HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

PHUV9110 Kunnskapsteori for lærerutdanningsrelatert forskning

Emneplan godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 21. februar 2011.

Emnet er et obligatorisk emne i ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Innledning

Kunnskapsteori for lærerutdanningsrelatert forskning er et felles sammenbindende emne i ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Emnets innhold ses i sammenheng med innholdet i emnet vitenskapsteori, forskningsmetodologi og etikk. Det gjelder særlig forholdet mellom (generell) vitenskapsteori og mer feltspesifikk kunnskapsteori, og forholdet mellom, på den ene siden vitens- og kunnskapsteorier og på den annen side forskningsmetodologier.
I læringsforløpet skal studentene styrke sitt kunnskapsgrunnlag for arbeid med kunnskapsteoretiske spørsmål knyttet til forskningsfeltet utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Gjennom emnets breddeorientering skal studentene tilegne seg teoretisk oversikt i et komparativt perspektiv. Det legges videre vekt på et analytisk perspektiv gjennom kritiske studier av sentrale tekster og på teorier, temaer og tilnærminger knyttet til profesjon, yrke, arbeid, kommunikasjon, kontekst og kultur som er relevante for utdanningsvitenskap relatert til lærerutdanning. Utviklingsorienterte perspektiver på forskning er sentrale.

Opptakskrav

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-program, men vil være åpent for andre søkere. Opptakskrav er femårig (treårig + toårig) masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap eller utviklingsstudier.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har dyptgående kunnskap om

 • relevant kunnskapsteori på feltet
 • utdanningsvitenskapelige teorier, temaer og forskningstilnærminger knyttet til profesjon, yrke, arbeid, kommunikasjon, kontekst og kultur som er relevant for lærerutdanning
 • hovedtrekk i norsk og internasjonal forskning på området

Ferdigheter

Studenten

 • kan formulere, sammenstille og problematisere relevant forskning på feltet
 • kan håndtere kunnskapsteoretiske analyser og analysere komplekse sammenhenger innen fagfeltet
 • kan gi faglig kompetente skriftlige fremstillinger og muntlige presentasjoner i relevante forskningsmiljøer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og tilegne seg solid innsikt i relevant utdanningsvitenskapelig forskning og forskningstilnærminger
 • kan dokumentere kritisk evne til å identifisere egne og allmenne behov for ny utdanningsvitenskapelig forskning og forskningstilnærminger som er relevant for lærerutdanningers kunnskapsgrunnlag og handlingsberedskap
 • kan formidle sin forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler

Innhold

Emnet består av utdanningsvitenskapelig kunnskapsteori med vekt på forskning relevant for lærerutdanning, herunder

 • sentrale temaer som omsorg, danning, læring, lek, arbeid, sosialisering, kultur, yrker, profesjoner, organisasjoner og samfunn belyst forskningsmessig
 • relevante teorier om utdanning, arbeid, undervisning, kvalitet, kommunikasjon, kontekst og kultur på forskningsfeltet
 • aktuelle tilnærminger som knytter sammen kunnskaps- og vitenskapsteori

Organisering og arbeidsmåter

Undervisningen i emnet går normalt over ett semester. Det gis organisert undervisning i form av forelesninger, seminarer og veiledning. Studentene organiseres i mindre grupper med tanke på forberedelse til diskusjon og respons på skriftlige arbeider. Det er forventet at studentene deltar aktivt i alle deler av undervisningen. Veiledning knyttes i vesentlig grad til utforming av essay.

Vurdering

Arbeidskrav

Muntlig presentasjon av utkast til individuelt essay.

Avsluttende vurdering

Studenten skriver et individuelt essay med omfang 15-20 sider. Teksten skal knyttes til relevante problemstillinger i emnets pensum. Essayet kan også være knyttet til, men må ikke overlappe arbeidet med, egen avhandling.
Dersom essayet ikke kan godkjennes, kan studenten levere inn et bearbeidet essay én gang innen en nærmere fastsatt frist.

Vurderingskriterier

Vurderingen av essay gjøres på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for kurset.

Klageadgang

Bestemmelser om eksamen og fusk i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjelder for arbeider som inngår i ph.d.-programmets opplæringsdel.

Kursansvarlige

Kursplan

Kursplan for høsten 2016.
Mandag 5.12.2016:  9.30-15.15
Forelesning Tid Tittel Foreleser Lesning Rom
Forelesning

9.30-10.15

10.30-11.15

Knowledge and educational research Halla B. Holmarsdottir Ball et al. (2008), Berstein (1972), Carr & Kemmis (1986), Lotour (2005); Shulman (1987) FG5-FG127*
Lunsj 11.30-12.15
Forelesning

12.30-13.15

13.30-14.15

Knowledge and educational research Halla B. Holmarsdottir Ball et al. (2008), Berstein (1972), Carr & Kemmis (1986), Lotour (2005); Shulman (1987) FG5-FG127
Seminar 14.30-15.15 Presentations and discussion of PhD candidates’ work Halla B. Holmarsdottir and Åse Marie Ommundsen   FG5-C356
FG5-C357
Tirsdag 6.12.2016:  9.30-15.15
Forelesning Tid Tittel Foreleser Lesning Rom
Forelesning

9.30-10.15

10.30-11.15

Educational change and professional practice Greta Gudmundsdottir Bransford et al. (2005), Evans (2008), Kessels & Korthagen (2001), Rizvi (2011), Saljö FG5-FG113
Lunsj 11.30-12.15
Forelesning

12.30-13.15

13.30-14.15

Educational change and transforming teacher education Supriya Baily Baily et al. (2014), Britzman (2000), Cohran-Smith & Lytle (2009), DeMulder et al. (2009), Davies & Bansel (2007) FG5-FG113 
Seminar 14.30-15.15 Presentations and discussion of PhD candidates’ work Halla B. Holmarsdottir, Supriya Baily and Greta Gudmundsdottir   FG5-FG121
FG5-FG146
Onsdag 7.12.2016:  9.30-15.15
Forelesning Tid Tittel Foreleser Lesning Rom
Forelesning

9.30-10.15

10.30-11.15

Critical theory, discourse and power Supriya Baily and Halla B. Holmarsdottir Butler (2004), Bourdieu (1984), Carr & Kemmis (1986), Morris (2003), Pihl (2009), Fleming & Murphy (2010). FG5-FG115
Lunsj 11.30-12.15
Forelesning

12.30-13.15

13.30-14.15

Critical theory, discourse and power Supriya Baily and Halla B. Holmarsdottir Butler (2004), Bourdieu (1984), Carr & Kemmis (1986), Morris (2003), Pihl (2009), Fleming & Murphy (2010). FG5-FG115
Seminar 14.30-15.15 Guidance on PhD candidates’ essays in groups Halla B. Holmarsdottir and Supriya Baily   FG5-FG127
FG5-FG146 
Torsdag 8.12.2016:  9.30-15.15
Forelesning Tid Tittel Foreleser Lesning Rom
Forelesning

9.30-10.15

10.30-11.15

Aesthetics and the reading of texts Åse Marie Ommundsen Rosenblatt (2015), Eco (1979), Iser (1978) FG5-FG115 
Lunsj 11.30-12.15
Forelesning

12.30-13.15

13.30-14.15

Critical theory, discourse and power
Didactics and learning
Åse Marie Ommundsen Bourdieu (1984), Morris (2003)
Ford & Forman (2006), Green & Alan (2006), Herrlitz et al. (2007), Pendlebury & Enslin (2001), Snow et al (2005), Young (2008)
FG5-FG115 
Seminar 14.30-15.15 Guidance on PhD candidates’ essays in groups Halla B. Holmarsdottir and Åse Marie Ommundsen   FG5-FG121
FG5-FG146 
Fredag 9.12.2016:  9.30-15.15
Forelesning Tid Tittel Foreleser Lesning Rom
Forelesning

9.30-10.15

10.30-11.15

Research and ethics Halla B. Holmarsdottir   FG5-FG115 
Lunsj 11.30-12.15
Seminar

12.30-13.15

13.30-14.15

Final questions and discussions Halla B. Holmarsdottir   FG5-FG115 

* FG5 - Falbes gate 5.

Pensumliste

Educational change and transforming teacher education

Baily, S., Stribling, S. M., & McGowan, C. L. (2014). Experiencing the “Growing Edge”: Transformative teacher education to foster social justice perspectives. Journal of Transformative Education, 12 (3), 248-265. Retrieved from http://jtd.sagepub.com.ezproxy.hioa.no/content/12/3/248 (17 pages)

Bransford, J., Derry, S., Berliner, D., & Hammerness, K. (2005). Theories of learning and their roles in teaching. In L. Darling-Hammond & J. Bransford (Eds.), Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do . San Francisco: Jossey-Bass. (Chapter 2). (47 pages).

Britzman, D. P. (2000). Teacher education in the confusion of our times. Journal of Teacher Education, 51 (3), 200-205. Retrieved from http://jte.sagepub.com.ezproxy.hioa.no/content/51/3/200.full.pdf+html (5 pages)

Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (2009). Inquiry as stance: Practitioner research for the next generation . New York: Teachers College Press. (Chapters 1 and 2) (37 pages)

DeMulder, E. K., Ndura-Ouédraogo, E., & Stribling, S. M. (2009). From vision to action: Fostering peaceful coexistence and the common good in a pluralistic society through teacher education. Peace & Change, 34 (1), 27-48. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.hioa.no/doi/10.1111/j.1468-0130.2009.00532.x/abstract (21 pages)

Rizvi, F. (2011). Experiences of cultural diversity in the context of an emergent transnationalism. European Educational Research Journal, 10 (2), 180-188. Retrieved from http://eer.sagepub.com.ezproxy.hioa.no/content/10/2/180.refs (19 pages)

Säljö, R. (2010). Digital tools and challenges to institutional traditions of learning: Technologies, social memory and the performative nature of learning. Journal of Computer Assisted Learning, 26 (1), 53-64. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.hioa.no/doi/10.1111/j.1365-2729.2009.00341.x/abstract (11 pages)

Knowledge, professional practice and educational research

Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59 (5), 389-407. Retrieved from http://jte.sagepub.com.ezproxy.hioa.no/content/59/5/389 (18 pages)

Bernstein, B. (1971). On the classification and framing of educational knowledge. In M. F. D. Young (Ed.), Knowledge and control: New directions for the sociology of education . (pp. 47-69) London: Collier Macmillan. (22 pages)

Carr, W., & Kemmis, S. (1986). Becoming critical: Education, knowledge, and action research . London: Routledge Farmer. (Chapters 1-4) Available at: https://enotez.files.wordpress.com/2011/09/becoming-critical.pdf (127 pages)

Kessels, J., & Korthagen, F. A. J. (2001). The relation between theory and practice: Back to the classics. In F. Korthagen (Ed.), Linking practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education (Chapter 2, pp. 20-31). Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum. (11 pages).

Latour, B. (2005). Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory . (Part 1, pp.1-120) Oxford: Oxford University Press. (120 pages)

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Legitimate peripheral participation. In J. Lave & E. Wenger (Eds.), Situated learning: Legitimate peripheral participation (pp. 27-44). Cambridge: Cambridge University Press. (17 pages)

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57 (1), 1-22. (22 pages)

Critical Theory, Discourse and Power

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. London: Routledge & Kegan Paul. (Introduction and part I) (96 pages)

Butler, J. (2004). Performative acts and gender constitution: An essay in phenomenology and feminist theory In H. Bial (Ed.), The Performance studies reader (pp. 154-165) London: Routledge. (11 pages)

Fleming, T., & Murphy, M. (Eds.). (2010). Habermas, critical theory and education. New York: Routledge. (Section II-Chapters 2-6) (43 pages)

Morris, P. (Ed.) (2003). The Bakhtin reader: Selected writings of Bakhtin, Medvedev and Voloshinov. London: Edward Arnold. (Section one: Dialogic discourse, chapters 1-6) (62 pages)

Pihl, J. (2009). Ethno-nationalism and education. In S. Alghasi, T. H. Eriksen, & H. Ghorashi (Eds.), Paradoxes of cultural recognition: Perspectives from northern Europe (pp. 111-133). Farnham: Ashgate. (22 pages)

Aesthetics and the reading of texts

Eco, U. (1979). The role of the reader: Explorations in the semiotics of texts . Bloomington: Indiana University Press. (Theory: Chapters 1-2) (50 pages)

Iser, W. (1978). The act of reading: A theory of aesthetic response. Baltimore: Johns Hopkins University Press. (Chapter 2, pp. 20-50, chapter 5, pp. 107-134 and chapter 8, pp. 180-231) (108 pages)

Rosenblatt, L. M. (2005). Making meaning with texts: Selected essays (Theory: Chapters 1-2). Portsmouth: Heinemann. (50 pages)

Didactics and learning

Ford, M. J., & Forman, E. A. (2006). Redefining disciplinary learning in classroom contexts. Review of Research in Education, 30 , 1-32. Retrieved from http://rre.sagepub.com.ezproxy.hioa.no/content/30/1/1 (31 pages)  

Pendlebury, S., & Enslin, P. (2001). Representation, identification and trust: Towards an ethics of educational research. Journal of Philosophy of Education, 35 (3), 361-370. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.hioa.no/doi/10.1111/1467-9752.00232/epdf (9 pages)

Snow, C. E., Griffin, P., & Burns, M. S. (Eds.). (2005). Knowledge to support the teaching of reading: Preparing teachers for a changing world . San Francisco: Jossey-Bass. (Chapter 2, pp. 15-102) (108 pages).

Young, M. F. D. (2008). Bringing knowledge back in: From social constructivism to social realism in the sociology of education . London: Routledge. (pp 1–64)  (63 pages)

Total: 1058 pages.

Ethical guidelines

National committees for research ethics in Norway. (2006). Guidelines for research ethics in the social sciences, law and the humanities . Retrieved from https://www.etikkom.no/globalassets/documents/english-publications/guidelines-for-research-ethics-in-the-social-sciences-law-and-the-humanities-2006.pdf

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. (2014). Ethical guidelines for supervision at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences . Retrieved from hioa.no/Om-HiOA/Interne-ressurser-og-rutinebeskrivelser/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer-for-veiledning-ved-Hoegskolen-i-Oslo-og-Akershus

Suggested readings

Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. D. (1992). An invitation to reflexive sociology . Cambridge: Polity Press. (Part III, pp. 218-260) (42 pages)

Carr, W., & Kemmis, S. (1986). Becoming critical: Education, knowledge, and action research . (Chapter 5).  London: RoutledgeFalmer. Available at: https://enotez.files.wordpress.com/2011/09/becoming-critical.pdf (23 pages)

Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (2009). Inquiry as stance: Practitioner research for the next generation . New York: Teachers College Press. (Chapter 4) (37 pages)

Davies, B., & Bansel, P. (2007). Neoliberalism and education. International Journal of Qualitative Studies in Education, 20 (3), 247-259. Retrieved from http://www.tandfonline.com.ezproxy.hioa.no/doi/abs/10.1080/09518390701281751 (12 pages).

Evans, L. (2008). Professionalism, professionality and the development of education professionals. British Journal of Educational Studies , 20-38. Retrieved from http://www.tandfonline.com.ezproxy.hioa.no/doi/abs/10.1111/j.1467-8527.2007.00392.x (18 pages)

Herrlitz, W., Ongstad, S., & Ven, P.-H. v. d. (2007). Research on mother tongue education in a comparative international perspective: Theoretical and methodological issues . Amsterdam: Rodopi. (pp.13-42 and 227-250) (52 pages).

Iser, W. (1978). The act of reading: A theory of aesthetic response . Baltimore: Johns Hopkins University Press. (chapter 8, pp. 180-231) (51 pages).

(Pensumliste ajour: 02.06.2016)

Om emnet

Theory of Knowledge in Teacher Education Research Ph.d.-program i utdanningsvitenskap for lærerutdanning 10 stp. Høst Engelsk 2016

Søknad og opptak

Dersom du har tidligere tatt ph.d.-kurs på programmet utdanningsvitenskap for lærerutdanning, bør du fortsatt ha studierett og kan søke via Studentweb . Har du problemer med dette, vennligst kontakt oss på phd-lui@hioa.no.

Dersom du er førstegangssøker, følg denne oppskriften:

1. Registrer deg som søker i SøknadsWeb (klikk den oransje knappen)
2. Fyll ut vedleggsskjemaet.
3. Last inn vedleggsskjemaet og all nødvendig dokumentasjon i SøknadsWeb

Det er obligatorisk for alle førstegangssøkere å gjøre dette. Søknader hvor steg 2 eller 3 mangler vil ikke bli behandlet.

Søk via SøknadsWeb (kun førstegangssøkere) 1. juli 2016
(først til mølla til vi når opptakskapasiteten)
Opptaket startes: 9. mai 2016

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-program, men vil være åpent for andre søkere. Opptakskrav er femårig (treårig + toårig) masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap eller utviklingsstudier.

Antall studieplasser : 20

5. desember 2016 (eksamen 10. februar 2017; sensur 3. mars 2017). NB! Alle studenter må innlevere et første utkast til essay senest 28. november 2016 Kampus Pilestredet Gratis
Publisert: Oppdatert: