HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

PPUN6000 Læring og grunnleggende lærerkompetanse

Innledning
Formålet med emnet er at studenten skal utvikle faglig identitet og kunne ta i bruk grunnleggende arbeidsmåter for planlegging av undervisning. I tillegg skal studenten oppøve evne til kritisk tenkning og refleksjon og fremstå som trygg i lærerrollen.

Forkunnskapskrav

Generelle opptakskrav for studiet

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til lovverk og styringsdokumenter som er relevante for yrkesfaglærer og yrkesopplæring generelt
 • kan planlegge for undervisning ut fra yrkesdidaktiske prinsipper
 • kan planlegge undervisnings- og arbeidsmåter som fremmer differensiert og tilpasset opplæring, vurdering og læreprosesser
 • kan benytte ulike informasjonskilder for å videreutvikle kunnskap om yrkesutøvelsen
 • har bred kunnskap om elevmedvirkning, demokratisk dannelse og pedagogisk entreprenørskap
 • kjenner til ungdoms utvikling, sosialisering og danning i et flerkulturelt samfunn
 • har kunnskap om læringsledelse og utvikling av godt klassemiljø
 • kjenner til fag- og yrkesopplæring i et historisk og kulturelt perspektiv

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sine pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske ferdigheter i tråd med samfunnets utviklings- og endringsbehov
 • kan lede opplæring der elever/lærlinger deltar i planlegging, gjennomføring- og vurderingsarbeid
 • kan lede læringsprosesser som fremmer differensiert og tilpasset opplæring for å sikre elevers/lærlingers læringsutbytte
 • kan gjennomføre vurderingsarbeid i samsvar med forskrifter og nyere forskning på feltet
 • kan forholde seg kritisk til faglitteratur og informasjonskilder knyttet til relevante fagområder for 8.-13. trinn
 • kan utvikle evnen til samarbeid med elever/lærlinger og aktuelle samarbeidspartnere
 • kan anvende logg og kunne reflektere over egen læreprosess
 • kan anvende digitale læremidler i opplæringen

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i yrkesetiske problemstillinger knyttet til lærerrollen, har solid pedagogisk, yrkesetisk og yrkesdidaktisk kompetanse
 • kan gjennom engasjement og faglig innsikt motivere elevenes/lærlingenes læringsprosesser
 • har yrkesstolthet og yrkesidentitet som yrkesfaglærer
 • kan bygge gode relasjoner til elever og skape et inkluderende læringsmiljø
 • kan integrere de grunnleggende ferdigheter i programfagene
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse i samarbeid med andre
 • kan legge til rette for entreprenørielle og kreative prosesser i undervisningen

 

Innhold

Emnet inneholder følgende temaer

 • klasseledelse
 • læringsmiljø, læring, lærer- og elev-/lærlingrolle
 • planlegging, gjennomføring og evaluering av yrkesopplæring
 • differensiering og tilpasset opplæring
 • ungdomskultur, sosialisering og flerkulturelle perspektiver
 • grunnleggende ferdigheter

 

Arbeids- og undervisningsformer

Læringsarbeidet vil skje gjennom aktiv bruk av IKT. Dette kan for eksempel være individuelle/gruppeoppgaver, oppgaver på nettet, diskusjonsforum på nettet, forelesninger via nettet, studentpresentasjoner på nettet, lyd-/bildepresentasjoner, bruk av digitale bildefortellinger og veiledning på filmopptak gjort i praksis.

 

Praksis

Det er knyttet to praksisperioder til emnet:

 • Praksisperiode 1: Studenter skal gjennomføre 20 dager pedagogisk praksis i videregående opplæring i eget programområde
 • Praksisperiode 2: Studentene skal gjennomføre 10 dager pedagogisk praksis på ungdomstrinnet (8.-10. trinn)

 

Begge perioder skal være veiledet, variert og vurdert. Hensikten er at studentene skal prøve ut og bearbeide egne relevante erfaringer knyttet til fag-/yrkesopplæring.

Pedagogisk praksis må være gjennomført og bestått før studenten får gå opp til eksamen i emnet. Det er utarbeidet en egen praksisguide til studiet.

 

Arbeidskrav og krav om obligatorisk tilstedeværelse

Det er tre arbeidskrav knyttet til emnet, som igjen består av flere deler. Arbeidskravene knyttes både til pedagogisk praksis og til læringsfellesskapet på samlingene. Det er derfor av stor betydning at studentene møter på samlingene. For å kunne avlegge eksamen i emnet kreves 80 % deltakelse i undervisningen. Fravær som overstiger 20 % medfører at studenten ikke får avlegge eksamen.

Se nærmere omtale av obligatorisk tilstedeværelse i programplanen kapittel 8.

Arbeidskrav 1

Planlegging og gjennomføring av undervisning, individuelt. Arbeidskravet har tre trinn og skal gjennomføres i følgende rekkefølge:

Trinn 1: Det skal utarbeides veiledningsdokument og undervisningsplan

Trinn 2: Fremlegg av undervisningsopplegg for medstudenter eller andre, ca. 15-20 min

Trinn 3: Det skal skrives individuell læringslogg/refleksjonsnotat på 650 ord (+/- 10 %)

 

Arbeidskrav 2

Arbeidskravet har to deler og skal gjennomføres på følgende måte:

Del 1: Prosjektgruppen skal utføre et gruppeprosjekt og dokumentere det muntlig for medstudenter eller andre, ca. 20 minutters varighet. Arbeidskravet kan løses individuelt etter avtale med faglærer.

Del 2: Hver student skal skrive et individuelt refleksjonsnotat, 1000 ord (+/- 10 %)

 

Arbeidskrav 3

Læring i pedagogisk praksis. Individuelt refleksjonsnotat, 1250 ord (+/- 10%)

 

Arbeidskravene må, i henhold til eksamensreglementet, være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering ytterligere to ganger innen ordinær eksamen. Studenten får til sammen tre forsøk på hvert arbeidskrav.

 

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, gjennomført og bestått praksis og minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen.

Vurdering/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

-          Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 14 dager, omfang 2000 ord (+/- 10%). Eksamen leveres i HiOAs digitale vurderingsverktøy.

 

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

 

Det benyttes to interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.

 

Ny og utsatt eksamen

 • Ny og utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen, det gis ny eksamensoppgave
 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus . Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

 

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Pensumliste

Anbefalt litteratur

 

Aagre, W. (2014). Ungdomskunnskap: Hverdagslivets kulturelle former   (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. [100 sider]

Andersen, E. S. & Schwencke, E. (2012). Prosjektarbeid: En veiledning for studenter   (4. utg.). Bekkestua: NKI forl. [200 sider] 

Dobson, S., Eggen, A. & Smith, K. (Red.). (2009). Vurdering, prinsipper og praksis . Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 4, 6, 11 og 12. 100 sider] 

Dypedahl, M., Myklevold, G.-A., Sørmo, D., Jensen, M. S. & Bøhn, H. (2016). Livet som lærer . Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 1, 2, 3, 5, 6 og 7. 90 sider]

Gjøsund, P. & Huseby, R. (2015). To eller flere: Basiskunnskaper i gruppepsykologi   (4. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. [80 sider] 

Greek, M., Jonsmoen, K. M. & Nilsen, I. M. (2014). Tenk kritisk og reflekter . Oslo: Gyldendal akademisk. [40 sider]

Haaland, G. & Nilsen, S. E. (2013). Læring gjennom praksis: Innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen . Oslo: PEDLEX norsk skoleinformasjon. [Kap. 1-6. 180 sider]            

Hattie, J. & Goveia, I. C. (2013). Synlig læring for lærere: Maksimal effekt på læring . [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. [Forord, kap. 1, og del 2. 150 sider]            

Hiim, H. & Hippe, E. (2009). Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere  (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 1-8. 130 sider] 

Høihilder, E. K., Engh, K. R., Bjørshol, S., Haaland, G. & Wigestrand, S. R. (Red.). (2009). Elevvurdering: Metoder for ungdomstrinnet og videregående opplæring . [Oslo]: Pedlex norsk skoleinformasjon. [100 sider]

Illeris, K. & Nordgård, Y. (2012). Læring . Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 1-3, 9 og 12. 74 sider]

Imsen, G. (2011). Hattie-feberen i norsk skolepolitikk. Bedre skole, (4), 18-25.  Hentet fra http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_nr_4_11/BS_0411_Imsen.pdf

Imsen, G. (2014). Elevens verden: Innføring i pedagogisk psykologi   (5. utg.). Oslo: Universitetsforl. [Del 1 og 3. 200 sider]

Imsen, G. (2016). Lærerens verden: Innføring i generell didaktikk  (5. utg.). Oslo: Universitetsforl. [Del I, del II kap. 6, del IV kap.9. 150 sider]

Johnsen, B. (2013). "Hva ser jeg når jeg ser? Og hva sier jeg at jeg ser?: Oppmerksomhet, observasjon, tilbakemelding   (HiOA Tema utgivelser 2013 nr. 2). Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus. [45 sider]

Krumsvik, R. J. (2014). Klasseledelse i den digitale skolen . Oslo: Cappelen Damm akademisk. [Kap. 1 og 2. 58 sider] 

Lingås, L. G. (2014). Etikk for pedagoger   (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [60 sider] 

Moltubak, J. (2015). Gnistrende undervisning: Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign . Oslo: Gyldendal akademisk. [150 sider]

 

Valg av litteratur skal diskuteres og godkjennes av faglærer, og synliggjøres i arbeidskrav og eksamensoppgaver etter gitte retningslinjer.

Krav til litteratur er minimum 1200 sider.

Grunnlagsdokumenter:

Forskrift til opplæringslova . (2006). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) . Hentet fra http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html 

Utdanningsdirektoratet. (2006). Kunnskapsløftet . [Oslo]. Hentet fra http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/

(Pensumliste ajour: 17.10.2017 Gjennomgått av Biblioteket Kjeller (sju), APA-stil)

Om emnet

Learning and basic teaching competences Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag - nett- og samlingsbasert 30 1 Norsk 2017 Nett- og samlingsbasert, deltid
Publisert: Oppdatert: