HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Profesjonsrettet veiledning for yrkesfaglærere

Norsk med yrkesfaglig profil

Språket kan være en barriere for mange yrkesfagelever. Norsk med yrkesfaglig profil tar utgangspunkt i de språklige utfordringene som elevene vil møte i sin yrkesutøvelse.

Om studiet

Norsk er både et kunnskapsfag, et estetisk fag og et ferdighetsfag med kultur og kommunikasjon som viktige dimensjoner. Innholdet omfatter språk og tekst, tekstproduksjon, teksttolking og tekstformidling. I dette ligger også tekstlesing, praktisk språkarbeid og teoretisk refleksjon som grunnlag for kunnskap om språk og tekst, i et nasjonalt og et europeisk kulturhistorisk perspektiv. Litteraturen brukes som kilde til opplevelse, kunnskap og innsikt. 

Les mer om innhold og organisering.

Innholdet ivaretar både den skriftspråklige og talespråklige utviklingen, fremmed påvirkning og dagens komplekse kommunikasjonsformer. Lese- og skrivepedagogikk og norsk som andrespråk er gjennomgående i hele studiet.

Fagdidaktikken er integrert i studiet, og vil i hovedsak være rettet mot yrkesfaglige studieretninger i videregående skole.

Studiet er et deltidsstudium med 30 studiepoeng per år. Studiet er organisert med samlingsdager, og undervisningen foregår på Kjeller i Akershus. Norsk 1 gjennomføres fortrinnsvis før Norsk 2, men hoveddelene kan også gjennomføres som frittstående studier.

Organisering

Studiet er organisert som deltidsstudium med jevnlige samlinger, i hovedsak med ett emne per semester. Studentgruppen deles inn i basisgrupper på ca. 15 studenter. På samlingene inngår arbeid i hele studentgruppen, i basisgrupper og i mindre grupper. Aktiv deltakelse og egentrening er en forutsetning for å kunne gjennomføre de ulike arbeidskravene i studiet.

Målgruppe og fokusområder    

Ønsker du å undervise i norsk eller veilede andre i deres bruk av språket? Videreutdanningen lærer deg å gjøre norskundervisningen relevant for den hverdagen elevene møter. Dette er viktig for å få grunnleggende ferdigheter inn i yrkesfagene. Utdanningen gir deg formell kompetanse til å undervise i videregående skole.

Studiet har bakgrunn i behov for norskfaglig kompetanse i opplæring i skole og bedrift. Det stilles krav til tverrfaglig samarbeid mellom yrkesfaglærer og norsklærer, til språk og kulturarbeid i klassen. Det å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig er vesentlig i grunnleggende ferdigheter som ble presentert i Kunnskapsløftet.

Opplæring generelt - og i norsk spesielt, er krevende i den flerkulturelle skolen med heterogene elevgrupper med mangfoldig språklig og kulturell bakgrunn. Studiet er derfor spesielt tilrettelagt for å utvikle kompetanse for individuell tilrettelegging av opplæring i norsk, samtidig som det er et viktig bidrag til å utvide norskfaglig kompetanse for flere yrkesgrupper enn lærere.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Studieinformasjon

Fakta

Norsk med yrkesfaglig profil Høst 2018 60 To år, deltid Kjeller, Skedsmo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart og samlingsdatoer for ditt studium.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Siv-Heidi Ruud

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: