HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Pedagogikk for undervisnings- og læringsarbeid i fagskolen

Trenger din fagskole grunnleggende undervisningskompetanse? Dette studiet vil gi lærere formell kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i fagskoler.

Studiet gir grunnleggende lærerkompetanse for arbeid i fagskoler, og er rettet mot ansatte som jobber med undervisning eller veiledning i fagskoler. Studietilbudet kan bestilles av fagskoler over hele landet, og kan gjennomføres på den enkelte arbeidsplass eller på OsloMet.

Les mer om innhold og organisering.

Hva lærer studentene?
Gjennom studiet vil studentene lære å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere undervisnings- og læringsarbeid. De skal lære å ta i bruk forskningsbasert kunnskap, prøve ut varierte læreraktiviteter på egen arbeidsplass og de skal oppøve en kritisk og reflektert holdning til egen praksis og fagskolens virksomhet.

Temaer:
– Lovverk og styringsdokumenter som er relevant for undervisnings- og læringsarbeid
– Pedagogikk, yrkesdidaktikk og arbeidsmetoder
– Voksnes læring
– Klasseledelse og utvikling av et godt læringsmiljø
– Forsknings- og utviklingsarbeid
– Skolen som en lærende organisasjon
Mer informasjon om innholdet i de enkelte emnene på studiesiden.

Undervisning og samlinger
Studiet er på deltid, og er samlings- og nettbasert. Studiet er praksisrettet og tilpasses fagskolenes varierte og yrkesrettede fagområder.

I studiet brukes varierte undervisnings- og læringsformer, basert på de yrkesdidaktiske prinsippene, for eksempel praksisorientering, opplevelsesorientering og problemorientert læring. Studiet vektlegger erfaringsdeling, og egen arbeidsplass vil være sentral i studentenes utviklings- og læringsarbeid.

Samlingsplan for AOF Haugaland

Samlingsplan Forum for kunstfagskoler

Arbeidskrav, praksis og veiledning
Studentene skal jobbe med arbeidskrav hvor de reflekterer over egen undervisning og sentrale problemstillinger som er relevante for lærerrollen. Sentralt i studiet er utvikling av evnen til å være aktiv deltaker i utviklingsarbeid i fellesskap med andre.

Studentene skal gjennomføre 10 dager veiledet praksis per emne. I løpet av praksisen skal de prøve ut og videreutvikle problemstillinger som er tatt opp i undervisningen på egen arbeidsplass.

Se programplanen for nærmere beskrivelse av arbeidskrav og praksis. 

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-y)
Når studentene har gjennomført og bestått «Undervisnings- og læringsarbeid i fagskolen» og «Videreutvikling av undervisnings- og læringsarbeid i fagskolen» (totalt 30 studiepoeng), kan de søke om opptak til siste del av PPU-y ved OsloMet, dersom de oppfyller opptakskravene til PPU-y.

Studietilbud i 2018 – 2019
AOF Haugaland: Emne 1; vår 2019, emne 2; høst 2019
– Forum for kunstfaglige studier: Emne 1, start høst 2018 varighet ut vår 2019.

Det er kun studenter tilknyttet og prioritert av disse institusjonene som kan få opptak til studiet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

AOF Haugaland i 2019.
Søknadsprosessen til studiet er todelt.
–Du må først søke til AOF Haugland.
–Søkere som prioriteres for opptak av AOF Haugaland må i tillegg søke formelt opptak til OsloMet. Informasjon om søknadsprosedyren ved OsloMet vil kun sendes til de søkerne som AOF Haugaland har prioritert.

Forum for kunstfaglig utdanning i 2018-19.
Søknadsprosessen til studiet er todelt.
–Du må først søke til rektor ved din skole.
–Søkere som prioriteres for opptak av Forum for kunstfaglig utdanning må i tillegg søke formelt opptak til OsloMet. Informasjon om søknadsprosedyren ved OsloMet vil kun sendes til de søkerne som Forumet har prioritert.

Det er kun lærere tilknyttet og prioritert av disse institusjonene som kan få opptak til studiet.

Opptakskrav

Generelle opptakskrav
Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.
Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Slike søkere må i tillegg dokumentere ett av følgende:
– fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant (fulltids) yrkespraksis
– minimum fem års relevant (fulltids) yrkespraksis og tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet.
Språkkunnskaper skal dokumenteres med karakteren 2 eller bedre i faget norsk (eller annet nordisk språk) fra videregående skole eller tilsvarende. Kravet til språkkunnskaper kan alternativt dokumenteres med en arbeidsattest med en beskrivelse av hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig (eller annet nordisk språk skriftlig) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.

Tilleggskrav :
Søker må ha relevant fagskoleutdanning eller universitets- eller høgskoleutdanning, minimum 30 fagskole eller studiepoeng. Søkere kan realkompetansevurderes i forhold til dette kravet.

Fakta

Pedagogikk for undervisnings- og læringsarbeid i fagskolen November 2018 15+15 Deltid Haugesund/Oslo Norsk Semesteravgift

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Her får du mer informasjon:

Kontakt

Administrativ kontaktperson: Ida Stabrun

Publisert: Oppdatert: