HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Teknikk og industriell produksjon

PPU for yrkesfag, deltid

Vil du bli lærer i fag- eller yrkesopplæring? Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for yrkesfag tilbys som deltidsstudium.

Studentenes praksiserfaringer står sentralt i studiet og danner grunnlag for læreprosesser i klassen, i grupper og individuelt. Studiet krever at studentene er aktive deltakere på samlinger og at de bidrar med refleksjoner og erfaringer i det læringsfellesskapet klassen utgjør. Innhold og arbeidsmåter i studiet krever tilstedeværelse og deltakelse, derfor er det obligatorisk oppmøte på samlingene. 

Les mer om innhold og organisering.

I løpet av studiet skal studentene dokumentere ulike arbeidskrav som beskrives i programplanen, disse knyttes til læringsfellesskapet på samlinger og pedagogisk praksis i skolen. Arbeidskravene skal utvikle studentenes evne til å reflektere over egen undervisning og sentrale problemstillinger som er relevante for læreryrket. Studiet legger stor vekt på at studentene utvikler evnen til å være aktive deltakere i utviklingsarbeid i fellesskap med andre.

Ved oppstart gis studentene informasjon om studiets organisering og innhold, arbeidskrav mellom samlingene, samt lover og retningslinjer.

OsloMet tilbyr PPU med yrkesdidaktikk til alle yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Design/medieproduksjon
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Naturbruk

Undervisning (studiebelastning per uke)

Deltidsstudiet er samlingsbasert med 10-12 dager i semesteret. Undervisningen foregår på dagtid. Mellom samlingene jobber studentene med ulike arbeidskrav og andre læringsaktiviteter individuelt eller i gruppe.

Praksisopplæring

Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag inneholder totalt 60 dager veiledet og vurdert yrkespedagogisk praksisopplæring.

Praksisopplæringen bidrar til at studentene oppnår relevant og god kompetanse for sin framtidige utøvelse av læreryrket. I praksisopplæringen får studenten innsikt i de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsplanfestede dag, samt prøve ut og bearbeide egne erfaringer og refleksjoner i forhold til læringsutbyttene i studiet.

 

Vær oppmerksom på følgende:

 • Politiattest for studiet må leveres ved studiestart.
 • Yrkespedagogisk praksis skal i hovedsak gjennomføres i ordinær videregående opplæring i eget studieprogram, fordelt på ulike trinn. Minst ti dager skal gjennomføres på ungdomstrinnet (8.–10. trinn).
 • Det er OsloMet – storbyuniversitetet som inngår avtale med egnede praksissteder om tilgjengelige plasser for yrkespedagogisk praksis.
 • Yrkespedagogisk praksis på eget arbeidssted kan gjennomføres etter gjeldende rammer for studiet, med forbehold om at praksisstedet er egnet og har kvalifisert praksislærer.
 • Det vil i de fleste tilfeller være mulig å gjennomføre praksis i nærheten av studentens bostedsadresse, med forbehold om tilgjengelige egnede praksissteder. Det må påregnes noe reisevei, og studenter må selv dekke eventuelle reise- og boutgifter.
 • Studenten må sørge for fri fra eventuell jobb slik at all praksisopplæring kan gjennomføres til oppsatte tidspunkt og når praksisstedet er tilgjengelig. Fritidsaktiviteter som reiser og lignende må planlegges slik at de ikke kommer i konflikt med praksis og studieaktiviteter.
 • All praksis er obligatorisk og skal dokumenteres.  Eventuelt fravær må tas igjen. Praksis må gjennomføres og godkjennes før studenten kan avlegge eksamen i emnet.
 • Fritak for praksis og lignende må det søkes formelt om via studieadministrasjonen. Kontakt  infosenter-lui@oslomet.no.

Det er utarbeidet nettsider som gir utfyllende informasjon om yrkespedagogisk praksis. Her finnes eksempelvis rammer, praksiskalender, praksisguide og retningslinjer.

Målgruppe og fokusområder

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (trinn 8-13) retter seg først og fremst mot yrkesutøvere som ønsker å arbeide med yrkesopplæring i ungdomsskole eller videregående opplæring. Utdanningen retter seg også mot yrkesutøvere som til daglig jobber med yrkesopplæring eller annen yrkesfaglig kompetanseheving.
Praktisk-pedagogisk utdanning er bygget opp rundt følgende kompetanseområder:

 • Skolen i samfunnet
 • Ledelse av læringsprosesser
 • Pedagogikk og yrkesdidaktikk
 • Faglig kompetanse
 • Etikk
 • Samhandling og kommunikasjon
 • Endring og utvikling

Stipend

Det er mulig for skoleeier å søke til Utdanningsdirektoratet om utdanningsstipend for personer uten godkjent lærerutdanning som ønsker å ta Yrkesfaglærerutdanning (YFL) eller Praktisk-Pedagogisk utdanning (PPU-Y). Skoleeier kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.  Søknadsperioden er fra 1. februar til 15. mars 2018.  Mer informasjon finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars

Opptakskrav

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag bygger på en av følgende utdanninger

 • relevant profesjonsrettet bachelorutdanning og minimum to års relevant yrkespraksis
 • fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse og to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skoles nivå og minimum fire års yrkesrelevant praksis

Høgskolen vurderer også søknader på grunnlag av realkompetanse.

Studieinformasjon

Fakta

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag Høst 2018 60 4 semestre Kjeller, Sandvika, Sandefjord Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no). 

Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på  student.oslomet.no  for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: opptak-lui@oslomet.no 

Faglig: Siv-Heidi Ruud

Bilde av noe som ser ut som bilmekanikk.

Jobbmuligheter

Praktisk-pedagogisk utdanning skal kvalifisere for arbeid som yrkesfaglærer på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Les mer om jobbmuligheter

Utdanningen skal bidra til at studentene opparbeider en kritisk og reflektert holdning til egen praksis samt at de kan arbeide med endrings- og utviklingsarbeid i egen organisasjon. PPU vil også være nyttig i forhold til ledelse av opplæringsaktiviteter i bedrifter.

Lukk
Publisert: Oppdatert: