HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Programplan for

Programplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag - nett- og samlingsbasert

   Innledning

   Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) skal kvalifisere og sertifisere for arbeid som lærer på ungdomstrinnet og i fag- og yrkesopplæringen (trinn 8-13). Utdanningen skal være profesjonsrettet, relevant og praksisnær slik at studentene opparbeider et godt grunnlag for utøvelse av lærerrollen. Gjennom studiet skal studentene utvikle kompetanse i å ta i bruk forskningsbasert kunnskap i sin profesjonsutvikling, slik at de opparbeider en kritisk og reflektert holdning til egen praksis og utdanningssystemet som helhet. Videre skal studentene utvikle kompetanse i å utføre endrings- og utviklingsarbeid i egen organisasjon. PPU-Y vil også være nyttig i forhold til ledelse av opplæringsaktiviteter i bedrifter og i tilknytning til voksenopplæring.

   Læreryrket er mangfoldig og krevende, interessant og engasjerende. Det er et viktig yrke med stor betydning for enkeltmennesket og samfunnet som helhet. Lærerrollen forutsetter derfor solid kompetanse på flere områder. Yrkesfaglæreren har også en oppgave i å legge til rette for et godt samarbeid mellom skole og bedrift. Det særegne ved yrkesfaglæreren er det doble praksisfelt der praktisk yrkesforankring kombineres med teoretisk kunnskap og praktisk- pedagogisk arbeid. 

   Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag er bygget opp rundt følgende kompetanseområder

   • skolen i samfunnet
   • ledelse av læringsprosesser
   • pedagogikk og yrkesdidaktikk
   • faglig kompetanse
   • etikk
   • samhandling og kommunikasjon
   • endring og utvikling

   Studiet organiseres som et deltidsstudium over to år. Studiet tilbys som en kombinasjon mellom samlinger på campus (ca. 25 prosent) og samlinger på nett (ca. 75 prosent). 

   Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag innen alle yrkesfaglige programområder i videregående opplæring.

   Rammer for studiet er gitt i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning , fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013. I tillegg er det utarbeidet nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.

   Målgruppe

   Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (trinn 8-13) retter seg først og fremst mot yrkesutøvere som ønsker å arbeide med opplæring på ungdomstrinnet eller i fag- og yrkesopplæring. Utdanningen retter seg også mot yrkesutøvere som til daglig jobber med yrkesopplæring eller annen yrkesfaglig kompetanseheving.

   Opptakskrav

   Praktisk-pedagogisk utdanning bygger på en av følgende utdanninger:

   • Relevant profesjonsrettet bachelorutdanning [1] og minimum to års relevant yrkespraksis.
   • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse og to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skoles nivå og minimum fire års yrkesrelevant praksis.

   Høgskolen vurderer også søknader på grunnlag av realkompetanse.

   [1] Utdanningene som godkjennes må være relevant i henhold til kompetansemålene i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet i videregående opplæring.

   Læringsutbytte

   Læringsutbyttebeskrivelsene i programplan og emnebeskrivelser er utarbeidet i henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring  som ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet i desember 2011.

   Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i tråd med forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13 (2013).

   Kunnskap

   Kandidaten

   • har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
   • har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak
   • kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv
   • har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- og yrkesopplæring (8.-13. trinn)
   • har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
   • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
   • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

   Ferdigheter

   Kandidaten

   • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper
   • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
   • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
   • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
   • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8.-13. trinn)
   • behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
   • kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid

   Generell kompetanse

   Kandidaten

   • har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer
   • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet
   • kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
   • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
   • kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
   • kan bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere

   Studiets innhold og oppbygging

   Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) har et omfang på 60 studiepoeng profesjonsfag som består av

   • pedagogikk, 30 studiepoeng
   • yrkesdidaktikk, 30 studiepoeng

   Veiledet pedagogisk praksis inngår som en integrert del av begge fagområdene, og utgjør totalt 60 hele dager. Pedagogisk praksis skal fortrinnsvis gjennomføres i videregående opplæring på yrkesfaglige programmer og fordeles på de ulike trinnene i programområdet. Minst 10 dager skal gjennomføres i ungdomstrinnet (8.-10. trinn).

   Utdanningen er organisert i to emnegrupper:

   • Emnegruppe 1: ledelse av læreprosesser – ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv.
   • Emnegruppe 2: skolen i samfunnet – ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv.

   Studiets innhold konsentreres om ledelse av læringsprosesser på ulike læringsarenaer med fokus på pedagogiske, yrkesdidaktiske, faglige og etiske kompetansekrav i det daglige arbeidet med elever/lærlinger. Opplæringen skal omfatte kjerneoppgaver som kartlegging, planlegging, tilrettelegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av læreprosesser som er tilpasset den enkelte elev/lærling og klasse/gruppe. I tillegg skal studiet gi kompetanse knyttet til skolens plass i samfunnet. Dette innebærer forståelse for skolens mandat, virksomhetens mål og egenart som organisasjon, arbeidsplass og læringsarena. Hovedfokuset i PPU-Y er rettet mot de yrkesfaglige utdanningsprogram og målet er å utdanne lærere som kan bidra i arbeidet med relevant fag-/yrkesopplæring.

    Studiet er delvis nettbasert og har 5 samlingsdager på campus og 15 samlingsdager nettbasert, til sammen 20 samlingsdager per studieår.

   Studiet består av to emner der hvert emne utgjør 30 studiepoeng. Begge emnene inneholder komponenter fra de to emnegruppene nevnt over. Pedagogikk, yrkesdidaktikk og pedagogisk praksis er integrerte deler i hvert emne. Begge emnene er obligatoriske. Emne 2 bygger på emne 1. I løpet av det andre emnet skal studentene gjennomføre et tverrfaglig utviklingsprosjekt som kombinerer pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis, og utgjør 10 studiepoeng.

   Oversikt over praksis
   Sem. Emnekode Emnenavn Dager ped.
   praksis
   Stp.
   1. og 2. PPUN6000 Læring og grunnleggende
   lærerkompetanse
   30 30
   3. og 4. PPUN6100 Videreutvikling av lærerarbeid 30 30

   Innholdet i studiet er organisert etter spiralprinsippet, det vil si at samme tema vil komme igjen flere ganger i løpet av studiet. Som konsekvens av spiralprinsippet vil begge emner inneholde elementer fra begge emnegrupper, men med ulik vekting. I det første emnet vektlegges individ- og gruppeperspektivet, mens emne to har hovedfokus på organisasjons- og samfunnsperspektivet.

   Oppbygging av PPU for yrkesfag, delvis nettbasert

   2. studieår

   Studiets arbeids- og undervisningsformer

   Studiet er nett- og samlingsbasert og krever at studentene er aktive deltakere både på nettsamlinger og undervisningsdagene på campus, og at de bidrar med sine refleksjoner og erfaringer i det læringsfellesskapet klassen utgjør.

   Høgskolens læringsplattform brukes i studiet, og alle studenter må disponere pc, høretelefoner og tilgang til internett. På de nettbaserte samlingene jobber studentene i et digitalt klasserom. Studiet er ikke nettbasert i den forstand at forelesninger og undervisning kan lastes ned, men baserer seg på nettbaserte samlinger med tilstedeværelse på nærmere angitte tidspunkt.

   Det forventes at man sitter uforstyrret og er aktivt deltakende på de nettbaserte samlingene. Opplæring i HiOAs læringsplattform vil bli gitt på studiets første samling på campus.

   Krav til oppmøte, praksis, arbeidskrav og eksamen er som programplanen og emneplanene beskriver.

    Siden studiet er praksis- og oppgavebasert og knyttet til utøvelse av lærerprofesjonen, vil deler av pensumkravet være valgfritt for studentene. Den oppgitte litteraturen dekker emnene, men er å anse som en anbefaling og en innføring til emnenes innhold. Ved selv å innhente hensiktsmessig litteratur sikrer vi at studentene utvikler kompetanse som er i tråd med læringsutbyttet i planen og egne læringsmål, under veiledning av faglærer.

   Samme litteratur kan gå igjen i flere emner. Læringsutbyttebeskrivelsene i de enkelte emnene bestemmer hvilken del av litteraturen som er aktuell i hvert emne.

   PPU-Y studiet har fagene pedagogikk, yrkesdidaktikk samt 60 dagers veiledet praksis i tre perioder. Studieoppgaver er relatert til praksis og refleksjon knyttet til egen erfaring og aktuell teori. Observasjon, egne erfaringer i praksis, undersøkelser, loggskriving og endrings- og utviklingsarbeidet er tidkrevende.

   Følgende prinsipper ligger til grunn for valg av arbeidsformer og organisering av innhold:

   Praksisorientering :

   • Utgangspunktet for studiet er utfordringer og oppgaver i læreryrket. Dette betyr at studentenes erfaringer fra praksisfeltet og refleksjoner knyttet til dette har en sentral plass i studiet.

   Problemorientering :

   • Studentene skal lære gjennom å arbeide med virkelighetsnære problemstillinger og situasjoner. Problemorienteringen kan gjennomføres ved for eksempel observasjons-/feltstudier, problembasert læring og oppgaveløsning, prosjektarbeid og utviklingsarbeid.

   Opplevelsesorientering:

   • Studentene skal bli bevisst og kunne gi uttrykk for sine følelser og tanker i ulike situasjoner. De skal også kunne tilrettelegge for slike læringsprosesser hos sine elever.

   Erfaringslæring:

   • Det vil si å gjøre seg bevisst tidligere erfaringer og gjøre seg nye erfaringer med ulike former for pedagogisk arbeid. Gjennom å planlegge, prøve ut og reflektere over ny praksis vil studentene øke bevissthet og handlingsregister i ulike opplæringssituasjoner.

   Eksemplarisk læring:

   • Studentene lærer ved at egnede eksempler analyseres, bearbeides, anvendes og generaliseres for bruk i egen praksis.

   Verdiorientering:

   • Studentene skal bli bevisst og klargjøre sine normer og holdninger i forhold til yrkesetiske standarder og konsekvenser av egne valg.

   Studentinnflytelse og målstyring:

   • Det er krav om minimum 1200 sider litteratur i begge emnene. Studentene velger litteratur fra de to emneplanene etter anbefaling og veiledning fra faglærere.   

   Pedagogisk praksis

   Alle studenter skal gjennomføre variert, veiledet og vurdert pedagogisk praksis på ungdomstrinnet (ti dager) og i videregående opplæring (50 dager) i eget programområde. Praksisopplæringen omfatter de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsplanfestede tid.

   Praksisopplæringen betraktes som en likeverdig læringsarena på linje med undervisning ved campus. Dette innebærer at problemstillinger som tas opp i undervisningen ved campus prøves ut og videreutvikles i praksisopplæringen. På samme måte vil erfaringer fra praksis danne grunnlag for diskusjoner og læringsarbeid på samlingene ved campus. Det skal være progresjon i praksisopplæringen.

   Praksisopplæringen skal bidra til å sikre at studentene oppnår relevant og god kompetanse i profesjonsfaget. Studentene skal prøve ut og bearbeide egne relevante erfaringer og refleksjoner i forhold til læringsutbyttet for studiet.

   Pedagogisk praksis i studiet er organisert i 3 perioder hvorav hver periode vurderes etter karakterskalaen bestått/ikke bestått. Faglærer ved høgskolen og praksislærer på den enkelte skole skal i samarbeid vurdere studentenes måloppnåelse i praksisperioden.

   All pedagogisk praksis må være gjennomført og bestått før studenten får fremstille seg til eksamen i tilhørende emne. Hvis en student ikke består en praksisperiode kan denne gjennomføres på nytt. Får studenten vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger må studiet avbrytes, jf. § 8-2 i  forskrift om studier og eksamen ved HiOA .

   Internasjonalisering

   Innholdet i studiet skal belyses i et internasjonalt perspektiv. Studentene kan ta deler av praksisopplæringen i utlandet i samsvar med HiOAs vilkår for godkjenning av studiet

   Arbeidskrav og krav om tilstedeværelse

   I løpet av studiet skal studentene dokumentere ulike arbeidskrav som knyttes til læringsfellesskapet på samlinger, arbeid mellom samlingene og pedagogisk praksis. Arbeidskravene skal utvikle studentenes evne til å reflektere over egen undervisning og sentrale problemstillinger som er relevante for læreryrket. Studiet legger stor vekt på at studentene utvikler evnen til å være aktiv deltaker i utviklingsarbeid i fellesskap med andre.

   Arbeidskrav skal være levert innen fastsatte frister. Studenter som på grunn av spesielle årsaker ikke leverer innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist skal avtales, i hvert enkelt tilfelle, med faglærer. Et ikke-godkjent arbeidskrav kan omarbeides og leveres til ny godkjenning ytterligere to ganger. Studenten må da selv avtale ny frist for innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert årsake eller avtale med faglærer, får ingen nye forsøk og vil derfor måtte utsette studiet med ett år.

   Alle arbeidskrav som er synliggjort i emnebeskrivelsene må være godkjent før eksamen kan gjennomføres.

   Studiet er prosessorientert og erfaringsbasert derfor er tilstedeværelse særdeles viktig for at studentene skal klare å opparbeide seg tilfredsstillende læringsutbytte. Av den grunn settes det krav om obligatorisk tilstedeværelse på 80 prosent av undervisningsdagene i hvert emne.

   I tilfeller der studentenes fravær av spesielle årsaker er større enn 20 prosent, kan faglærer, der denne mener det er nødvendig og hensiktsmessig, pålegge studenten å gjennomføre et alternativt opplegg for å tilfredsstille vilkårene for å gå opp til eksamen.

   Arbeidskrav og tilstedeværelse er omtalt under hvert emne.

   Vurderings-/eksamensformer og sensorordninger

   Eksamenskandidatens rettigheter og plikter framgår av  forskrift for studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus . Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen. Kandidaten har plikt til å gjøre seg kjent med bestemmelsene i forskriften. Beskrivelser av den enkelte eksamen finnes i emneplanene.

   Utvikling av vurderingskompetanse står sentralt i studiet og kontinuerlig vurdering er en integrert del av læreprosessen. Vurderingen har som formål å gi studentene tilbakemelding på egen utvikling i forhold til studiets mål, og å gi studentene erfaringer i framtidig vurderingsarbeid som yrkesfaglærer.

   Faglærer, praksislærer og medstudenter gir tilbakemelding på arbeid og utvikling gjennom studiet. Studentene skal også vurdere seg selv gjennom loggskriving, refleksjonsnotater og samtaler. På denne måten kan studentene utvikle bevissthet og metodekompetanse om vurderingsarbeid i egen lærerjobb. Til alle eksamener utarbeides det egne vurderingskriterier.

   Vurdering deltid
   Sem.
   (deltid)
   Emnekode og
   emnenavn
   Stp. Vurderings-/
   eksamensform
   Vurderings-
   uttrykk
   1. og 2. PPUN6000
   Læring og grunnleggende
   lærerkompetanse
   30 Individuell skriftlig
   hjemmeeksamen
   Bestått/
   ikke bestått
   3. og 4. PPUN6100
   Videreutvikling av
   lærerkompetanse
   30 Individuell skriftlig
   hjemmeeksamen
   med justerende
   muntlig høring
   A-F

   Alle emner synliggjøres på vitnemålet. Arbeidskravet, tverrfaglig utviklingsarbeid, samt dens tittel (både norsk og engelsk), skal stå på vitnemålet og vil være synlig under emnekode PPUN6100 – Videreutvikling av lærerkompetanse.

   Skikkethetsvurdering

   Med hjemmel i  lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler  § 4-10 punkt (6), er det fastsatt  forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning . Skikkethetsvurdering innebærer at det foretas en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag omfattes av denne ordningen. Fortløpende skikkethetsvurdering foregår også i praksisopplæringen.

   Om programmet

   Postgraduate Certificate in Education 60 stp. nettstudium med samlinger/deltid Kull 2017
   • Godkjent av prodekan for studier ved LUI 21.04.2017
    Etablert av dekan ved LUI 05.05.2017
   Publisert: Oppdatert: