HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

PHUV9110 Kunnskapsteori for lærerutdanningsrelatert forskning

Emneplan godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 21. februar 2011.

Emnet er et obligatorisk emne i ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Innledning

Kunnskapsteori for lærerutdanningsrelatert forskning er et felles sammenbindende emne i ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Emnets innhold ses i sammenheng med innholdet i emnet vitenskapsteori, forskningsmetodologi og etikk. Det gjelder særlig forholdet mellom (generell) vitenskapsteori og mer feltspesifikk kunnskapsteori, og forholdet mellom, på den ene siden vitens- og kunnskapsteorier og på den annen side forskningsmetodologier.

I læringsforløpet skal studentene styrke sitt kunnskapsgrunnlag for arbeid med kunnskapsteoretiske spørsmål knyttet til forskningsfeltet utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Gjennom emnets breddeorientering skal studentene tilegne seg teoretisk oversikt i et komparativt perspektiv. Det legges videre vekt på et analytisk perspektiv gjennom kritiske studier av sentrale tekster og på teorier, temaer og tilnærminger knyttet til profesjon, yrke, arbeid, kommunikasjon, kontekst og kultur som er relevante for utdanningsvitenskap relatert til lærerutdanning. Utviklingsorienterte perspektiver på forskning er sentrale.  

Opptakskrav

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-program, men vil være åpent for andre søkere. Opptakskrav er femårig (treårig + toårig) masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap eller utviklingsstudier.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har dyptgående kunnskap om

 • relevant kunnskapsteori på feltet
 • utdanningsvitenskapelige teorier, temaer og forskningstilnærminger knyttet til profesjon, yrke, arbeid, kommunikasjon, kontekst og kultur som er relevant for lærerutdanning
 • hovedtrekk i norsk og internasjonal forskning på området

Ferdigheter

Studenten

 • kan formulere, sammenstille og problematisere relevant forskning på feltet
 • kan håndtere kunnskapsteoretiske analyser og analysere komplekse sammenhenger innen fagfeltet
 • kan gi faglig kompetente skriftlige fremstillinger og muntlige presentasjoner i relevante forskningsmiljøer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og tilegne seg solid innsikt i relevant utdanningsvitenskapelig forskning og forskningstilnærminger
 • kan dokumentere kritisk evne til å identifisere egne og allmenne behov for ny utdanningsvitenskapelig forskning og forskningstilnærminger som er relevant for lærerutdanningers kunnskapsgrunnlag og handlingsberedskap
 • kan formidle sin forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler

Innhold

Emnet består av utdanningsvitenskapelig kunnskapsteori med vekt på forskning relevant for lærerutdanning, herunder

 • sentrale temaer som omsorg, danning, læring, lek, arbeid, sosialisering, kultur, yrker, profesjoner, organisasjoner og samfunn belyst forskningsmessig
 • relevante teorier om utdanning, arbeid, undervisning, kvalitet, kommunikasjon, kontekst og kultur på forskningsfeltet
 • aktuelle tilnærminger som knytter sammen kunnskaps- og vitenskapsteori

Organisering og arbeidsmåter

Undervisningen i emnet går normalt over ett semester. Det gis organisert undervisning i form av forelesninger, seminarer og veiledning. Studentene organiseres i mindre grupper med tanke på forberedelse til diskusjon og respons på skriftlige arbeider. Det er forventet at studentene deltar aktivt i alle deler av undervisningen. Veiledning knyttes i vesentlig grad til utforming av essay.

Vurdering

Arbeidskrav

Muntlig presentasjon av utkast til individuelt essay.

Avsluttende vurdering

Studenten skriver et individuelt essay med omfang 15-20 sider. Teksten skal knyttes til relevante problemstillinger i emnets pensum. Essayet kan også være knyttet til, men må ikke overlappe arbeidet med, egen avhandling.

Dersom essayet ikke kan godkjennes, kan studenten levere inn et bearbeidet essay én gang innen en nærmere fastsatt frist.

Vurderingskriterier

Vurderingen av essay gjøres på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for kurset.

Klageadgang

Bestemmelser om eksamen og fusk i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjelder for arbeider som inngår i ph.d.-programmets opplæringsdel.

Undervisningsspråk

Undervisning vil foregå på engelsk dersom noen av deltakere ikke behersker norsk, svensk eller dansk. Hvis ikke, undervisning vil foregå på norsk.

Undervisningsplan

Undervisningsplan.
Mandag 12.10.2015, 9.30-15.15
Forelesninger Timeplan Tittel Foreleser(e) Rom
Forelesning

9.30 - 10.15

10.30 - 11.15

Introduction to key concepts and traditions
Ethics in educational research (Pendelury & Enslin)
Joron Pihl FG5-FG127
Lunsj 11.30 - 12.15
Forelesning

12.30 - 13.15

13.30 - 14.15

Sociology of education (Bernstein, Bourdieu)

Social constructivist and social realist theories of knowledge (Young, Shulman, Pihl)

Joron Pihl FG5-FG127
Seminar 14.30 - 15.15 Student presentations of draft essays and discussion Joron Pihl and  Kaare Skagen FG5-FG127
FG5-FG146
Tirsdag 13.10.2015, 9.30 - 15.15
Forelesning

9.30 - 10.15

10.30 - 11.15

Pragmatic and critical perspectives on professional knowledge (Dewey, Fleming & Murphy, Kemmis, Lave & Wenger, Young) Hilde Hiim P52-E513
Lunsj 11.30 - 12.15
Forelesning

12.30 - 13.15

13.30 - 14.15

Pragmatic and critical perspectives on professional knowledge (Dewey, Fleming & Murphy, Kemmis, Lave & Wenger, Young) Hilde Hiim P52-E513
Seminar 14.30 - 15.15 Student presentations of draft essays and discussion Joron Pihl and Hilde Hiim P52-E513
FG5-FG146
Onsdag 14.10.2015, 9.30-15.15
Forelesning

9.30 - 10.15

10.30 - 11.15

Concepts and knowledge traditions in educational science (Hopmann, Moore & Mueller, Skarpenes (Terhart), Young) Kaare Skagen P52-B317
Lunsj 11.30 - 12.15
Forelesning

12.30 - 13.15

13.30 - 14.15

Knowledge aspects of didactic and supervision theory (Hopmann, Moore & Mueller, Skarpenes (Terhart), Young) Kaare Skagen P52-B317
Seminar 14.30 - 15.15 Student presentations of draft essays and discussion Joron Pihl and Kaare Skagen P52-B317
FG5-FG146
Torsdag 15.10.2015, 9.30-15.15
Forelesning

9.30 - 10.15

10.30 - 11.15

Theory or practice? An introduction to a fundamental problem in and about teacher education (Dewey, Scardamalia & Bereiter) Jan-Erik Johanson SG26/28-X166
Lunsj 11.30 - 12.15
Forelesning

12.30 - 13.15

13.30 - 14.15

Theoretical perspectives on gender and teacher education research (Haraway, 1991; Moi, 2002) Kristin Walseth SG26/28-X166
Seminar 14.30 - 15.15 Student presentations of draft essays and discussion Joron Pihl and Kristin Walseth SG26/28-X166
FG5-FG146
Fredag 16.10.2015, 9.30-15.15
Forelesning

9.30 - 10.15

10.30 - 11.15

Understanding literacy (Barton)

Comparative research on mother tongue education (Herrlitz/van de Ven)

Håvard Skaar FG5-FG121
Lunsj 11.30 - 12.15
Forelesning 12.30 - 13.15 Theoretical perspectives in mathematics education - A communicational approach to learning Sfard, A. (2001). Bodil Kleve FG5-FG121
Forelesning 13.30 - 14.15 Education and "ability" in physical education (Evans, 2004) Kristin Walseth FG5-FG121
Kursevaluering 14.30 - 15.15 Course evaluation and discussion Joron Pihl FG5-FG121
FG5-FG146

FG5 - Falbes gate 5.

P52 - Pilestredet 52.

SG26/28 - Stensberggata 26/28.

Pensumliste

Pensum for Kunnskapsteori for lærerutdanningsrelatert forskning er godkjent av prodekan for studier den 30.06.2015.

Barton, D. (2007a). An integrated approach to literacy Literacy : an introduction to the ecology of written language (2nd ed. ed., pp. 1-7). Malden, Mass: Blackwell Publ. (6 pages).

Barton, D. (2007b). The Social Basis of Literacy Literacy (pp. 33-49). Malden, Mass.: Blackwell publ. (16 pages).

Barton, D. (2007c). Talking about literacy Literacy  (pp. 10-29). Malden, Mass.: Blackwell publ. (19 pages).

Bernstein, B. (1972). On the classification and framing of educational knowledge. In M. F. Young, D. (Ed). Knowledge and Control: New Directions for the sociology of Education. (pp. 47-69). London: Routledge. (22 pages).

Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. D. (1992). Part three An invitation to reflexive sociology.  (pp. 218-260), Cambridge: Polity Press. (42 pages).

Cobb, P. (2007). Putting philosophy to work : coping with multiple theoretical perspectives. In F. K. j. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 3-30). [s.l.]: Information Age Publ. (27 pages).

Davies, B. & Bansel, P. (2007). Neoliberalism and Education. International Journal of Qualitative Studies in Education, 20 (3), 247-259. (12 pages).

Dewey, J. (1909). The relation of theory to practice in education. The third yearbook of the National Society for the Scientific Study of Education: Part I: The relation of theory to practice in the education of teachers. (pp. 9‒30.). Chicago: University of Chicago Press. (21 pages).

Evans, J. (2004). Making a Difference? Education and "Ability" in Physical Education. European Physical Education Review, 10 (1), 95-108. doi: 10.1177/1356336X04042158   (13 pages)

Fleming, T., & Murphy, M. (2010). Habermas, critical theory and education (Vol. 22). New York: Routledge. (pp17-62). (45 pages).

Ford, M. J., & Forman, E. A. (2006). Redefining Disciplinary Learning in Classroom Contexts. Review of Research in Education, doi: 10.3102/0091732X030001001. (31 pages).

Green, A., & Alan, A. (2006). Rethinking Learning: What Counts as Learning and What Learning Counts. Review of Educational Research, 30 (1), 1 – 32. (31 pages)

Haraway, D. J. (2014). Simians, cyborgs, and women: the reinvention of nature (pp. 183-202). London: Taylor & Francis. (19 pages).

Herrlitz, W., Ongstad, S., & Ven, P.-H. v. d. (2007). Research on mother tongue education in a comparative international perspective : theoretical and methodological issues (Vol. 20). Amsterdam: Rodopi. (pp13-42 and 227-250. (52 pages).

Hopmann, S. T. (2007). Restrained teaching: The common core of Didaktik. European Educational Research Journal, 6 (2), 109-124. doi: 10.2304/eerj.2007.6.2.109   ( 15 pages)

Hudson, B. (Ed.). (1999). Didaktik/Fachdidaktik as Science (-s) of the Teaching Profession? Thematic Network on Teacher Education in Europe. 2 (1). 37-48. (11 pages).

Kemmis, S., & Grootenboer, P. (2007). Situating praxis in practice : practice architectures and the cultural, social and material conditions for practice. In S. Kemmis & T. J. Smith (Eds.), Enabling Praxis : Challenges for education (pp. 37-64). Rotterdam: Sense publ. (27 pages).

Kemmis, S., & Smith, T. J. (2007a). Personal praxis : learning through experience. In S. Kemmis & T. J. Smith (Eds.), Enabling Praxis : Challenges for education (pp. 15-36). Rotterdam: Sense publ. (21 pages).

Kemmis, S., & Smith, T. J. (2007b). Praxis and praxis development :  about this book. In S. Kemmis & T. J. Smith (Eds.), Enabling Praxis : Challenges for education (pp. 3-14). Rotterdam: Sense publ. (11 pages).

Lave, J., & Wenger, E. (1991a). Legitimate peripheral participation. In J. Lave & E. Wenger (Eds.), Situated learning : legitimate peripheral participation (pp. 27-44). Cambridge: Cambridge University Press. (17 pages)

Lave, J., & Wenger, E. (1991b). Legitimate peripheral participation in communities of practice. In J. Lave & E. Wenger (Eds.), Situated learning : legitimate peripheral participation (pp. 89-118). Cambridge: Cambridge University Press. (29 pages).

Lidén, H. (2001). Underforstått likhet : skolens håndtering av forskjeller i et flerkulturelt samfunn. Oslo: Universitetsforlaget, cop. 2001. (16 pages)

Moi, T. (2002a). Innledning Hva er en kvinne?: kjønn og kropp i feministisk teori (2. utg. ed., pp. 21-26). Oslo: Gyldendal. (5 pages).

Moi, T. (2002b). Kroppen er en situasjon : Simone de Beauvoir Hva er en kvinne? : kjønn og kropp i feministisk teori (2. utg. ed., pp. 91-123). Oslo: Gyldendal. (32 pages).

Moore, R., & Muller, J. (1999). The discourse of 'voice' and the problem of knowledge and identity in the sociology of education. British Journal of Sociology of Education, 20 (2), 188-206. (18 pages).

Munthe, E. (2003). Teachers' workplace and professional certainty. Teaching and Teacher Education, 19 (8), 801-813. doi: 10.1016/j.tate.2003.02.002. (13 pages).

Pendlebury, S. & Enslin, P. (2001). Representation, Identification and Trust: Towards an Ethics of Educational Research. Journal of philosophy of Education, (35) 3, 361-370. (9 pages).

Pinar, W. F. (1978). The Reconceptualization of Curriculum Studies. Journal of Curriculum Studies, 10 (3), 205-214. (9 pages).

Rose, G. (1997). Situating knowledges: positionality, reflexivities and other tactics. Prog. Hum. Geogr., 21 (3), 305-320. (15 pages).

Scardamalia, M., & Bereiter, C. (2006). Knowledge Building: Theory, Pedagogy, and Technology. In K. Sawyer (Ed.), The Cambridge handbook of the learning sciences (pp. 97-118). New York: Cambridge University Press. (21 pages).

Schaanning, E. (2000). Modernitetens oppløsning : sentrale skikkelser i etterkrigstidens idéhistorie (3. utg. ed.). (pp 9-25).  Oslo: Spartacus. (16 pages).

Sfard, A. (2001). Learning mathematics as developing a discourse. Proceedings of 21st Conference of PME-NA (pp. 23-44). Columbus, OH: Clearing House for Science, mathematics, and Environmental Education. (21 pages).

Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15 (2), 4-14. (10 pages).

Skarpenes, O. (2007). Kunnskapens legitimering : fag og læreplaner i videregående skole . Oslo: Abstrakt forl. (pp 117-163). (46 pages).

Young, M. F. D. (2008). Bringing knowledge back in: From social constructivism to social realism in the sociology of education . London: Routledge. (pp 1–64). (63 pages).

724 sider til sammen

Engelske alternativer til norsk pensum:

Alternatives to Lidén, H. (2001):

Pihl, J. (2009). Ethno-Nationalism and Education. In S. Alghasi, T. H. Eriksen & H. Ghorashi (Eds.), Paradoxes of Cultural Recognition Perspectives from Northern Europe . Farnham: Ashgate. (pp. 111-133). (22 pages).

Pihl, J. (2001). "Paradoxes of inclusion and exclusion in Norwegian educational reforms in the 1990s." Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk 79(1): 14-33. (19 pages).

Alternatives to Skarpenes:

Terhart, E. 2003. Constructivism and teaching: A new paradigm in general didactics? Journal of Curriculum Studies , 2003, Vol.35(1), pp.25-44. (19 pages)

Terhatr, E. 2001. Has John Hattie really found the holy grail of research on teaching? An extended review of Visible Learning.  Journal of Curriculum Studies , 2011, Vol.43(3), p.425-438. (13 pages).

Etiske retningslinjer

The National Committee for Research Ethics in the Social Sciences (2006). Guidelines for research ethics in the social sciences, law and the humanities.

Ethical Guidelines for Supervision at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.

(Pensumliste ajour: 28.10.2015)

Om emnet

Theory of Knowledge in Teacher Education Research Ph.d.-program i utdanningsvitenskap for lærerutdanning 10 stp. Høst Engelsk eller norsk, avhengig av deltakernes språk 2015

Søknad og opptak

1. Registrer deg som søker i SøknadsWeb (klikk den oransje "Søk opptak"-knappen)

2. Fyll ut vedleggsskjemaet

3. Last inn vedleggsskjemaet og all nødvendig dokumentasjon i SøknadsWeb

Det er obligatorisk for alle søkere å gjøre begge deler. Søknader hvor steg 1 eller 2 mangler vil ikke bli behandlet.

Søk opptak 1. august 2015
(først til mølla til vi når opptakskapasiteten)

Emnet er primært for kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet, men vil være åpent for andre søkere.
Antall studieplasser : 20

12. oktober 2015 (eksamen 21. desember 2015, sensurfrist 5. januar 2016) Kampus Pilestredet Fri
Publisert: Oppdatert: