HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

PHUV9110 Kunnskapsteori for lærerutdanningsrelatert forskning

Emneplan godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 21. februar 2011.

Emnet er et obligatorisk emne i ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Innledning

Kunnskapsteori for lærerutdanningsrelatert forskning er et felles sammenbindende emne i ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Emnets innhold ses i sammenheng med innholdet i emnet vitenskapsteori, forskningsmetodologi og etikk. Det gjelder særlig forholdet mellom (generell) vitenskapsteori og mer feltspesifikk kunnskapsteori, og forholdet mellom, på den ene siden vitens- og kunnskapsteorier og på den annen side forskningsmetodologier.
I læringsforløpet skal studentene styrke sitt kunnskapsgrunnlag for arbeid med kunnskapsteoretiske spørsmål knyttet til forskningsfeltet utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Gjennom emnets breddeorientering skal studentene tilegne seg teoretisk oversikt i et komparativt perspektiv. Det legges videre vekt på et analytisk perspektiv gjennom kritiske studier av sentrale tekster og på teorier, temaer og tilnærminger knyttet til profesjon, yrke, arbeid, kommunikasjon, kontekst og kultur som er relevante for utdanningsvitenskap relatert til lærerutdanning. Utviklingsorienterte perspektiver på forskning er sentrale.

Opptakskrav

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-program, men vil være åpent for andre søkere. Opptakskrav er femårig (treårig + toårig) masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap eller utviklingsstudier.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har dyptgående kunnskap om

 • relevant kunnskapsteori på feltet
 • utdanningsvitenskapelige teorier, temaer og forskningstilnærminger knyttet til profesjon, yrke, arbeid, kommunikasjon, kontekst og kultur som er relevant for lærerutdanning
 • hovedtrekk i norsk og internasjonal forskning på området

Ferdigheter

Studenten

 • kan formulere, sammenstille og problematisere relevant forskning på feltet
 • kan håndtere kunnskapsteoretiske analyser og analysere komplekse sammenhenger innen fagfeltet
 • kan gi faglig kompetente skriftlige fremstillinger og muntlige presentasjoner i relevante forskningsmiljøer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og tilegne seg solid innsikt i relevant utdanningsvitenskapelig forskning og forskningstilnærminger
 • kan dokumentere kritisk evne til å identifisere egne og allmenne behov for ny utdanningsvitenskapelig forskning og forskningstilnærminger som er relevant for lærerutdanningers kunnskapsgrunnlag og handlingsberedskap
 • kan formidle sin forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler

Innhold

Emnet består av utdanningsvitenskapelig kunnskapsteori med vekt på forskning relevant for lærerutdanning, herunder

 • sentrale temaer som omsorg, danning, læring, lek, arbeid, sosialisering, kultur, yrker, profesjoner, organisasjoner og samfunn belyst forskningsmessig
 • relevante teorier om utdanning, arbeid, undervisning, kvalitet, kommunikasjon, kontekst og kultur på forskningsfeltet
 • aktuelle tilnærminger som knytter sammen kunnskaps- og vitenskapsteori

Organisering og arbeidsmåter

Undervisningen i emnet går normalt over ett semester. Det gis organisert undervisning i form av forelesninger, seminarer og veiledning. Studentene organiseres i mindre grupper med tanke på forberedelse til diskusjon og respons på skriftlige arbeider. Det er forventet at studentene deltar aktivt i alle deler av undervisningen. Veiledning knyttes i vesentlig grad til utforming av essay.

Vurdering

Arbeidskrav

Muntlig presentasjon av utkast til individuelt essay.

Avsluttende vurdering

Studenten skriver et individuelt essay med omfang 15-20 sider. Teksten skal knyttes til relevante problemstillinger i emnets pensum. Essayet kan også være knyttet til, men må ikke overlappe arbeidet med, egen avhandling.
Dersom essayet ikke kan godkjennes, kan studenten levere inn et bearbeidet essay én gang innen en nærmere fastsatt frist.

Vurderingskriterier

Vurderingen av essay gjøres på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for kurset.

Klageadgang

Bestemmelser om eksamen og fusk i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjelder for arbeider som inngår i ph.d.-programmets opplæringsdel.

Kursansvarlige

Kursplan

Kursplan for høsten 2016.
Mandag 15.01.2018:  9.30-15.15
Forelesning Tid Tittel Foreleser Lesning Rom
Forelesning

9.30-10.15

10.30-11.15

Positioning and Positions in Educational Research Sigmund Ongstad Ongstad (2007), Ongstad (2010), Borko, Liston & Whitcomb (2007) P32-N040_011
Lunsj 11.30-12.15
Forelesning

12.30-13.15

13.30-14.15

Theory or practice? An introduction to a fundamental problem in and about teacher education Jan-Erik Johanson Johansson (2017), Levin (2012), Zeichner, Conklin (2016), Hopmann (2007), Schwab (1983), Shulman (1987) P32-N040_011
Seminar 14.30-15.15 Presentations and discussion of PhD candidates’ work     P32-N040_018
P32-N040_019
Tirsdag 16.01.2018:  9.30-15.15
Forelesning Tid Tittel Foreleser Lesning Rom
Forelesning

9.30-10.15

10.30-11.15

Theorizing Childhood Education – self and society Åse Marie Ommundsen James, Jenks & Prout (1998), Bauman (1998), Giddens (1991) P32-N040_011
Lunsj 11.30-12.15
Forelesning

12.30-13.15

13.30-14.15

Theorizing Vocational Education – Knowledge, professional practice and educational research Olav Eikeland Billett (2014), Carr & Kemmis (1986), Dreyfus &  Dreyfus (1986), Eikeland (2012), Habermas (1970), Kessels & Korthagen (2001), Lave & Wenger (1991), Polanyi (1966), Ryle (1963) P32-N040_011
Seminar 14.30-15.15 Presentations and discussion of PhD candidates’ work     P32-N040_018
P32-N040_019
Onsdag 17.01.2018:  9.30-15.15
Forelesning Tid Tittel Foreleser Lesning Rom
Forelesning

9.30-10.15

10.30-11.15

Aesthetics and the reading of texts Åse Marie Ommundsen Rosenblatt (2015), Eco (1979), Iser (1978) P32-N040_011
Lunsj 11.30-12.15
Forelesning

12.30-13.15

13.30-14.15

Critical theory

Didactics and learning

Åse Marie Ommundsen Butler (2004), Bourdieu (1984),  Morris (2003), Fleming & Murphy (2010), Ford & Forman (2006), Snow, Griffin & Burns (Eds.). (2005), Young (2008), Pendlebury & Enslin (2001). P32-N040_011
Seminar 14.30-15.15 Guidance on PhD candidates’ essays in groups     P32-N040_018
P32-N040_019
Torsdag 18.01.2018  9.30-15.15
Forelesning Tid Tittel Foreleser Lesning Rom
Forelesning

9.30-10.15

10.30-11.15

Understanding literacy Roger Säljö Barton & Hamilton (1998), Lemke (1998), Säljö (2012) P32-N040_012
Lunsj 11.30-12.15
Forelesning

12.30-13.15

13.30-14.15

Understanding literacy (cont.) Roger Säljö   P32-N040_012
Seminar 14.30-15.15 Guidance on PhD candidates’ essays in groups     P32-N040_018
P32-N040_019
Fredag 19.01.2018:  9.30-15.15
Forelesning Tid Tittel Foreleser Lesning Rom
Forelesning

9.30-10.15

10.30-11.15

Ethics in educational research Rolf Fasting National committees for research ethics in Norway. (2016), Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. (2014) P32-N040_023
Lunsj 11.30-12.15
Seminar

12.30-13.15

13.30-14.15

Final questions and discussions Rolf Fasting   P32-N040_023

Pensumliste

Godkjent av prodekan for studier 17. oktober 2017

Barton, D., & Hamilton, M. (1998). Understanding literacy as social practice. In D. Barton & M. Hamilton (Eds.), Local literacies. Reading and writing in one community (pp.3-22). London: Routledge [19 pages] E-bok

https://www-taylorfrancis-com.ezproxy.hioa.no/books/9781136448348.

Bauman, Z. (1998): Globalization: The human consequences (Introduction 21-26 and Chap 4). Polity Press and Blackwell Publishers Ltd. [18 pages]. 

Billett, S. (2014). Mimetic earning in and for work. Chapter 1 in Mimetic learning at work Heidelberg & New York: Springer Pp. 1-22 [22 pages]

Borko, H., Liston, D., & Whitcomb, J. A. (2007). Genres of empirical research in teacher education, Journal of Teacher Education , 58, (1): 3-11, [9 pages]. Fulltekst tilgjengelig her: http://journals.sagepub.com.ezproxy.hioa.no/doi/abs/10.1177/0022487106296220

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste (Introduction and part I). London: Routledge & Kegan Paul. [96 pages]

Butler, J. (2004). Performative acts and gender constitution: An essay in phenomenology and feminist theory In H. Bial (Ed.), The Performance studies reader (pp. 154-165) London: Routledge [11 pages]

Carr, W., & Kemmis, S. (1986). Becoming critical: Education, knowledge, and action research. London: Routledge Farmer. (Chapters 1, 3 & 4) [95 pages] E-bok: https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.hioa.no/lib/hioa/detail.action?docID=181416

Dreyfus, H. L. & S.E. Dreyfus (1986). Mind over Machine - The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer (Chapter 1. Five steps from novice to expert). Oxford: Basil Blackwell Ltd. [36 pages]

Eco, U. (1979). The role of the reader: Explorations in the semiotics of texts (Theory: Chapters 1-2). Bloomington: Indiana University Press. [50 pages].

Eikeland, O. (2012). Action Research – Applied Research, Intervention Research, Collaborative Research, Practitioner Research, or Praxis Research? International Journal of Action Research, 8(1) [35 pages] Fulltekst tilgjengelig her: https://oda.hioa.no/en/component/jcar/item/action-research-applied-research-intervention-research-collaborative-research-practitioner-research-or-praxis-research

Fleming, T., & Murphy, M. (Eds.). (2010). Habermas, critical theory and education (Section II-Chapters 2-6) . New York: Routledge. (43 pages) E-bok: https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.hioa.no/lib/hioa/detail.action?docID=460268

Ford, M. J., & Forman, E. A. (2006). Redefining disciplinary learning in classroom contexts. Review of Research in Education , 30, 1-32. [31 pages]. Fulltekst tilgjengelig her: https://doi-org.ezproxy.hioa.no/10.3102/0091732X030001001

Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity. Self and society in late modern age. (Chap. Introduction 11 pages; Chap 2: The self). Cambridge: Polity Press. [38 pages]. E-bok: https://login.ezproxy.hioa.no/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=606092&site=ehost-live

Habermas, J. (1970). Knowledge and Human interests – A general perspective. In Gary Gutting (ed.) (2005). Continental Philosophy of Science. Oxford: Blackwell Publishing. Ch.22 pp. 310-321 [11 pages]. E-bok http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470755501

Hopmann, S. (2007) Restrained Teaching: The Common Core of Didaktik. European Educational Research Journal , 6:109‒124 [16 pages] Fulltekst tilgjengelig her:

https://doi-org.ezproxy.hioa.no/10.2304/eerj.2007.6.2.109

Iser, W. (1978). The act of reading: A theory of aesthetic response (Chapter 2, pp. 20-50, chapter 5, pp. 107-134 and chapter 8, pp. 180-231).Baltimore: Johns Hopkins University Press. [108 pages].

James, A, Jenks, C. and Prout, A. (1998). Theorizing Childhood (Chap 3, Childhood in social space: 38-58, Chap 10, Theorizing childhood: 195-218). Cambridge: Polity Press [44 pages].

Johansson, J.-E. (2017). Preparation for School or Developing as a Child: Local Curriculum or Scripted Instruction. An Leanbh Óg: The OMEP Ireland Journal of Early Childhood Studies (accepted for publication) [10 pages].

Kessels, J., & Korthagen, F. A. J. (2001). The relation between theory and practice: Back to the classics. In: F. Korthagen (Ed.), Linking practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education (Chapter 2, pp. 20-31). Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum. (11 pages).

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Legitimate peripheral participation. In J. Lave & E. Wenger (Eds.), Situated learning: Legitimate peripheral participation (pp. 27-44). Cambridge: Cambridge University Press. [17 pages]

Lemke. J. (1998). Metamedia literacy: Transforming meanings and media. In D. Reinking, M. C. McKenna, L. D. Labbo & R. D. Kieffer (Eds.), Handbook of literacy. Technology transformations in a post-typographic world (pp. 283-305). Hillsdale, NJ: Erlbaum [19 pages].

Levin, H. M. (2012). More Than Just Test Scores. Prospects, 42; 269–284, [15 pages] Fulltekst tilgjengelig her: https://doi-org.ezproxy.hioa.no/10.1007/s11125-012-9240-z

Morris, P. (Ed.) (2003). The Bakhtin reader: Selected writings of Bakhtin, Medvedev and Voloshinov (Section one: Dialogic discourse, chapters 1-6). London: Edward Arnold. [62 pages]

National committees for research ethics in Norway. (2016). Guidelines for Research Ethics in the Social Sciences, Humanities, Law and Theology (4. Ed). [40 pages]. Retrieved from https://www.etikkom.no/globalassets/documents/english-publications/60127_fek_guidelines_nesh_digital_corr.pdf

Ongstad, s. (2007). Positioning in Theory. A methodological framework for MTE-studies and beyond. Herrlitz, Wolfgang Ongstad, Sigmund Ven, Piet Hein van de (Red.), Research on Mother Tongue Education in a Comparative Perspective. Theoretical and methodological issues. 119-148. Rodopi[30 pages]. E-bok: https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.hioa.no/lib/hioa/detail.action?docID=556653

Ongstad, S. (2010). The concept of lifeworld and education in post-modernity: a critical appraisal of Habermas' theory of communicative action. Murphy, Mark Fleming, Ted (Red.), Habermas, critical theory and education. Routledge. [Chapter 4; 47-62, 15 pages]. E-bok: https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.hioa.no/lib/hioa/detail.action?docID=460268

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. (2014). Ethical guidelines for supervision at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences . Retrieved from https://tilsatt.hioa.no/documents/585743/53632647/Ethical+Guidelines+for+Supervision/2498e666-a20f-4608-97b7-27697eef3c1a  [4 pages].

Pendlebury, S., & Enslin, P. (2001). Representation, identification and trust: Towards an ethics of educational research. Journal of Philosophy of Education , 35 (3), 361-370. [9 pages]. Fulltekst tilgjengelig her: http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.hioa.no/doi/10.1111/1467-9752.00232/epdf

Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension . (Chapter 1, Tacit knowing). Glouchester, Mass: Peter Smith [22 pages]

Rosenblatt, L. M. (2005). Making meaning with texts: Selected essays (Theory: Chapters 1-2). Portsmouth: Heinemann [50 pages]

Ryle, G. (1963) (orig.1949). The Concept of Mind . Harmondsworth: Penguin Books. Chapter II. Knowing How and Knowing That. (33 pages) E-bok: https://www-dawsonera-com.ezproxy.hioa.no/abstract/9780203875858

Säljö, R. (2012). Literacy, digital literacy and epistemic practices: The co-evolution of hybrid minds and external memory systems. Nordic Journal of Digital Literacy , 12(1), 5-20) [15 pages]. Fulltekst tilgjengelig: https://www.idunn.no/dk/2012/01/art08

Schwab, J. J. (1983). The practical 4: Something for curriculum professors to do. Curriculum Inquiry , 13(3), 239-265 [26 pages]. Fulltekst tilgjengelig her: http://dx.doi.org.ezproxy.hioa.no/10.1080/03626784.1983.11075885

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review , 57 (1), 1-22. (22 pages)

Snow, C. E., Griffin, P., & Burns, M. S. (Eds.). (2005). Knowledge to support the teaching of reading: Preparing teachers for a changing world . (Chapter 2, pp. 15-102). San Francisco: Jossey-Bass. [108 pages].

Young, M. F. D. (2008). Bringing knowledge back in: From social constructivism to social realism in the sociology of education (pp 1–64). London: Routledge. [63 pages].

Zeichner, K. and Conklin, H. G. (2016). Beyond Knowledge Ventriloquism and Echo Chambers: Raising the Quality of the Debate in Teacher Education. Teachers College Record, 118:12; 1-38  [37 pages].

Tilsammen  1185 s.

(Pensumliste ajour: 24.10.2017)

Om emnet

Theory of Knowledge in Teacher Education Research Ph.d.-program i utdanningsvitenskap for lærerutdanning 10 stp. Vår Engelsk 2018

Søknad og opptak

Dersom du har tidligere tatt ph.d.-kurs på programmet utdanningsvitenskap for lærerutdanning, bør du fortsatt ha studierett og kan søke via Studentweb . Har du problemer med dette, vennligst kontakt oss på phd-lui@hioa.no.

Dersom du er førstegangssøker, følg denne oppskriften:

1. Registrer deg som søker i SøknadsWeb (klikk den oransje knappen)
2. Fyll ut vedleggsskjemaet.
3. Last inn vedleggsskjemaet og all nødvendig dokumentasjon i SøknadsWeb

Det er obligatorisk for alle førstegangssøkere å gjøre dette. Søknader hvor steg 2 eller 3 mangler vil ikke bli behandlet.

Søk via SøknadsWeb (kun førstegangssøkere) 20. november 2017
(først til mølla til vi når opptakskapasiteten)
Opptaket startes: 30. oktober 2017

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-program, men vil være åpent for andre søkere. Opptakskrav er femårig (treårig + toårig) masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap eller utviklingsstudier.

Antall studieplasser : 20

15. januar 2018 (eksamen 16. mars 2018; sensur 11. april 2018). Kampus Pilestredet Gratis
Publisert: Oppdatert: