HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Tospråktesten

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. Neste testrunde holdes i uke 40 til 45. Søknadsfristen var 01.08.2018.

Tospråktesten er en muntlig prøve i norsk og et tolkespråk som krever gode ferdigheter i begge språkene. OsloMet tilbyr testing tre ganger i året i flere ulike språk.

Er du interessert i å ta Tospråktesten? Registrer deg på Tospråktesten - Min side. Dette er ikke en påmelding, men gjør at vi kan kontakte deg når vi åpner for søknad om testing i ditt tolkespråk.

Oslo, Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Trondheim

Vi tilbyr kandidater å ta testen i Oslo, Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Tromsø eller Trondheim. I Oslo holdes Tospråktesten i lokalene til OsloMet - storbyuniversitetet. Kandidater som tar testen på de øvrige stedene, møter fram i et lokale der og gjennomfører testen på skjerm via videokonferanse.

Tospråktesten uke 40 – 45:

• aserbajdsjansk
• engelsk
• hindi
• mandarin
• nordkurdisk
• persisk
• russisk
• tamil
• thai
• tigre
• tigrinja
• vietnamesisk

Framtidig testing

Vi planlegger å teste følgende språk i februar/mars 2019. Vi tar imot søknader fra 1. oktober:

• bengali
• georgisk
• islandsk
• italiensk
• kantonesisk
• makedonsk
• samiske språk
• somali
• tagalog
• tibetansk
• ukrainsk
• urdu
• flere språk kan bli aktuelle*

Vi planlegger å teste blant annet disse språkene i juni 2019. Vi tar imot søknader fra uke 2:

• amharisk
• chin
• gresk
• nepali
• oromo
• pashto
• samiske språk
• tyrkisk
• flere språk kommer*

*) Vi tar forbehold om at det kommer nok søknader på det enkelte tolkespråket. Testing i enkelte språk kan bli utsatt.

Videre testing planlegges slik:

• 2019: oktober/november
• 2020 : februar/mars, juni og oktober/november

Vi tilbyr vanligvis Tospråktesten tre ganger i året. Slik skal Tospråktesten bli et fleksibelt, stabilt og tilgjengelig verktøy for offentlige myndigheter, tolker og andre aktører på feltet. Testingen skal møte samfunnets tolkebehov. Hvilke språk som prioriteres, fastsettes i samarbeid mellom OsloMet og IMDi.

Les mer om testing, Nasjonalt tolkeregister, tolkeutdanning og statsautorisasjon på Tolkeportalen.

Tospråktesten i alle regioner

Tospråktesten er en muntlig prøve som holdes i lokalene til OsloMet. Vi tilbyr også kandidater å ta testen i Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Tromsø eller Trondheim. Kandidater som tar testen på disse stedene, møter fram i et lokale der og gjennomfører testen via videokonferanse, mens prøvenemnda sitter i Oslo.

Om Tospråktesten

Tospråktesten prøver kandidatens muntlige uttrykksevne og evne til å forstå og gjengi fra det ene språket til det andre. Både ordforråd, uttale, grammatikk og språkføring blir vurdert.

Kandidater som får tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, vil få tilbud om å delta på innføringskurset  Tolkens ansvarsområde (TAO). Tilfredsstillende resultat og gjennomført kurs er grunnlag for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 5.

Tospråktesten er også samkjørt med opptaksprøven til OsloMet-studiet Tolking i offentlig sektor, både til grunnemnet og til bachelorutdanningen.

Krav til søkerne

Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse –  nivå B2 i Europarådets skala. Kandidatene må også betale en egenandel på 500 kroner for å gå opp til prøven.

Hvordan dokumenterer du norskkunnskaper?

Les mer

Du må dokumentere norskkunnskaper på én av disse måtene:

  • Vitnemål fra norsk- eller nordiskspråklig grunnskole samt bekreftelse fra skolene på at du har gått alle årene (9 eller 10 år) der.
  • Vitnemål/kompetansebevis fra norsk videregående skole som viser bestått eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer).
  • Testbevis fra Norsk språktest for Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), med minimum karakteren "Bestått" (etter 2009).
  • Testbevis fra Norsk språktest for Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), bestått med minst 450 poeng (før 2009).
  • Prøvebevis fra Kompetanse Norge/Vox med resultatet B2 på alle de fire delprøvene til Norskprøven for voksne innvandrere.
  • Karakterutskrift fra høgskole eller universitet for bestått eksamen trinn 3 i norsk for utenlandske studenter.
  • Karakterutskrift fra høgskole eller universitet for bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter (årsstudium i norsk).
  • Kompetansebevis for bestått treårig videregående utdanning fra et av de andre nordiske landene (Sverige, Finland, Danmark, Island) som fyller språkkravet til generell studiekompetanse.
  • Norsk bevilling som statsautorisert tolk.
  • Vitnemål eller bevilling som viser bestått autorisasjonsprøve i oversettelse (tidligere translatøreksamen) til eller fra norsk.

Hvis det står på vitnemålet at begge sider skal tas med i kopien, må du levere begge sider.

Dokumentasjonen sendes inn som en del av søknadsprosessen.

Les mer om krav til norsk på nettsidene til Samordna opptak

Hva kan du gjøre hvis du ikke fyller norskkravet?

For å kunne melde deg opp til Tospråktesten, må du dokumentere at norskkunnskapene dine tilsvarer nivået til generell studiekompetanse, det vil si B2-nivå i Europarådets skala. Hvis ikke du har tatt noen prøve eller eksamen i norsk, kan du få dokumentert norskkunnskapene dine ved å melde deg opp til Test i norsk - høyere nivå (Folkeuniversitetet) eller Norskprøve (Kompetanse Norge). 

Hva går Tospråktesten ut på?

Les mer

Tospråktesten er muntlig. Sensor i norsk framfører først en tekst på norsk for kandidaten, sekvens for sekvens, og kandidaten skal gjengi hver sekvens på tolkespråket. Det er til sammen 13 sekvenser. Deretter framfører sensor i tolkespråket en annen tekst med 13 sekvenser på tolkespråket, og kandidaten skal gjengi hver av disse sekvensene på norsk. Tekstene handler om allmenne tema innen samfunn og helse.

Selve prøven tar cirka 30 minutter og kandidaten vurderes av en prøvenemnd.

Filmen om Tospråktesten viser hvordan prøven foregår.

Til deg som skal ta Tospråktesten

Les mer

Filmen om Tospråktesten viser hvordan prøven foregår.

Tospråktesten er en muntlig prøve som har erstattet ToSPoT (Tospråklig sjekk for potensielle tolker). Prøven er utviklet av OsloMet - storbyuniversitetet. Testen prøver språkferdigheter i norsk og tolkespråket. 

Slik foregår prøven

Prøven er muntlig. Under prøven vil sensor først framføre en tekst på norsk, sekvens for sekvens, og du skal gjengi den fortløpende på tolkespråket ditt. Teksten har til sammen 13 sekvenser, og du gjengir dem én for én. Deretter framfører en annen sensor en tekst på tolkespråket, og du skal gjengi denne til norsk på samme måte. Tekstene handler om allmenne tema innen samfunn og helse.

Prøven tar cirka 30 minutter. Det er ikke lov å notere eller bruke noen form for hjelpemidler.

Prøvenemnda

Du møter en prøvenemnd som består av prøveleder, norsksensor og tolkespråksensor. Sensorene framfører de 13 sekvensene du skal gjengi på det andre språket og vurderer din språklige prestasjon. Prøvenemnda avgjør resultatet.

Hvordan kan du forberede deg?

Før du melder deg opp til prøven, anbefaler vi sterkt at du ser  filmen om Tospråktesten.

Selv om testen er enkel, krever den et solid ordforråd og at du generelt behersker uttale og grammatikk både på norsk og på tolkespråket. For å forberede deg til testen bør du jobbe aktivt med språket. Du kan utvide ordforrådet ditt for eksempel ved å lese aviser og nettsider på norsk og på tolkespråket ditt. Du bør holde deg oppdatert på ord og begreper, spesielt innen offentlig sektor og organisering av samfunnet, som for eksempel helse og sosial, utdanning, rettsvesen og arbeidsliv.

Du kan øve på å gjengi sekvenser ved å la en annen lese opp en tekst for deg setning for setning og gjengi setningene på det andre språket fortløpende. Du kan også bruke radio- eller tv-sendinger som du strømmer fra nett og setter på pause mens du gjengir på det andre språket, setning for setning. Det er ikke så viktig hva slags opptak eller tekst du bruker, men at du får øvd deg.

Regionalt tilbud

Tospråktesten holdes i lokalene til OsloMet i Oslo. Vi tilbyr også kandidater å ta testen i Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Trondheim eller Tromsø, forutsatt at det blir nok søkere som ønsker det. Kandidater som får tilbud om dette, møter fram i et videokonferanserom og gjennomfører prøven på skjerm, mens prøvenemnda sitter i Oslo. I noen tilfeller kan prøven også gjennomføres på telefon. Du kan ikke velge prøveform selv. Hvis du får tilbud om prøve, må du ta prøven på det stedet du har fått tilbudet.

Tidligere testing

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) hadde ansvaret for den skriftlige ToSPoT-testen. I løpet av 2016 ble denne prøven erstattet av Tospråktesten gjennom et pilotprosjekt. Dette året testet vi arabisk, polsk, somali og tyrkisk. Fra og med 2017 har OsloMet overtatt ansvaret for drift og gjennomføring av testingen. I det første driftsåret gjennomførte vi testen i følgende tolkespråk: arabisk, bengali, makedonsk, panjabi, persisk, portugisisk, somali, sorani, spansk, tigrinja og vietnamesisk. I februar/mars 2018 testet vi engelsk, mandarin, oromo, tamil og thai. Karen, samiske språk og tibetansk har blitt tilbudt, men ikke hatt nok søkere. 

Tospråktesten i juni 2018 ble utsatt til oktober 2018 for å få med en større bredde av språk. Dette betyr også en bedre samkjøring med opptaksprøven til tolkeutdanningen ved OsloMet, til fordel for søkere som er interessert i begge deler.

Publisert: Oppdatert: