HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BAL2000 Styring og samfunn

Innledning

Emnet fokuserer på grensen mellom offentlig og privat sektor, herunder markedet, sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner. Det stilles spørsmål ved om grensen eksisterer og hvor den eventuelt går. Utgangspunktet er videre at stat og kommune er avhengig av samvirke med private aktører for å realisere offentlig politikk. Sentrale problemstillinger knyttet til samhandling med frivillig sektor, offentlig-privat samarbeid, borger- og brukerdeltakelse og samarbeid mellom offentlige instanser innenfor og på tvers av forvaltningsnivåer vil bli belyst. Det legges vekt på at studentene skal utvikle bevissthet om interorganisatoriske styringsrelasjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har

 • kunnskap om kjennetegn ved offentlig og privat sektor
 • kunnskap om sentrale diskusjoner knyttet til grensene for offentlig sektor
 • kunnskap om begrepet «governance» eller samstyring
 • kunnskap om kritiske elementer i samarbeid mellom offentlige instanser
 • kunnskap om utfordringer knyttet til offentlig-privat samarbeid
 • kunnskap om frivillige organisasjoners rolle i offentlig politikk
 • kunnskap om borger- og brukerdeltakelse
 • kunnskap om demokratiske utfordringer knyttet til samstyring, herunder styring og kontroll
 • kunnskap om etiske utfordringer ved samstyring
 • kjennskap til konkrete eksempler på samarbeid og avtaler mellom offentlig og privat sektor

Ferdigheter

Studentene kan

 • redegjøre for skillet mellom offentlig og privat sektor
 • ta stilling til diskusjoner av grensene for offentlig sektor
 • gjøre faglige vurderinger av borger- og brukerdeltakelse
 • gjøre faglige vurderinger av styringsformer og styringsutfordringer ved samstyring

Generell kompetanse

Studentene kan

 • finne og bruke relevante og kvalitetssikret fagstoff med utgangspunkt i en konkret problemstilling
 • arbeide selvstendig og sammen med andre om skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner av sentrale problemstillinger

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Det forutsettes aktiv deltakelse fra studentene i undervisningen, og det legges vekt på dialog.

Arbeidskrav

Ingen.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Vurderingen skjer i form av en individuell oppgave på maksimalt 8 sider gitt som hjemmeeksamen over tre dager (72 timer). Det stilles krav til kildebruk og henvisningsteknikk. Ekstern sensor brukes ved tvil om besvarelsen er bestått og til sensurering av et tilfeldig utvalg på 25 % av besvarelsene som skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelser. 

Den individuelle oppgaven vurderes på en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle.

Pensumliste

Pensum oppdateres i juni 2017

BAL2000 – Styring og samfunn (675 sider)

Bøker

Høyer, Hans Christian, Sjur Kasa, Bent Sofus Tranøy (red.). (2016). Tillit, styring, kontroll. Universitetsforlaget. (187 sider)

Røiseland, Asbjørn og Vabo, Signy Irene (2016).  Styring og samstyring. Fagbokforlaget. (208 sider)

Kompendium

Andreassen, Tone Alm og Knut Fossestøl (2014). Utfordrende inkluderingspolitikk. Samstyring for omforming  av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV. Tidsskrift for samfunnsforskning 02/2014. 30 sider

Andreassen, Tone Alm (2009). Velferdsfeltets rådsorganer - i et flytende grenseland mellom stat og sivilsamfunn. I Bernard Enjolras og Ragnhild Holmen Waldahl (red). Frivillige organisasjoner og offentlig politikk. Novus forlag. (20 sider)

Feiring, Eli og Robert Huseby (2007). Velferdsstat, fordelingsrettferdighet og nyliberalisme. I Per K. Mydske, Dag Harald Claes og Amund Lie (red.) Nyliberalisme – ideer og politisk virkelighet.   Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 4. (14 sider)

Hjellum, Torstein 2007. Politisk korrupsjon som demokratisk problem . Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kapittel 1. (22 sider)

 

Kuhnle, Stein (2011). Velferdsstatens politiske grunnlag.  I Aksel Hatland, Stein Kuhnle og Tor I. Romøren (red.) Den norske velferdsstaten. 4.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 2. (20 sider)

Renå, Helge (2013). Når kontrollen svikter - en studie av tre korrupsjonssaker i norsk kommunesektor Norsk statsvitenskapelige tidsskrift 29:4, 279-303. (25 sider)

Rose, Lawrence (2014). Demokratiteori – forventninger og virkelighet. I Baldersheim, Harald og Lawrence Rose (red.). Det kommunale laboratorium . Oslo: Fagbokforlaget (31 sider).

Saglie Jo, Marte Winsvold og Sara Blåka (2016). Ansvarsutkreving i lokaldemokratiet: i eller mellom valg? Norsk Statsvitenskapelig tidsskrift 2016:01 (59-81) (22 sider)

Wollebæk, Dag og Signe Bock Segaard (2011b). Wollebæk, Dag og Signe Bock Segaard (2011a). Sosial kapital – hva er det og hvor kommer det fra? I Wollebæk og Segaard (red.) Sosial kapital i Norge . Oslo: Cappelen Damm Akademisk (24 sider).

Østerud, Øyvind (2014). Innføring i politisk analyse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 4 og 17. (20 sider)

Nettet

Helgesen, Marit (2006). Brukermedvirkning: realiteter og idealer.   I NOU 2006:7, vedlegg 1: (13 sider)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/nouer/2006/NOU-2006-7/9.html?id=428523

Holmen, Ann Karin Tennås og Gro Sandkjær Hanssen (2013). Styring av og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap . IRIS-rapport 2013:215, side 11-88 (78 sider)

http://www.iris.no/samfunn/pdf%20filer/IRIS%202013-215%20Hovedrapport.pdf

(Pensumliste ajour: 12.06.2017)

Om emnet

Governance Bachelorstudium i administrasjon og ledelse 10 stp. 3., høst Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: