HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Emnekategori 5 Strategisk ledelse med IKT

Innledning

Gjennom arbeidet med emnet skal studentene opparbeide innsikt i teori om strategi og strategiutvikling knyttet til IKT. De skal oppnå tilstrekkelig kompetanse til å kunne lede og delta i arbeidet med å utvikle IKT-strategi og strategisk IKT-plan for en skole eller annen organisasjon.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om strategi og strategiutvikling knyttet til IKT
 • kan anvende kunnskap om strategisk ledelse i ulike organisasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere eksisterende teorier og metoder innenfor strategisk ledelse og arbeide selvstendig  og i samarbeid med andre med å utvikle IKT-strategi og strategisk IKT-plan for ulike organisasjoner
 • kan bruke relevante metoder og teorier for å analysere organisasjoners strategiske planer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante fag- yrkes- og forskningsetiske problemstillinger på området
 • kan kommunisere om problemstillinger innen strategisk ledelse både med spesialister og allmennheten
 • kan bidra til nytenkning innen utvikling av strategiske planer

Innhold

Studentene vil arbeide teoretisk og praktisk med følgende emner:

 • Organisasjoner og organisasjonsteori relatert til IKT.
 • Strategi-begrepet, strategiplaner og årsplaner.
 • Å sette en plan ut i livet.
 • Teknologistøtte til planlegging og rapportering.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene varierer mellom forelesninger, diskusjoner og øvingsoppgaver. Studentene forventes å lese pensum på egen hånd. Forelesningene vil utdype og presentere ulike perspektiver på temaer i pensum. I tillegg til forelesninger er arbeidsformene diskusjoner og øvingsoppgaver. Studentene skal gjennomføre en større utviklingsoppgave knyttet til emnets tema i valgt organisasjon.

Vurdering

Studenten skal dokumentere en oppgave knyttet til strategisk IKT-plan i valgt organisasjon (se over). Oppgaven skal dokumenteres i en individuell rapport på mellom 2000 og 4000 ord. Den skal dokumentere den valgte organisasjonens behov, begrunne valg av strategi- og planleggingsmetoder ut fra pensum i emnet, vurdere realismen i planen og til slutt reflektere over egen læring.

Rapporten fra utviklingsoppgaven vil danne grunnlag for vurdering. Arbeidet vil bli vurdert av en intern og en ekstern sensor.

Karakterskala

Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter. Karakteren F brukes ved ikke bestått. Se generelle vurderingskriterier i programplanen.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen. Ved stryk kan revidert rapport leveres til ny eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved HiOA . Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Pensumliste

Pensum omfatter totalt ca. 800 sider. 

Busch, Tor, Johnsen, Erik, Vanebo, Jan Ole og Valstad, Stein Jonny (2007). Endringsledelse i et strategisk perspektiv, Oslo: Universitetsforlaget ISBN: 82-15-00999-9, 287 s.

Erstad, Ola og Hauge, Trond Eiliv (red.) (2011). Skoleutvikling og digitale medier: kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring. ISBN: 978-82-05-36115-7, 247 s.

Sivesind, Kirsten, Skedsmo, Guri og Langfeldt, Gjert (red.) (2006)  Utdanningsledelse,  Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN: 978-82-02-25997-6, h., 82-02-25997-5, 271 s.

Det tas forbehold om endring/revidering i pensumlitteraturen. Dette vil bli gjort i samråd med studentene, og under forutsetning av at studieleder vil godkjenne disse endringene.

(Pensumliste ajour: 12. juni 2015)

Om emnet

Strategic Management with ICT Masterstudium i IKT-støttet læring 15 stp. Høst Norsk 2017-2018
Publisert: Oppdatert: