HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

PHUV9210 Komparativ fagdidaktisk forskning - våren 2016

Kurset  Komparativ fagdidaktisk forskning - våren 2016 må avlyses på grunn av for få interessenter.

Emneplan godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 21. februar 2011.

Emnet er et valgfritt emne i ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Innledning

Dette ph.d.-kurset kan velges av deltakere på ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning, men er også åpent for andre ph.d.-kandidater og for vitenskapelig tilsatte. 

Kurset er innrettet mot studenter som ønsker å tilegne seg dybdeforståelse av fagdidaktiske problemstillinger. Gjennom å delta vil studentene styrke sin kunnskapsbase både i forhold til arbeidet med egen avhandling, og i forhold fremtidig forskning på feltet fagdidaktikk. Kurset vil gi et teoretisk overblikk over dette fagfeltet, og det komparative perspektivet vil sette fokus på forskjeller og likheter på didaktiske tilnærminger innenfor ulike fag. Intensjonen er å gi studentene et god grunnlag for å knytte sin egen forskning til det fagdidaktiske feltet.

Emnet kan erstattes av et eller flere ph.d. emner ved HiOA eller ved en annen utdanningsinstitusjon eller ved en forskerskole.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs vil studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har dyptgående kunnskap om

 • kunnskap om hovedtrekkene i norsk og internasjonal forsking på feltet komparativ fagdidaktikk
 • kjennskap til teorier knyttet til kontekst, kommunikasjon og kultur innenfor fagdidaktikken
 • teoretisk grunnlag for å forstå begrepene didaktikk og fagdidaktikk, spesielt i forhold til utdanningssystemet

Ferdigheter

Studenten kan

 • gi skriftlige og muntlige  presentasjoner av sin forskning  til fagfeller i nasjonale og internasjonale fora
 • gjøre kritiske og faglig begrunnede vurderinger av egen og andres forskning på feltet fagdidaktikk
 • analysere forskjeller og likheter mellom didaktikken på ulike fagfelt

Generell kompetanse

Studenten kan

 • identifisere og utforske behovet for ny forskning på det fagdidaktiske feltet
 • sammenligne didaktikken på eget fagfelt med didaktikk på andre fagfelt
 • gjøre  sammenlignende studier av didaktikk innenfor fag  med relevans for lærerutdanning

Organisering og arbeidsmåter

Det gis organisert undervisning i form av forelesninger, seminarer og veiledning. Studentene organiseres i mindre grupper med tanke på forberedelse til diskusjon og respons på skriftlige arbeider. Det er forventet at studentene deltar aktivt i alle deler av undervisningen. Veiledning knyttes i vesentlig grad til utforming av essay.

Vurdering

Arbeidskrav

Muntlig presentasjon av utkast til individuelt essay.

Vurderingskriterier

Vurderingen av essay gjøres på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for kurset.

Avsluttende vurdering

Studenten skriver et individuelt essay med omfang 15-20 sider. Teksten skal knyttes til relevante problemstillinger i emnets pensum. Essayet kan også være knyttet til, men må ikke overlappe arbeidet med, egen avhandling.

Dersom essayet ikke kan godkjennes, kan studenten levere inn et bearbeidet essay én gang innen en nærmere fastsatt frist.

Klageadgang

Bestemmelser om eksamen og fusk i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjelder for arbeider som inngår i ph.d.-programmets opplæringsdel.

Undervisningsspråk

Undervisning vil foregå på engelsk (hvis alle deltakerne forstår et skandinavisk språk vil forelesninger og seminarer bli holdt på norsk eller dansk).

Kursansvarlig

Professor Håvard Skaar, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskolelærerutdanning.

Undervisningsplan

Mandag 1. februar 2016

Forelesning

 • 09.30-10.15: Research on disciplinary didactics: Theories and approaches.  Foreleser: Håvard Skaar.
 • 10.30-11.15: Identity as a lens for disciplinary didactic research. Foreleser: Håvard Skaar.
 • 11.30-12.15: Lunsj.
 • 12.30-13.15: Classroom communication and its connection to disciplinary knowledge and meaning-making.  Foreleser: Yvette Solomon.
 • 13.30-14.15:  Classroom communication and its connection to disciplinary knowledge and meaning-making. Ved Yvette Solomon.

Seminar

 • 14.30-15.15: Veiledning av essayskriving i grupper.  Skaar/ Solomon.

Tirsdag 2. februar 2016

Forelesning

 • 09.30-10.15: Mathematics as a school genre: A systemic functional linguistics approach. Ved Yvette Solomon.
 • 10.30-11.15:  Mathematics as a school genre: A systemic functional linguistics approach. Ved Yvette Solomon.
 • 11.30-12.15: Lunsj.
 • 12.30-13.15: The use of technology in mother tongue education: Comparing Research in Norway, Denmark and Sweden. Ved Håvard Skaar.
 • 13.30-14.15:  The use of technology in mother tongue education: Comparing Research in Norway, Denmark and Sweden. Ved Håvard Skaar.

Seminar

 • 14.30-15.15: Veiledning av essayskriving i grupper. Ved Skaar/Solomon.

Onsdag 3. februar 2016

Forelesning

 • 09.30-10.15: The particular case of proof in mathematics as discipline-specific meaning-making. Foreleser: Elisabeta Eriksen.
 • 10.30-11.15:  The particular case of proof in mathematics as discipline-specific meaning-making. Ved Elisabeta Eriksen.
 • 11.30-12.15: Lunsj.
 • 12.30-13.15:  The “Pizafication” of Norwegian schools: A success story from OECD.  Foreleser: Svein Sjøberg.
 • 13.30-14.15:  The “Pizafication” of Norwegian schools: A success story from OECD. Ved Svein Sjøberg.

Seminar

 • 14.30-15.15: Veiledning av essayskriving i grupper. Ved Skaar/Eriksen.

Torsdag 4. februar 2016

Forelesning

 • 09.30-10.15: Music didactics as a field of research and practice: Between  Bildung and social practice.  Foreleser: Jon Helge Sætre.
 • 10.30-11.15:  Music didactics as a field of research and practice: Between  Bildung  and social practice. Ved Jon Helge Sætre.
 • 11-30-12.15: Lunsj.
 • 12.30-13.15: Researching upper secondary Danish in a disciplinary didactic perspective.  Foreleser: Ellen Krogh.
 • 13.30-14.15: Issues and theoretical positions in current Scandinavian L1 research. Ved Ellen Krogh.

Seminar

 • 14.30-15.15: Veiledning av essayskriving i grupper. Ved Skaar/Sætre.

Fredag 5. februar 2016

Forelesning

 • 09.30-10.15: Didactic positions in the Danish educational landscape. Ved Ellen Krogh.
 • 10.30-11.15: Towards laboratories of comparative didactics. Ved Ellen Krogh.
 • 11.30-12.15: Lunsj.
 • 12.30-13.15: Issues of equity and access to mathematical literacy: Implications for didactics. Ved Yvette Solomon.
 • 13.30-14.15:  Issues of equity and access to mathematical literacy: Implications for didactics. Ved Yvette Solomon.

Seminar

 • 14.30-15.15: Kursevaluering og diskusjon. Ved Håvard Skaar.

Pensumliste

Pensum for Komparativ fagdidaktisk forskning er godkjent av prodekan for studier den 4. november 2015.

Andersson Varga, P. & Asplund Carlsson, M. (2015). Writing for life? A case study of affordances of writing in four L1 upper secondary classrooms.   L1-Educational Studies in Language and Literature, 15 (special issue).   (19 sider)

Christensen, T. S. (2012). Samfundsfag - en uddifferentiering i og en udfordring til historiefaget. I E. Krogh, & F. V. Nielsen (red.), Sammenlignende fagdidaktik 2. (s. 95-112). København. (Cursiv; Nr. 9). [elektronisk resurs] http://edu. au.dk/fileadmin/edu/Cursiv/Cursiv9.pdf (17 sider)

Elf, N. F., Hanghøj, T., Skaar, H. & Erixon, P.-O. (2015). Technology in L1: A Review of Empirical Research Projects in Scandinavia 1992-2014.  L1 - Educational Studies in Language and Literature. 15(Special Issue). http://l1.publication-archive.com/publication/1/1534   (89 sider)

Gee, J. P. (2000-2001) Identity as an Analytic Lens for Research in Education. Review of Research in Education . Vol. 25, 99-125.  (26 sider)

Folkestad, G. (2006). Formal and informal learning situations or practices vs formal and informal ways of learning. British Journal of Music Education , 23(2), 135-145. (20 sider)

Hopmann, S. & Riquarts, K. (2000). Starting a Dialogue: A Beginning Conversation Between Didaktik and Curriculum Traditions. In I. Westbury, S. Hopmann & K. Riquarts (Eds.) Teaching as a Reflective Practice. The German Didaktik Tradition . Erlbaum. ss. 3-11.  (8 sider)

Kamsvåg, Gro Anita (2014). Maybe Gabriel wasn´t so bad after all? How educational anthropology can serve as a research approach in the field of music education.  Nordic Research in Music Education . Yearbook, Vol 15, 105-120. (15 sider)

Kleve, B. og Penne, S. (2012) Cross-curricularity in a literacy perspective: Contrast, confrontation and metalinguistic awareness. International Journal of Educational Research ,Vol. 55. ss. 48–56. (8 sider).

Krogh, E. (forthcoming). Crossing the divide between writing cultures. In K. Spelmanmiller & M. Stevenson. (eds.) Transitions in Writing . Brill. (21 sider)

Krogh, E. (2014). Didaktiske paradigmer i sammenlignende fagdidaktik. Cursiv 13. (22 sider)

Krogh, E. (2011) Undersøgelser af fag i et fagdidaktisk perspektiv. Cursiv 7 , 33-50. (17 sider)

Krogh, E. (2012). Literacy og stemme – et spændingsfelt i modersmålsfaglig skrivning. In S. Ongstad (red.) Nordisk morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og fag. Oslo . Novus Forlag. ss. 260-289. (29 sider)

Nielsen, F. V. (2011). How can music contribute to Bildung? On the relationship between Bildung, music and music education from a phenomenological point of view. Nordic Research in Music Education . Yearbook, Vol 13, 9-32. (20 sider)

Nielsen, F.V. (2004). Fagdidaktikkens kernefaglighed. In K. Schnack (red.) Didaktik på kryds og tværs. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ss. 25-46.  (21 sider)

Nielsen, F.V. (2012). Fagdidaktik som integrativt relationsfelt. Cursiv 9, 11-32. (21 sider)

Ongstad, S. (2012). Komparativ fagdidaktik? Eksempler, hypoteser og forutsetninger. Cursiv 9, 33-50. (17 sider)

Penne, S. (2012) Elevorientering i et literacy-perspektiv: Morsmålsdidaktiske refleksjoner med utgangspunkt i den nordiske skolen. I Ongstad, S. (red.): Nordisk morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og dag. Oslo: Novus, ss. 290-310. (21 sider)

Penne, S. & Skarstein, D. (2015). The L1 subject in a world of increasing individualism. Democratic paradoxes in Norwegian L1 classrooms. L1-Educational Studies in Language and Literature, 15 (special issue), 1-18.   (18 sider)

Qvortrup, A. & Krogh, E. Mod laboratorier for sammenlignende didaktik. Almendidaktik og fagdidaktik i det danske uddannelseslandskab.  Nordisk Tidsskrift för Almenn Didaktik , 1(1), ss.7-20.

Sandahl, J.(2014). Samhällskunskap och historia i svensk gymnasieskola: ämnenas roll och relation i diskurs och ämnesplaner. Nordidactica 2014(1), 53-75.  (22 sider)

Schleppegrell, M. J. (2004). The language of schooling: A functional linguistics perspective. Routledge. (Chapter 5) (30 sider)

http://www.amazon.com/Language-Schooling-Functional-Linguistics-Perspective/dp/0805846778/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1434550922&sr=8-1&keywords=The+language+of+schooling%3A+A+functional+linguistics+perspective

Schleppegrell, M. J. (2007). The linguistic challenges of mathematics teaching and learning: A research review. Reading & Writing Quarterly, 23(2), 139-159. (20 sider)

Schnack, K. (2004). Dannelsens indhold som didaktikkens emne. In K. Schnack (red.) Didaktik på kryds og tværs . Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ss. 9-24. (15 sider)

Schoenfeld, A. H. (2008). A study of teaching: Multiple lenses, multiple views (No. 14). National Council of Teachers of English. (150 sider)

http://www.amazon.com/Study-Teaching-Multiple-Lenses-Monograpgh/dp/0873536037/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1434550733&sr=8-1&keywords=A+study+of+teaching%3A+Multiple+lenses%2C+multiple+views

Sjøberg, S. (red.) (2001). Fagdebatikk: Fagdidaktisk innføring i sentrale skolefag. Oslo: Gyldendal akademisk. s. 1-31.  (30 sider)

Sjøberg, S. (2014). Pisafisering av norsk skole. En suksesshistorie fra OECD. I: Røvik, K A, T.V. Eilertsen og E. Moksnes Furu (red.) Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3. S. 195-225. (30 sider)

Sjøberg, S. (2015). PISA and Global Educational Governance – A Critique of the Project, its Uses and Implications. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2015, 11(1), 111-127  doi: 10.12973/eurasia.2015.1310a.  (15 sider)

Sjöstedt, B. (2013). Ämneskonstruktioner i modersmålsämnet i svenska och danska gymnasier . Malmö Högskola. (English summary, ss. 427-434) (7 sider)

Westbury, I. (2000). Teaching as a Reflective Practice: What Might Didaktik Teach Curriculum. In I. Westbury, S. Hopmann & K. Riquarts (Eds.) Teaching as a Reflective Practice. The German Didaktik Tradition . Erlbaum, ss. 15-39. (34 sider)

Til sammen 791 sider.

(Pensumliste ajour: 04.11.2015)

Om emnet

Comparative Research on Disciplinary Didactics Ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning 10 stp. Vår 2016 Engelsk (hvis alle deltakerne forstår et skandinavisk språk vil forelesninger og seminarer bli holdt på norsk eller dansk) 2016

Søknad og opptak

Dersom du har tidligere tatt ph.d.-kurs på programmet utdanningsvitenskap for lærerutdanning, bør du fortsatt ha studierett og kan søke via Studentweb . Har du problemer med dette, vennligst kontakt oss på phd-lui@hioa.no.

Dersom du er førstegangssøker, følg denne oppskriften:

1. Registrer deg som søker i SøknadsWeb (klikk den oransje knappen)

2. Fyll ut vedleggsskjemaet

3. Last inn vedleggsskjemaet og all nødvendig dokumentasjon i SøknadsWeb

Det er obligatorisk for alle førstegangssøkere å gjøre dette. Søknader hvor steg 2 eller 3 mangler vil ikke bli behandlet.

Søk via SøknadsWeb (kun førstegangssøkere) 7. desember 2015
(først til mølla til vi når opptakskapasiteten)

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-program, men vil være åpent for andre søkere. Opptakskrav er femårig (treårig + toårig) masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap eller utviklingsstudier. Opptakskrav og prioritering av søkere.

Antall studieplasser : 20

1. februar 2016 (eksamen 5. april 2016; sensur 22. april 2016) Campus Pilestredet Fri
Publisert: Oppdatert: