grunnskolens øverste trinn.
Aktivitetene er lagt opp til læring av matematikk og matematikkdidaktikk på en måte som bidrar til å utvikle egen undervisning.

Om studiet

Studiet gir formell kompetanse, samtidig som det gir deg et godt faglig grunnlag og ruster deg til det faglige arbeidet i klasserommet. Det matematikkdidaktiske arbeidet vil gi studentene innsikt i og kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med tanke på en bred utvikling av elevers faglige kompetanse. Arbeid med og refleksjon omkring fagmetodiske spørsmål inngår.

Les mer om innhold og organisering.

Studentene vil få økt innsikt i å se sammenhenger mellom matematikkemner på mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole for bedre å kunne ta utgangspunkt i elevenes forutsatte kunnskaper og bygge videre på disse. Emnene behandles utover grunnskolens nivå for å gi studentene en dypere faglig forståelse. Gjennom studiet vil relasjoner mellom læring og undervisning i matematikk og elevperspektivet vil være framtredende. Det vil bli lagt vekt på språkets betydning for læring av matematikk.

Studentene skal få muligheten til å utvikle kompetanse i vurdering ved å se hva som skal til for å kunne endre undervisningspraksis mot vurdering for læring og standpunktvurdering. Emnet vil også drøfte kvaliteten av og rekkevidden til de ulike vurderingene.

Det blir vektlagt at studentene skal utvikle evne til å tilrettelegge undervisningen for ulike elevgrupper. Studentene skal med utgangspunkt i egne erfaringer reflektere om læring og undervisning av matematikk. Merk at det mest sannsynlig vil bli endringer i pensumlista.

Organisering

Studiet er organisert i to emner à 15 studiepoeng som avsluttes med eksamen. Undervisningen går over to semestre. Studiet er organisert i seks samlinger, tre i høstsemesteret (emne 1: 15 stp.) og tre i vårsemesteret (emne 2: 15 stp.). Det er krav om bestått emne 1 for å kunne starte på emne 2. Samlingene går over to hele dager. Under samlingene brukes god tid til innspill fra deltagerne og drøfting av erfaringer, deling av ideer og opplegg. Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved  OsloMet og at det derfor kan være det bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Dager og datoer for samlinger vil bli publisert så snart det er klart.

Teoretisk arbeid i faget knyttes nært til praktisk tilrettelegging av undervisning i faget. Arbeid med og vurderinger av fagdidaktiske spørsmål inngår som en viktig del av kurset. Studentenes arbeid med, og erfaringer fra, praksis i matematikkundervisning skal eksplisitt trekkes inn som en del av undervisningen.

Studentene skal i løpet av grunnkurset levere inn ulike arbeid knyttet til undervisning i faget. Disse kan være av matematikkfaglig og/eller fagdidaktisk karakter. Faglærer og/eller medstudenter gir tilbakemelding på og/eller veiledning av de enkelte arbeidene.

Studentene kommuniserer med hverandre og med lærestedet gjennom læringsplattformen Canvas (opplæring tilbys) og får god trening i bruk av ulike dataverktøy, herunder Formeleditor. Det undervises i regneark og GeoGebra, samt tilbud om opplæring i bruk av SMART Board i matematikkundervisningen.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsprosessen er todelt. Det må  søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars 2018. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Opptakskrav

Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

Opptakskrav er bestått lærerutdanning. I tillegg kreves matematikk 1 trinn 5-10 (30 studiepoeng), 30 studiepoeng fra allmennlærerutdanningen eller tilsvarende utdanning. Studenter som får tilbud om studieplass må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å aktivt ta del i matematikkundervisning. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å få fullført sin lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se www.udir.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for  generell studiekompetanse

Studieinformasjon

Fakta

Matematikk 2 for 5.-10. trinn Høst 2018 30 stp 1 år, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 600 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Her finner du informasjon om studiestart og samlinger:

Vi gjør oppmerksom på at undervisningen kan begynne allerede i uke 31, og vil i noen tilfeller kunne kollidere med skolenes planleggingsdager eller høst- og vinterferie.

Kontakt

Faglig:  Ellen Konstanse Hovik

Administrativ: Kaja Kristin Ahlgreen

Publisert: Oppdatert: