HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

PHUV9260 Yrkesdidaktisk forskning

Emneplan for yrkesdidaktisk forskning (10 studiepoeng).

Course Plan for Research on Vocational Didactics (10 ECTS).

Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus 17.10.2013.

Emnekode: PHUV9260.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Innledning

Emnet er et valgfritt emne i ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Emnet er rettet mot studenter som ønsker en fordypning i yrkesdidaktiske problemstillinger knyttet til utdanningsvitenskap for lærerutdanning, i et flerkulturelt og internasjonalt perspektiv.

I læringsforløpet skal studentene styrke sitt kunnskapsgrunnlag for fremtidig yrkesdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid. Emnet skal gi oversikt over det yrkesdidaktiske fagfeltet, og over temaer som gjelder læring og arbeid i ulike faglige og sosiale kontekster. Det skal gi innsikt i aksjonslæring og aksjonsforskning som strategi for å utvikle yrkes- og profesjonskunnskap, og erfaring med forskningsbaserte utviklings- og endringsprosesser.

Emnet kan erstattes av et eller flere ph.d. emner ved HiOA eller ved annen utdanningsinstitusjon eller ved en forskerskole.

Opptakskrav

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-program, men vil være åpent for andre søkere. Opptakskrav er femårig (treårig + toårig) masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap eller utviklingsstudier.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten er i kunnskapsfronten gjennom å

 • ha inngående kunnskap om hovedtrekkene i norsk og internasjonal yrkesdidaktisk forskning
 • ha god innsikt i teorier om yrkeskunnskap, kontekstuell læring, arbeidsbasert læring, yrkes- og profesjonslæring, arbeidets sosiale organisering, yrkeskultur, aksjonslæring og aksjonsforskning og deres betydning i yrkesdidaktisk forskning
 • ha god innsikt i begrepene yrkeskompetanse, arbeid, yrke, didaktikk og yrkesdidaktikk relatert til utdanning, arbeids- og samfunnsliv

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere sentrale yrkesdidaktiske utfordringer og bidra til forskningsbasert utvikling og endring av utdanningspraksiser i skole og arbeidsliv
 • kan gjennomføre forskningsbaserte analyser av yrker, arbeids- og produksjonsprosesser og kompetansebehov som grunnlag for utdanningsvirksomhet
 • kan gi skriftlige og muntlige presentasjoner av sin egen yrkesdidaktiske forskning på et høyt internasjonalt nivå 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og utforske behov for ny yrkesdidaktisk forskning med relevans for lærerutdanningers kunnskapsgrunnlag
 • kan gi overblikk over det yrkesdidaktiske kunnskapsfeltet og problematisere dets kunnskapsteoretiske premisser
 • kan gjennomføre omfattende yrkesdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerutdanning

Innhold

Sentrale emner og problemområder er følgende:

 • Problematisering av yrkeskunnskap og yrkesdidaktikk i ulike utdanningskontekster.
 • Yrkesdidaktikkens utvikling i et historisk perspektiv.
 • Ulike forskningstilnærminger i yrkesdidaktikk.
 • Aksjonsforskning, praktikerforskning og praksisbasert kunnskapsutvikling.
 • Yrkesdidaktikk i lys av begreper om kontekst, arbeid, yrke, organisasjon, endring, utvikling og samfunn.
 • Yrkesdidaktikk i lys av kultur og kjønn.
 • Ulike yrkers yrkesdidaktikk.

Organisering og arbeidsmåter

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger, seminarer og veiledning. Det er forventet at studentene deltar aktivt i alle deler av undervisningen. Veiledning knyttes i vesentlig grad til utforming av artikkel.

Vurdering

Arbeidskrav

Muntlig presentasjon av utkast til individuell fagartikkel.

Avsluttende vurdering

Studenten skriver en individuell fagartikkel på 12-15 sider i yrkesdidaktikk. Fagartikkelen skal bygge på relevant fag- og pensumlitteratur, men kan også knyttes til arbeidet med egen avhandling.

Dersom fagartikkelen ikke kan godkjennes, kan studenten levere inn en bearbeidet fagartikkel én gang innen en nærmere fastsatt frist.

Vurderingskriterier

Vurderingen av fagartikkel gjøres på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for emnet.

Lenke til undervisningsplan

Pensumliste

Litteraturlisten gjelder for våren 2017 .

Billett, S. (2001) Learning in the Workplace: Strategies for Effective Practice. Crows Nest, Australia: Allen & Unwin. pp. 176‒196. (21 pages)

Billett, S. (2008) Emerging perspectives on workplace learning. In: S. Billett, A. Eteläpelto & C. Harteis (Eds.) Emerging perspectives of workplace learning. Rotterdam: Sense Publishers. pp. 1‒16. (16 pages)

Carr, W. and Kemmis, S. (1986) Becoming Critical: Educational Knowledge and Action Research. London: Falmer Press. (45 pages)

Dewey, J. (2010) Democracy and Education . Boston: MobileReference.com. Chap. 23, pp. 306–320. (14 pages).

Eikeland, O. (2012a): Action Research and Organisational Learning – A Norwegian Approach to Doing Action Research in Complex Organisations, Educational Action Research Journal, Vol 20 (2), 267-290, June 2012(23 pages)

Eikeland, O. (2012). Symbiotic Learning systems: Reorganizing and Integrating Learning Efforts and responsibilities between Higher Educational Institutions and workplaces. Journal of Knowledge Economy - http//dx.doi.org/10.1007/s13132-012-0103-x. Springer. (20 pages).

Elkjær, B. (2012) Et indblik i pragmatisk læringsteori–med udsigt til fremtiden. In: K. Illeris (Ed.) 49 tekster om læring. Fredriksberg: Samfundslitteratur. pp. 317‒329. (12 pages)

Ellstrøm, P. (2012) Læring i spændingsfeltet mellem produktionens og udviklingens logik. In: K. Illeris (Ed.) 49 tekster om læring . Fredriksberg: Samfundslitteratur. pp. 467‒476. (9 pages)

Engeström, Y. (2012) Ekspansiv læring - på vej mod en nyformulering af den virksomhedsteoretiske tilgang. In: K. Illeris (Ed.) 49 Tekster om læring . Fredriksberg: Samfundslitteratur. pp. 443‒466. (23 pages)

Engeström, Y. and Young, M. (2001) Expansive learning at work: Toward an activity-theoretical reconceptualisation. (Vol. 1). London: The School. pp. 1‒36. (36 pages)

Gibbons, Michael. (1994) The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies . London: Sage. pp. 1‒45. (45 pages)

Greenwood, D. And Levin, M. (2007) Introduction to Action Research. Thousand Oaks and London: Sage. Chapter 1. pp 1–12 (12 pages) and Chapter 2 pp. 13–34 (22 pages)

Hellne-Halvorsen, E. B. (2016). Å studere yrkesfaglæreres skrivearbeid: Teoretiske og metodiske implikasjoner . I: U. Småland Goth (red.) (2016): Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Oslo: Gyldendal Akademisk. Pp. 178-197 (19 pages)

Herr, K. and Anderson, G. (2014) The Action Research Dissertation: A Guide for Students and Faculty (2nd edition). Los Angeles and London, Sage. Chapter 3, pp. 37–60 (23 pages).

Hiim, H. (2010) Pedagogisk aksjonsforskning: tilnærminger, eksempler og kunnskapsfilosofisk grunnlag . Oslo: Gyldendal akademisk. pp. 29‒55 and 91‒10. (36 pages)

Hiim, H. (2013) Praksisbasert yrkesutdanning . Oslo: Gyldendal akademisk. pp. 312–354. (42 pages).

Hiim, H. and Hippe, E. (2001) Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere. Yrkesdidaktikk og yrkeskunnskap . Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. pp. 312‒354. (41 pages)

Hoffman, N. (2011) Schooling in the Workplace . Cambridge, Massachusetts: Harvard Education Press. pp. 23‒44. (21 pages)

Haaland, G. (2010) Yrkesfaglærerens arbeid og utfordringer. In: T. L. Hoel, G. Engvik and B. Hanssen (Eds.) Ny som lærer: sjansespill og samspill . Trondheim: Tapir akademisk forlag. Pp. 61‒76. (15 pages)

Janik, A. (1996) Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi . Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion. Pp. 153‒178. (25 pages)

Kemmis, S. (2012) Researching educational praxis: Spectator and participant perspectives. British Educational Research Journal, vol. 38 (6), 885‒905. (20 pages)

Kolb, D. A. (2012) Erfaringslæring–processen og det strukturelle grundlag. In: K. Illeris (Ed.) 49 tekster om læring . Fredriksberg: Samfundslitteratur. Pp. 283‒298. (15 pages)

Lamont, M., & Lareau, A. (1988). Cultural Capital. Allusions, Gaps and Glissandos in Recent Cultural Developments. Sociological Theory, 6 (2), 153-168. (15 pages)

Lave, J. (2009) The practice of learning. In: K. Illeris (Ed.) Contemporary Theories of Learning . London, New York: Routledge. Pp. 359–368. (9 pages)

Lysgaard, S. (1961) Arbeiderkollektivet - En studie i de underordnedes sosiologi. Oslo: Universitetsforlaget. Pp. 200‒208. (8 pages)

Mc Kee, A. and Eraut, M. (2012) Learning Trajectories, Innovation and Identity for Professional Development . Dordrecht: Springer Netherlands. Pp. 21‒45. (24 pages)

McNiff, J. (2013) Action Research: Principles and Practice (3rd edition). Abingdon, Routledge. Chapter 1, pp. 23–37 (15 pages), Chapter 2 38–53 (16 pages).

McNiff, J. (2014) Writing and Doing Action Research . London, Sage. Chapter 1, pp. 13–30 (18 pages)

McNiff, J. (2016) Writing Up Your Action Research Project. Abingdon, Routledge. Chapter 7, pp. 128–151 (24 pages)

Molander, B. (1997) Arbetets kunskapsteori . Stockholm: Dialoger. Pp. 7‒26. (19 pages)

Møller, E. & Vagle, I. (2015) Jakten på portåpnere i den kjønnsdelte yrkesopplæringen. Tett på yrkesopplæring . Red: K. H. Hansen, T. Løkensgard Hoel & G. Haaland, Fagbokforlaget, Oslo. Pp. 197-211 (13 pages)

Negt, O. (2012) Sociologisk fantasi og eksemplarisk indlæring. In: K. Illeris (Ed.) 49 tekster om læring . Fredriksberg: Samfundslitteratur. pp. 263‒275 (12 pages)

Nielsen, K. A. & Svensson, L. (2006) Action and Interactive Research: Beyond Practice and Theory . Maastricht: Shaker. pp. 13‒40. (27 pages)

Nielsen, L. D., Nielsen K. A., Munck-Madsen, E., and Hartmann-Petersen, K. (2010) Fleksibilitet, flyktighet og frirum–en kritisk diagnose av det senmoderne arbeidsliv . Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. Chap 3, pp. 41–57. (16 pages)

Nixon, J. (2012) Interpretive Pedagogies for Higher Education. London, Bloomsbury. Chapter 3, pp. 32–47 (16 pages)

Said, E. (1996) Representations of the Intellectual. London, Vintage. Introduction, pp. ix–xix (11 pages)

Salling Olesen, H. (2012) Voksenuddannelse–hverdagsliv og erfaring. In: K. Illeris (Ed .) 49 tekster om læring . Fredriksberg: Samfundslitteratur. Pp. 277‒282. (5 pages)

Schwab, J. J. (1969) The Practical: A Language for Curriculum. The School Review, 78 (1). Pp. 1‒23. (23 pages)

Schwencke, E. (2006) Free space in action research and in project oriented traineeship. In: K. A. Nielsen & L. Svensson (Eds.) Action and Interactive Research: Beyond Practice and Theory . Shaker Publishing. Pp. 371‒387. (16 pages)

Schwencke, E. and Larsen, A. K. (2011) Spenningsfeltet mellom "nytte" for bedriften og "frirom" for studenten: et samarbeidsprosjekt mellom skole og arbeidsliv for gjensidig påvirkning og ønske om forandring. Vol. 1 (2011) no. 1. Åbo: NORDYRK . Pp. 1‒14. (13 pages)

Schøn, D. (1995) Knowing-in-Action: The new scholarship requires a new epistemology . Change, November to December 2734. (14 pages)

Sennett, R. (2008) The Craftsman . New Haven: Yale University Press. pp. 287‒297. (10 pages)

Skjervheim, H. (2001) Deltakar og tilskodar . I 1940-2000 - Norsk tro og tanke ; Bd. 3. Oslo: Universitetsforlaget. Pp. 473‒481. (8 pages)

Wenger, E. (2009) A social theory of learning. In: K. Illeris (Ed.) Contemporary Theories of Learning. London, New York: Routledge. Pp. 209‒219. (10 pages)

Young, M. (2004) Conceptualizing vocational knowledge. Some theoretical considerations. In: H. Rainbird, A. Fuller & A. Munro (Eds.) Workplace Learning in Context. London: Routledge. Pp. 186‒200. (14 pages)

Young, M. (2007) Qualifications Frameworks. Some conceptual issues. European Journal of Education, 42 (4), 445‒457. (12 pages)

Zeichner, K. (2010) Rethinking the Connections Between Campus Courses and Field Experiences in College- and University-Based Teacher Education. Journal of Teacher Education. Vol. 61 (1‒2), 89‒99. (10 pages)

Ca. 900 sider.

(Pensumliste ajour: Godkjent av studieutvalget 06.01.2017. )

Om emnet

Research in Vocational Didactics Ph.d.-program i utdanningsvitenskap for lærerutdanning 10 stp. Vår Norsk, engelsk ved behov. 2017

Søknad og opptak

Dersom du har tidligere tatt ph.d.-kurs på programmet utdanningsvitenskap for lærerutdanning, bør du fortsatt ha studierett og kan søke via  Studentweb . Har du problemer med dette, vennligst kontakt oss på  phd-lui@hioa.no.

Dersom du er førstegangssøker, følg denne oppskriften:

1. Registrer deg som søker i  SøknadsWeb (klikk den oransje knappen) 2.  Fyll ut vedleggsskjemaet. 3. Last inn vedleggsskjemaet og all nødvendig dokumentasjon i  SøknadsWeb

Det er obligatorisk for alle førstegangssøkere å gjøre dette. Søknader hvor steg 2 eller 3 mangler vil ikke bli behandlet.

Søk opptak 10.02.2017

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-program, men vil være åpent for andre søkere. Opptakskrav er femårig (treårig + toårig) masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap eller utviklingsstudier.

2017 Kjeller
Publisert: Oppdatert: