HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Norsk 1 (oppdrag)

Norsk 1 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Mål for studiet er å gjøre lærere på barnetrinnet i stand til å møte norskfaglige utfordringer i et flerkulturelt og multimedialt samfunn.

Studiet er for lærere med mindre enn 30 studiepoeng i norsk.

Om studiet

Studiet består av to emner à 15 studiepoeng. Grunnleggende skrive- og leseopplæring, språket som system og språket i bruk er hovedområder for studiet i emne 1, mens videreutvikling av lese- og skriveferdigheter, litteratur og litterær danning er hovedområder i emne 2. Flerspråklighet og andrespråkslæring, samt et interkulturelt perspektiv, er gjennomgående temaer. Undervisningen i de to emnene henger sammen, og innholdet i emne 2 bygger videre på det som er lært i emne 1.

Les mer om innhold og organisering.

Arbeidet med norskfaget skal sikre et vekselspill mellom praksiserfaring, teoretisk kunnskap og didaktisk refleksjon. Studentene vil anvende ulike arbeidsmåter som passer fra første til og med sjuende trinn, og skal få kjennskap til hvordan praktisk-estetiske arbeidsmåter kan brukes i faget. Studiet skal gi studentene anledning til å utvikle et faglig og didaktisk grunnlag for tilpasset norskopplæring i grunnskolen.

Mål for studiet er å gjøre lærere i stand til å møte norskfaglige utfordringer i et flerkulturelt og multimedialt samfunn. Tilpasset opplæring, vurdering og didaktisk bruk av digitale verktøy er en integrert del av studiet.

Organisering

Norsk 1 for 1.-7. trinn går over ett studieår. Det er nettbasert med 3 samlinger à 2 dager hvert av de to semestrene. Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet og at det derfor kan være det bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Dager og datoer for samlinger vil bli publisert så snart det er klart.

Studiet gir tilbud om grunnleggende bruk av digitale verktøy (bruk av læringsplattformen Canvas og internett) for dem som ikke har dette som en integrert del av sitt arbeid i skolen.

Studentene arbeider med skriftlige oppgaver mellom samlingene. Oppgavene knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og arbeid med faget i klasserommet. Bokmål og nynorsk er likt representert. 

Studiet består av to emner à 15 studiepoeng. Hvert av de to emnene har innleveringer av skriftlige arbeidskrav og avsluttende eksamen.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsprosessen er todelt. Det må  søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars 2018. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Opptakskrav

Studieplassane er reserverte for søkjarar som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

Opptakskrav er bestått lærarutdanning. Studentar som får studieplass, må vere i arbeid som lærar eller ha kontakt med en skole der det er mogleg å aktivt ta del i norskundervisning. Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvikast dersom søkjaren berre manglar faget ho/han søkjer på, for å fullføre lærarutdanninga si. 

Dersom ein søker dispensasjon frå opptakskravet, må det ligge føre ei stadfesting frå tidlegare studiestad om at
studieprogrammet det vert søkt opptak til kan inngå i og føre til avslutta lærarutdanning.

Søkjarar med utanlandsk lærarutdanning lyt få denne godkjend av Utdanningsdirektoratet. Sjå  www.udir.no for meir informasjon om godkjenning av utanlandsk utdanning.

Søkjarar med utanlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse som oppfyller krava for generell studiekompetanse.

Studieinformasjon

Fakta

Norsk 1 for 1.-7. trinn Høst 2018 30 stp 1 år, deltid, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 600 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Her finner du informasjon om studiestart og samlinger:

Kontakt

Faglig:  Ruth Seierstad Stokke

Administrativ: Kaja Kristin Ahlgreen

Publisert: Oppdatert: