HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

TLKM6000 Tolking i komplekse møter

Emneplan godkjent av studieutvalget 18. desember 2014 og etablert av fakultetsstyret 22. januar 2015.
Redaksjonell endring foretatt 14. januar 2016.
Gjeldende fra vårsemesteret 2016.

Innledning

Emnet Tolking i komplekse møter (15 studiepoeng) bygger på emnet Tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng) og gir en videre praktisk-teoretisk innføring i tolkefaget. Emnet omhandler tolking i møter med flere deltakere og ulike språklige registre. Det er et nett- og samlingsbasert emne, og det tilbys som deltidsstudium over ett semester.

Målgruppe

Målgruppen er personer som har gjennomført og bestått Tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng) og som ønsker å videreutvikle sin forståelse og utøvelse av tolkefaget.

Opptakskrav

Opptakskravet er bestått eksamen i emnet Tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng) eller tilsvarende. Det tas opp studenter med ulike tolkespråk. Prioriterte tolkespråk blir annonsert i forkant av hvert opptak. Vedlegg 1 gir nærmere informasjon om rangering av kvalifiserte søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om konteksten til ulike møter med flere deltakere, som for eksempel i rettsforhandlinger, tverrfaglige møter i helsevesen og barnevern med mer
 • har grunnleggende kunnskap om tolketekniske metoder ved gjennomføring av tolking i komplekse møter

Ferdigheter

Studenten

 • kan veksle mellom ulike tolkemetoder (simultantolking, tolking fra skrift til tale , konsekutiv tolking med notater) i møter med flere deltakere og i møter hvor det brukes ulike språklige registre

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for muligheter og begrensninger ved tolking i komplekse møter i teori og praksis

Innhold

Emnet inneholder følgende temaområder:

 1. Muligheter og begrensninger ved praktisk gjennomføring av tolking i komplekse møter - med flere deltakere og veksling mellom ulike tolketeknikker (simultantolking, notatteknikk, fjerntolking og tolking fra skrift til tale).
 2. Fordypning i spesifikk kontekstkunnskap knyttet til tolking i ulike deler av offentlig sektor: rettsvesen, barnevern, utlendingsforvaltning med mer.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som deltidsstudium over ett semester. Emnet er nettbasert med samlinger. I løpet av semesteret vil det være fire samlinger ved Høgskolen i Oslo og Akershus og læringsaktiviteter på nett mellom samlingene.

Det er en forutsetning at studentene kan disponere egen datamaskin, har muligheter for lydopptak og har tilgang til Internett. Det forutsettes stor grad av selvstudium.

Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse

Følgende arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen:

Arbeidskrav

 1. Et skriftlig refleksjonsnotat hvor studenten analyserer egne styrker og utfordringer basert på opptak av egen tolkeøvelse (én til to sider, 400-800 ord).
 2. En skriftlig fagfellevurdering - en individuell praktisk-teoretisk analyse basert på opptak av en medstudents tolkeøvelse (én til to sider, 400-800 ord).
 3. En midtveisevaluering i form av en muntlig presentasjon av egen utvikling (varighet ca. fem minutter).

Formålet med arbeidskrav en og to er å bli seg bevisst egne og andres utfordringer. Formålet med det tredje arbeidskravet er å vise til på hvilken måte studenten eventuelt har videreutviklet sine ferdigheter i tolking i komplekse møter.

Arbeidskrav skal være levert innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til “godkjent” eller “ikke godkjent”. Studenter som leverer arbeidskrav innen fristen, men som får vurdering “ikke godkjent”, har anledning til maksimum to nye innleveringer. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Gjennom studiet skal studentene utvikle praktiske ferdigheter og kompetanse knyttet til tolking i ulike situasjoner. Denne type ferdigheter og kompetanse kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om tilstedeværelse i følgende faglige aktiviteter:

 • Minimum 80 prosent deltakelse i læringsaktiviteter på nett.
 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse på samlinger totalt.

Sykdom fritar ikke for deltakelse i disse aktivitetene.

Vurdering

Avsluttende vurdering har form av en mappeinnlevering. Mappen skal inneholde:

 1. Videoopptak av to egne øvelser (maksimum ti minutter på hver) for vurdering av tolketekniske ferdigheter.
 2. En praktisk-teoretisk skriftlig analyse av øvelsene fra punkt 1 (to til tre sider, 800-1200 ord).

Mappen skal leveres innen fastsatt frist.

Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor.

Karakterskala

Det anvendes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Vurderingskriterier.
Symbol Betegnelse Fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier
A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg gjennom svært god gjengivelse med nyanser intakt på begge språk, samt naturlig flyt i forhold til originalen både mht. tempo og sekvenslengde. Kandidaten viser svært høy vurderingsevne og høy grad av selvstendighet.
B Meget god Meget god prestasjon med gjennomgående god gjengivelse og de fleste nyanser intakt på begge språk, samt overveiende grad av naturlig flyt i forhold til originalen mht. til tempo og sekvenslengde. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
C God God prestasjon med generelt god gjengivelse på begge språk, men enkelte unøyaktigheter, samt noe avvik i forhold til originalens tempo og sekvenslengde. Kandidaten viser god vurderingsevne og en viss grad av selvstendighet.
D Nokså god En akseptabel prestasjon som har enkelte vesentlige mangler bl.a. gjennom unøyaktigheter i gjengivelsen på ett eller begge språk, samt avvik i forhold til originalens tempo og sekvenslengde slik at kandidaten innimellom skaper markerte pauser og bidrar til at kommunikasjonen blir oppstykket. Kandidaten viser en viss grad vurderingsevne og selvstendighet.
E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller de faglige minimumskravene men gjengivelsen på ett eller begge språk preges av flere/ større unøyaktigheter samt sjenerende avvik i forhold til originalens tempo og sekvenslengde. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet
F Ikke bestått Prestasjonen tilfredsstiller ikke de faglige minimumskravene og kandidaten behersker ikke språklige eller tolketekniske ferdigheter i en slik grad at han/hun mestrer situasjonen. Kandidaten viser manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Ny/utsatt eksamen

Studentenes rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Klageadgang

Det kan klages over karakterfastsetting og på formelle feil i samsvar med bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler, jf. også forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Vedlegg 1

Rangering av søkere ved opptak til Tolking i komplekse møter (15 studiepoeng)

Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Utdanning/annet som gir tilleggspoeng

Tilleggspoeng.
Utdanning Poeng
Høyere utdanning utover opptakskravet 0,5 poeng per 30 studiepoeng, maksimalt 2 poeng
Påbygningsenhet i tolking 1 poeng per 30 studiepoeng, maksimalt 2 poeng
Statsautorisert tolk (i tolkespråket) 10
Statsautorisert translatør (i tolkespråket) 5
Oppført i Norsk tolkeregister 2

Det gis ikke poeng for yrkespraksis.

Pensumliste

Bøker/rapporter

Hale, S. B. 2004. The Discourse of Court Interpreting. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. Kapittel 1 og 3 (43 sider)

Høstmælingen, N. 2005. Hva er menneskerettigheter . Oslo: Universitetsforlaget (137 sider)

Jareg K. & Pettersen, Z. 2006 Tolk og tolkebruker – to sider av same sak , NAKMIs skriftserie om minoriteter og helse. Oslo: Fagbokforlaget. Kapittel 7-9 (30 sider)

Kjelland-Mørdre, K., Rolland H. A. L., Steen, K. S., Gammelgård, P. og C. Anker 2008. Konflikt, mekling og rettsmekling . Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1-12 (230 sider)

Norsk innvandrerforum 2013. Rapport «Flerkulturelt barnevern?» (28 sider)  http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20gr%C3%BCnerl%C3%B8kka%20%28BGA%29/Internett%20%28BGA%29/EMI/Rapport%20Norsk%20Innvandrerforum%202013.pdf 

Skaaden, H. 2013. Den topartiske tolken , Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 2, 8, 9, 10 og 12 (100 sider)

Øvreeide, Haldor 2009. Samtaler med barn. Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Kristiansand: Høyskoleforlaget (160 sider)

Artikler

Berk-Seligson, Susan. 2002.”The Impact of Politeness in Witness Testimony: The Influence of the Court Interpreter”. I Pöchhacker, Franz & Miriam Shlesinger (red.) The Interpreting Studies Reader . Routledge Language Readers. London & New York: Routledge, s. 278-293 (15 sider)

Mason, Ian & Miranda Stewart. 2001. Interactional Pragmatics, Face and the Dialogue Interpreter. I

Mason, Ian (red.) Triadic Exchanges. Studies in Dialogue Interpreting . Manchester UK & Northampton MA: St Jerome Publishing, s. 51-71 (20 sider)

Mikkelson, Holly 2000. Introduction to court interpreting. Manchester: St. Jerome. Kapittel 6 (16 sider)

Nilsen, Anne Birgitta 2007. ”Språklig manipulasjon i rettssalen”. I Lov og rett 3/2007, s. 185-189 (4 sider)

Nilsen, Anne Birgitta  2013, Exploring Interpreting for Young Children,

The International Journal for Translation & Interpreting Research (trans-int.org), (16 sider)

https://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/1645/1/1021858.pdf

Nilsen, Anne Birgitta 2012. Retorikk, språk og kultur – Når snakker vi egentlig samme språk? i Båtnes, P. I. og Egden, S. (red).  Flerkulturell forståelse i praksis , Gyldendal akademisk, Oslo, s. 210-216 (6 sider)

Nettressurser

Helsedirektoratet. «Psykisk helse og rus»  https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus (ca. 100 sider)

Norges domstoler. «Om domstolene, sivil sak og straffesak» og tilhørende videoklipp (ca. 100 sider) http://www.domstol.no/no/Om-domstolene/ 

Utlendingsnemda. ”Gjennomføring av nemdmøter." (7 sider) 

Rollespill (50 sider)

Sum: ca. 1062 sider.

Om emnet

Interpreting in Complex Settings 15 stp. Vår 2016 Norsk 2016
Publisert: Oppdatert: