HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

PHUV9100 Vitenskapsteori, forskningsmetodologi og etikk

Emneplan godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 21. februar 2011.

Emnet er et obligatorisk emne i ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Innledning

Vitenskapsteori, forskningsmetodologi og etikk (10 studiepoeng) er et sentralt emne i opplæringsdelen av ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I læringsforløpet skal studentene styrke sitt kunnskapsgrunnlag for arbeid med generelle vitenskapsteoretiske, forskningsmetodologiske og etiske spørsmål, så vel som knyttet til forskningsfeltet utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Gjennom emnets mangfolds- og breddeorientering skal studentene tilegne seg generell teoretisk oversikt over ulike metodologiske tilnærminger. Komparative perspektiver er sentrale i emnet. Evnen til å se sammenhenger mellom teoriorientering og relevante valg for praktiske tilnærminger oppøves gjennom metodologisk og etisk refleksjon. Mens teoridelen i det vesentlige er kunnskapsorientert, vil metodologidelen være noe mer ferdighets- og utviklingsorientert. Delemnet etikk vil til en viss grad være holdningsorientert.

Emnet kan erstattes av et eller flere ph.d. emner ved HiOA eller ved en annen utdanningsinstitusjon eller ved en forskerskole.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har dyptgående kunnskap om

  • generell historisk og nyere vitenskapsteori og ulike metodologiske tilnærminger
  • vitenskapsteoretisk og metodologisk kunnskap knyttet til relevante utdanningsvitenskapelige problemstillinger
  • sentrale spørsmål knyttet til feltets forsknings- og yrkesetikk

Ferdigheter

Studenten

  • har tilegnet seg tilstrekkelig metodologisk kompetanse på høyt nivå til å utvikle ny kunnskap på eget fagfelt
  • kan håndtere vitenskapsteoretiske analyser av komplekse sammenhenger på relevante fagfelt
  • kan formulere vitenskapsteoretiske, metodologiske og etiske problemstillinger knyttet til utdanningsvitenskapelig forskning og utvikling
  • kan gi faglig kompetente skriftlige og muntlige presentasjoner på relevante konferanser, nasjonalt og internasjonalt

Generell kompetanse

Studenten

  • kan identifisere og etablere fruktbare sammenhenger mellom teori, empiri og praksis basert på utviklet metodologisk kompetanse
  • har forskningsetisk kompetanse til å identifisere relevant etiske utfordringer i egen forskningsprosess
  • kan identifisere og drøfte komplekse sammenhenger og motsetninger mellom mer generell vitenskapsteori og kunnskapsteori knyttet til eget forskningsfelt

Innhold

Emnet består av vitenskapsteori, forskningsmetodologier og etikk. De tre hoveddelene ses i sammenheng. Sentrale emner er generell vitenskapsteori, vitenskapsteoretiske fremstillinger som problematiserer begreper som viten, kunnskap, praksis og teori, danning, historisk fagutvikling og relasjoner mellom estetikk, epistemologi og etikk. Videre presenteres og drøftes teorier med relevans for utdanningsvitenskap, kvalitative, kvantitative og utviklingsorienterte tilnærminger, samt yrkesetikk og forskningsetikk knyttet til utdanningsfeltet.

Organisering og arbeidsmåter

Undervisningen i emnet går normalt over ett semester. Det gis organisert undervisning i form av forelesninger, seminarer og veiledning. Studentene organiseres i mindre grupper med tanke på forberedelse til diskusjon og respons på skriftlige arbeider. Det er forventet at studentene deltar aktivt i alle deler av undervisningen. Veiledning knyttes i vesentlig grad til utforming av essay.

Vurdering

Arbeidskrav

Muntlig presentasjon av utkast til individuelt essay.

Avsluttende vurdering

Studenten skriver et individuelt essay med omfang 15-20 sider. Teksten skal knyttes til relevante problemstillinger i emnets pensum. Essayet kan også være knyttet til, men må ikke overlappe arbeidet med, egen avhandling.

Dersom essayet ikke kan godkjennes, kan studenten levere inn et bearbeidet essay én gang innen en nærmere fastsatt frist.

Vurderingskriterier

Vurderingen av essay gjøres på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for kurset.

Klageadgang

Bestemmelser om eksamen og fusk i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjelder for arbeider som inngår i ph.d.-programmets opplæringsdel.

Undervisningsspråk

Undervisning vil foregå på engelsk.

Undervisningsplan

Undervisningsplan.
Mandag 23.11.2015
9.30-15.15
Forelesninger Timeplan Tittel Foreleser(e) Litteratur  Rom
Forelesning 9.30 - 10.15
10.30 - 11.15
Ontological and epistemological perspectives: Representation (knowledge, theories, models) Vandra Masemann Alvesson & Sköldberg (2009) FG5-FG030
Lunsj 11.30 - 12.15
Forelesning 12.30 - 13.15
13.30 - 14.15
Foundations of Social Science Theory and Methodology Vandra Masemann Alvesson & Sköldberg (2009) FG5-FG030
Seminar 14.30 - 15.15 Presentations and discussion of PhD candidates’ work Vandra Masemann & Halla B. Holmarsdottir   FG5-FG030
FG5-FG121
Tirsdag 24.11.2015
9.30-15.15
Forelesning 9.30 - 10.15
10.30 - 11.15
Situating Your Research Vandra Masemann Alvesson & Sköldberg (2009), Benhabib (1992), McCall (2005), Reid & Frisby (2008) FG5-C363
Lunsj 11.30 - 12.15
Forelesning 12.30 - 13.15
13.30 - 14.15
Situating Your Research Vandra Masemann Alvesson & Sköldberg (2009), Benhabib (1992), McCall (2005), Reid & Frisby (2008) FG5-C363
Seminar 14.30 - 15.15 Presentations and discussion of PhD candidates’ work Vandra Masemann & Halla B. Holmarsdottir   FG5-C363
FG5-FG121
Onsdag 25.11.2015
9.30-15.15
Forelesning 9.30 - 10.15
10.30 - 11.15
Knowledge, power and critical inquiry Joron Pihl Pihl (2015),
McCall (2005)
SG26/28-X001
Lunsj 11.30 - 12.15
Forelesning 12.30 - 13.15
13.30 - 14.15
Action Research and related philosophical foundations Olav Eikeland Alvesson & Sköldberg (2009), Eikeland (2012) SG26/28-X001
Seminar 14.30 - 15.15 Guidance on PhD candidates’ essays in groups Halla B. Holmarsdottir   SG26/28-X001
FG5-FG121
Torsdag 26.11.2015
9.30-15.15
Forelesning 9.30 - 10.15
10.30 - 11.15
Research design, research methods and practical matters. Where do we start? Halla B. Holmarsdottir Johnson & Gray (2010), Ragin (1987),Yin (2014) SG26/28-X001
Lunsj 11.30 - 12.15
Forelesning 12.30 - 13.15
13.30 - 14.15
Doing fieldwork: The role of the researcher, access and field roles, observation and reflexivity. Halla B. Holmarsdottir Silverman (2013), Stromquist (2013) SG26/28-X001
Seminar 14.30 - 15.15 Guidance on PhD candidates’ essays in groups Halla B. Holmarsdottir   SG26/28-X001
FG5-FG121
Fredag 27.11.2015
9.30-15.15
Forelesning 9.30 - 10.15
10.30 - 11.15
Encounters between different research methodologies Halla B. Holmarsdottir Cresswell (2010), McCall (2005), Biesta (2010) FG5-FG030
Lunsj 11.30 - 12.15
Forelesning 12.30 - 13.15
13.30 - 14.15
Ethical challenges in the research process Halla B. Holmarsdottir Kennan (2015), Maguire (2005), Tangen (2013), Wearing (2015) FG5-FG030
Seminar 14.30 - 15.15 Final questions and discussions Halla B. Holmarsdottir   FG5-FG030
FG5-FG121

FG5 - Falbes gate 5.

SG26/28 - Stensberggata 26/28.

Pensumliste

Pensum for Vitenskapsteori, forskningsmetodologi og etikk er godkjent av prodekan for studier den 30.06.2015.

Obligatorisk del

Philosophy of Science

Alvesson, M. and Sköldberg, K. (2009). Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research. Los Angeles: Sage. (318 pages).

Benhabib, S. (1992) The generalized and the concrete other – The Kohlberg-Gilligan debate revisited. In S. Benhabib (ed.). Situating the Self . Polity Press. pp. 148‒177. (29 pages)

Biesta, G. (2010). Pragmatism and the Philosophical Foundations of Mixed Methods Research. In A. Tashakkori and C. Teddlie (eds.). Sage Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research (pp. 95-118). Thousand Oaks, CA.: Sage (23 pages).

Eikeland, O. (2012). Action Research – Applied, Intervention, Collaborative, Practitioner, or Praxis Research? International Journal of Action Research , 8 (1): 9-44. (35 pages)

Johnson, B. and Gray, R. (2010). A History of Philosophical and Theoretical Issues for Mixed Methods Research. In A. Tashakkori and C. Teddlie (eds.). Sage Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research (pp. 69-94). Thousand Oaks, CA.: Sage (23 pages).

McCall, L. (2005). The Complexity of Intersectionality. Signs: Journal of Women in Culture & Society , 30(3), 1771-1800. (29 pages)

Pihl, J. (2015). Epistemological and Methodological Challenges in Research Concerning Youth at the Margins. In S. Bastien and H. B. Holmarsdottir (eds.). Youth at the margins: experiences from engaging youth in research worldwide (pp. 41-64). Rotterdam: Sense Publishers. (23 pages)

Reid, C. and Frisby, W. (2008). Continuing the Journey: Articulating Dimensions of Feminist Participatory Research (FPAR). In P. Reasons and H. Bradbury (eds.). The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice . London: Sage. pp. 93-105 (12 pages).

Research Methods

Creswell, J. W. (2010). Mapping the Developing Landscape of Mixed Methods Research. In A. Tashakkori and C. Teddlie (eds.). Sage Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research (pp. 45-68). Thousand Oaks, Ca.: Sage (25 pages).

Ragin, C. (1987). The Comparative Method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies (chapters 1-2). Berkeley: University of California Press. (33 pages)

Silverman, D. (2013). Doing Qualitative Research: A practical handbook, 4th edition (chapters 1-10). London: Sage. (186 pages)

Stromquist; N. P. (2015). Explaining the expansion of feminist ideas: cultural diffusion or political struggle? Globalisation, Societies and Education , 13:1, 109-134 (25 pages)

Yin, R. (2014). Case Study Research: Design and Methods, 5th edition (chapter 1-3). London: Sage. (96 pages)

Ethics

The National Committee for Research Ethics in the Social Sciences (2006). Guidelines for research ethics in the social sciences, law and the humanities. http://www.etikkom.no/

Ethical Guidelines for Supervision at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. https://www.hioa.no/For-tilsatte/Rutinebeskrivelser/FoU-stoette-for-tilsatte/Forskningsetikk

Kennan, D. (2015). Understanding the Ethical Requirement for Parental Consent When Engaging Youth in Research. In S. Bastien and H. B. Holmarsdottir (eds.). Youth at the margins: experiences from engaging youth in research worldwide (pp. 87-102). Rotterdam: Sense Publishers. (15 pages).

Maguire, M. (2005). ‘What if You Talked to Me? I Could Be Interesting!’ Ethical Research Considerations in Engaging with Bilingual / Multilingual Child Participants in Human Inquiry. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/530/1148

Tangen, Reidun (2013). Balancing Ethics and Quality in Educational Research - the Ethical Matrix Method. Scandinavian Journal of Educational Research . 58 (6): 678-694 (16 pages).

Wearing, M. (2015). The Relational and Ethical Challenges of Qualitative Research. In S. Bastien and H. B. Holmarsdottir (eds.). Youth at the margins: experiences from engaging youth in research worldwide (pp. 65-86). Rotterdam: Sense Publishers. (21 pages).

Til sammen 909 sider.

Støttelitteratur

Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaboration. https://www.etikkom.no/FBIB/Praktisk/Lover-og-retningslinjer/Montreal-Statement-on-Research-Integrity-in-Cross-Boundary-Research-Collaborations-/

Pauwels, E. (2007). Ethics for researchers: facilitating research excellence in FP7 Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities. http://www.cas.uniri.hr/wp-content/uploads/2014/02/Ethics-for-Researchers.pdf 

(Pensumliste ajour: 08.07.2015)

Om emnet

Philosophy of Science, Research Methodologies and Ethics Ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning 10 stp. Høst Engelsk 2015

Søknad og opptak

1. Registrer deg som søker i SøknadsWeb (klikk den oransje "Søk opptak"-knappen).

2. Fyll ut vedleggsskjemaet.

3. Last inn vedleggsskjemaet og all nødvendig dokumentasjon i SøknadsWeb.

Det er obligatorisk for alle søkere å gjøre begge deler. Søknader hvor steg 1 eller 2 mangler vil ikke bli behandlet.

Søk opptak 7. september 2015
(først til mølla til vi når opptakskapasiteten)

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-program, men vil være åpent for andre søkere. Opptakskrav er femårig (treårig + toårig) masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap eller utviklingsstudier.

Antall studieplasser : 20.

23. november 2015 (eksamen 15. februar 2016; sensur 7. mars 2016) Pilestredet Gratis.
Publisert: Oppdatert: