HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Journalistikk

Utdanningsvalg

Utdanningsvalg er en videreutdanning som er begrunnet i behov for en utvidet og solid kompetanse blant lærere for å håndtere arbeidsoppgavene tilknyttet faget utdanningsvalg i skolesystemet.

Om studiet

Studiet retter seg først og fremst mot pedagoger på ungdomstrinnet som ønsker å undervise i faget utdanningsvalg. Studiet retter seg også mot dem som til daglig jobber med elevers identitet og egenutvikling i videregående skole og i bedrift.

Les mer om innhold og organisering.

Studiets innhold konsentreres om ledelse av læringsprosesser i faget utdanningsvalg og hovedfokus er på elevenes utvikling og valgmuligheter for fremtiden. Studiet skal sette lærere i stand til å veilede elevene i en refleksjonsprosess knyttet til interesser, behov, ønsker og drømmer i forhold til fremtidig arbeid og liv, slik at de blir bevisst egne verdier og blir kjent med fremtidige muligheter i vårt utdanningssystem. Studiet gjennomføres i samarbeid med aktører i videregående opplæring, høgskole og i arbeidslivet.

I løpet av studiet skal studentene dokumentere ulike arbeidskrav som beskrives i programplanen. Disse knyttes til arbeidsoppgaver på egen arbeidsplass. Arbeidskravene skal utvikle studentenes evne til å reflektere over egen undervisning og sentrale problemstillinger som er relevante for faget utdanningsvalg i skolen.

Innholdet i studiet er organisert etter spiralprinsippet, det vil si at samme tema vil komme igjen flere ganger i løpet av studiet. I det første emnet vektlegges det individuelle perspektivet, mens emne to har hovedfokus på organisasjons- og systemperspektivet.

Det legges vekt på at innhold og arbeidsformer skal være praksisnære og praksisrelevante.

Studiet er bygget opp rundt følgende kompetanseområder:

  • Veiledning av læringsprosesser i et karriereperspektiv
  • Ungdomskunnskap, ungdomskultur og livsmestring
  • Elevmedvirkning og lærelyst i utviklingsarbeid
  • Endrings- og utviklingskompetanse i en lærende organisasjon
  • Utdanningsvalg og systemforståelse
  • Livslang læring, nettverk og arbeidslivskunnskap
  • Etiske perspektiver

Organisering av studiet

Studiet er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium. Det består av to emner:

  • UTVA6100/UTVAO6100: Ungdom og muligheter, motivasjon og mestring, 15 studiepoeng
  • UTVA6200/UTVAO6200: Utdanningsvalg som hele skolens ansvar, 15 studiepoeng

Emnene bygger på hverandre og må normalt tas i rekkefølge slik at gjennomføring av første emne er en forutsetning for å kunne ta det andre emnet.

Studiet krever at studentene er aktive deltakere på samlinger og at de bidrar med sine refleksjoner og erfaringer i det læringsfellesskapet klassen utgjør. Innhold og arbeidsmåter i studiet fordrer tilstedeværelse og deltakelse. Ulike undervisningsmetoder inkluderer forelesninger med introduksjon av faglige temaer, nettforelesning, dialog, gruppearbeid, erfaringsdeling, litteraturstudier og praktiske øvelser.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Opptakskrav er godkjent lærerutdanning eller tre års høyere utdanning der pedagogikk/opplæring inngår.

Studieinformasjon

Fakta

Utdanningsvalg Høst 2018 30 To semestre, deltid Kjeller, Skedsmo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på  student.oslomet.no  for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig kontaktperson: Unni Høsøien

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Studenter som spiller et barnespill på en tablet.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til å anvende veiledning og håndtere refleksjonsprosesser som metoder for å øke mestringsevner hos den enkelte elev.  Studentene utvikler en utvidet og solid kompetanse for å håndtere og lede faget utdanningsvalg i skolesystemet.

Publisert: Oppdatert: