HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Skolemiljø og ledelse – videreutdanning for skoleledere

Modulbasert videreutdanning for skoleledere om skolemiljø, mobbing og andre krenkelser.
Tilbudet er for rektorer og andre skoleledere i grunn- og videregående opplæring, som har gjennomført rektorutdanning eller tilsvarende utdanning.
Søknadsfrist er 15. mai.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr OsloMet, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, 15 studiepoeng videreutdanning for skoleledere i skolemiljø, mobbing og krenkelser.

Studiet skal gi skoleledere økt kunnskap og ferdigheter de trenger for å kunne løse konkrete utfordringer med å sikre alle elever trygge og gode skolemiljø, samt forebygge, avdekke og håndtere mobbing og annen krenkende atferd. Emnet baserer seg på rammeverket for rektorutdanningen og de krav og forventninger som stilles til rektor. Det innbefatter samarbeid med skoleeier.  

Fagområdet omfatter forebyggende tilnærminger til inkludering og skolemiljø , hvilket innebærer at ansatte og ledere på alle nivå i skolen skal kunne håndtere mobbing og krenkelser og slik realisere aktivitetsplikten. De pedagogiske tiltakene som velges skal videre være bygd på gode pedagogiske analyser og være informert av forskningsbasert kunnskap. I dette perspektivet ligger også å utvikle skolelederes trygghet i håndtering av regelverket, og at denne tryggheten er forankret i et oppdatert kunnskapsgrunnlag på dette lovområdet.

Fagområdet er videre bygd på teori om skoler som profesjonelle fellesskap, der kjernen er en kollektivt forpliktende kultur sentrert om elevenes læring, ferdigheter i samarbeid om undervisning, et tillitsbasert klima og ledelse i effektive læringsarenaer. Et kritisk punkt dreier seg om ledelsens evne til å håndtere den formelle styringsretten og avviksstyring på den ene siden; og evne til å bygge gjensidig tillit på den andre. Nyere forskning på skoleledelse er tydelig på ledelse som lagarbeid både i små og store skoler, og dette perspektivet står sentralt i fagområdet. Emnet skal være forskningsbasert og samtidig være praksisrettet. Det vil derfor i studiet bli lagt vekt på anvendelse av kunnskap gjennom ledelse av konkret utprøving av tiltak samt etablering av en sterk forebyggende kapasitet i egen organisasjon. I tillegg skal studiet forberede studentene på å gjennomføre konkrete intervensjoner i egen organisasjon med formål å sikre at regelverkets intensjoner om et trygt og godt skolemiljø for elevene realiseres i daglig virksomhet.

I likhet med Rektorutdanningen forutsetter anbudsinnbydelsen at utdanningen skal være forskningsforankret og praksisrettet inn mot den enkelte students ledelsesutfordringer.  Studiet gir fordypning i skolemiljø, mobbing og krenkelser og tilsvarende ferdigheter i å lede konkret forbedring og endring på den enkelte skole. Det tas opp 30 studenter på programmet, og første samling avholdes høsten 2018. Studiet gjennomføres over to semestre.

Les mer om innhold og organisering.

Jan Merok Paulsen: ”I kravspesifikasjonen gjøres det eksplisitt at den modulbaserte videreutdanningen skal vektlegge ” obligatorisk utprøving, trening og refleksjon på egen arbeidsplass ”.  Vi har derfor lagt vesentlig vekt på forskningsbasert kunnskap og praktiske ferdigheter i ledelsesintervensjoner. Dette er et veldig godt tilbud til skoler for å bygge systemkompetanse, kunnskap og ferdigheter til beste for skolemiljøet, elevenes læring og utvikling. 

Et godt og inkluderende skolemiljø bidrar til en positiv læring og utvikling for den enkelte elev og vil sikre eleven en skolehverdag som fremmer helse og trivsel. Et godt skolemiljø bidrar til gode skolefaglige prestasjoner og god sosial kompetanse, samtidig som motiverte og velfungerende elever også bidrar til å opprettholde et godt læringsmiljø. Skolemiljøet bidrar således til elevens dannelse.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15.mai

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, og i tillegg bestått Nasjonal rektorutdanning (30 studiepoeng) eller minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller utdanningsledelse.

Studieinformasjon

Fakta

Skolemiljø og ledelse Høst 2018 15 2 semester Pilestredet Norsk

Kontakt

Faglig ansvarlig: Jan Merok Paulsen

Administrativt ansvarlig: Beate Holing

Samlingsoversikt:

Samlinger høsten 2018:

Samling 1:

Tirsdag 11.sept

Onsdag 12.sept

Samling 2:

Onsdag 7.nov

Torsdag 8.nov

Fredag 9.nov

 

Samlinger våren2019:

Samling 3:

Torsdag 17.jan

Fredag 18.jan

Samling 4:

Onsdag 6.mars

Torsdag 7.mars

Fredag 8.mars

Samling 5:

Torsdag 4. april

Fredag 5.april

 

Tilsammen 12 dager

Publisert: Oppdatert: